AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 19–26

Reflexe Listiny základních práv EU při tvorbě vnitrostátní implementační legislativy v České republice

[The Charter of Fundamental Rights of the EU in the Process of Czech Legislation Drafting]

Bohumil Peterka

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.30
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The Charter of Fundamental Rights of the EU constitutes a principal instrument within contemporary European Union legal order. Thus, in the process of national legislation drafting it deserves substantial attention. The article outlines why, in a specific context of Czech rules on good legislation, the Charter shall be perceived as a focal point for a legislative drafter. The system of national EU law implementation process is built on both material and formal bases. The uncertainty regarding the scope of application of the Charter makes following the aforementioned system rather difficult with respect to determining whether the Charter should be taken into account or not. Following the line of the Court of Justice of the EU cases Fransson, Siragusa and Ispas, the author presents a general test which aims to help the decision.

Klíčová slova: The Court of Justice of the EU; the Charter of Fundamental Rights of the EU; legislation; legislative drafting

reference (9)

1. FONTANELLI, F.: The Implementation of European Union Law by Member States Under Article 5 1(1) of the Charter of Fundamental Rights. 20 Colum. J. Eur. L. 193 (2014).

2. KONSTADINIDES, T.: Dealing with Parallel Universes: Antinomies of Sovereignty and the Protection of National Identity in European Judicial Discourse. Yearbook of European Law 2015, Vol. 34 (1), s. 127-169. CrossRef

3. MOL, M. De.: Articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in procesele legislative ale statetor membre, 2016 R.R.D.E. 111 (2016).

4. POSPÍŠIL, I.: Sledování souladu legislativy s ústavním pořádkem při tvorbě práva. Správní právo 2017, roč. 50, č. 3, s. 2-16.

5. Monografie:

6. FOLLESDAL, A. - WESSEL, R. - WOUTERS, J.: Multilevel Regulation and the EU - The Interplay between Global, European and National Normative Processes. Nijhoff: Brill, 2008.

7. KRÁL, R.: Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. Praha: C.H. Beck, 2014.

8. PEERS, S., et al.: The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary. München: Beck, 2013.

9. WHELANOVÁ, M.: Evropská dimenze tvorby práva. In: Kol. aut.: Legislativní proces: (teorie a praxe). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011.

Creative Commons License
Reflexe Listiny základních práv EU při tvorbě vnitrostátní implementační legislativy v České republice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení