AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 39–52

Národní identita členského štátu jako dôvod poskytnutia odlišnej miery ochrany základných práv v porovnaní s Chartou základných práv EÚ

[National Identity of EU Member State as a Reason for Granting a Different Level of Fundamental Rights Protection in Comparison with the Charter of Fundamental Rights of the EU]

Valéria Miháliková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.32
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The presented paper deals with the question of whether the wording of Article 4(2) of the Treaty on European Union allows the EU Member States to grant a different level of fundamental rights protection in comparison with the level of protection granted by the Charter of Fundamental Rights of the EU. The first part of the paper is dedicated to the caselaw of the Court of Justice of the EU concerning the Member State’s possibility to apply a higher level of fundamental rights protection in comparison with the Charter, as well as to considerations as to the potential possibilities to apply the higher level of fundamental rights protection as a result of respecting the Member State’s national identity. The second part of the paper deals with the possibility of limiting the fundamental rights enshrined in the Charter in order to protect the Member State’s national identity. In conclusion, the paper offers some summary considerations as to the Member States’ potential possibilities to apply a different level of fundamental rights protection from the point of view of the Court of Justice of the EU.

Klíčová slova: national identity; Charter of Fundamental Rights of the EU; level of protection

reference (11)

1. BESSELINK, Leonard F. M., 1998. Entrapped by the Maximum Standard: On Fundamental Rights, Pluralism and Subsidiarity in the European Union. In: Common Market Law Review. Vol. 35, no. 3, p. 629-680.

2. BOROWSKI, Martin, 2007. Limiting Clauses: On the Continental European Tradition of Special Limiting Clauses and the General Limiting of Art 52(1) Charter of Fundamental Rights of the European Union. In: Legisprudence. Vol. 1, no. 2, p. 197-240.

3. CRAIG, Paul - DE BÚRCA, Gráinne, 2015. EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: Oxford University Press..

4. KLAMERT, Marcus, 2014. The Principle of Loyalty in EU Law. Oxford: Oxford University Press.

5. LENAERTS, Koen, 2012. Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights. In: European Constitutional Law Review. Vol. 8, no. 3, p. 375-403.

6. SARMIENTO, Daniel, 2013. Whos Afraid of the Charter? The Court of Justice, National Courts and the New Framework of Fundamental Rights Protection in Europe. In: Common Market Law Review. Vol. 50, no. 5, p. 1267-1304.

7. SKOURIS, Vassilios, 2006. Fundamental Rights and Fundamental Freedoms: The Challenge of Striking a Delicate Balance. In: European Business Law Review. Vol. 17, no. 2, p. 225-239.

8. VAN DROOGHENBROECK, Sébastien – RIZCALLAH, Cecilia, 2018. Article 52-1. Limitations aux droits garantis. In: PICOD, Fabrice et al., 2018. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Commentaire article par article. Bruxelles: Bruylant.

9. VON BOGDANDY, Armin, 2011. Founding Principles. In: VON BOGDANDY, Armin a Jürgen BAST, zost., 2011. Principles of European Constitutional Law. 2. vyd. Oxford: Hart Publishing.

10. Von BOGDANDY, Armin a Stephan SCHILL, 2011. Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity under the Lisbon Treaty. In: Common Market Law Review. Vol. 48, no. 5, p. 1417-1453.

11. WEILER, Joseph H. H.. Fundamental Rights and Fundamental Boundaries: On Standards and Values in the Protection of Human Rights. In NEUWAHL, Nanette A. a Allan ROSAS, zost., 1995. The European Union and Human Rights. Hague: Kluwer Law International, p. 51-76.

Creative Commons License
Národní identita členského štátu jako dôvod poskytnutia odlišnej miery ochrany základných práv v porovnaní s Chartou základných práv EÚ is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení