AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 183–195

Pozitívny záväzok Slovenskej republiky vo vzťahu k základným právam a slobodám a čl. 51 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky

[The Positive Commitment of the Slovak Republic in the Relation to the Fundamental Rights and Freedoms and the Article 51 Section 1 of the Constitution of the Slovak Republic]

Ferdinand Korn

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.44
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The authors presents institute of a positive commitment of the Slovak Republic which enables the actors of constitutional rights and freedoms to actually implement the most basic rights and freedoms, which are enforceable only within the limits which are appointed by the laws by Constitution authorized to carry them out. In the context of the decisions of the Constitutional Court of the Slovak Republic and the comparison and synthesis of the legal opinions of the Constitutional lawyers provides insight on the definition dimension of the positive commitment of the state and with the possible consideration pro futuro.

Klíčová slova: Positive Commitment of the State; Basic Rights and Freedoms; Constitution; Law; State

reference (15)

1. ALEXY, R.: Theorie der Grundrechte. 3. vyd.. Frankfurt an Main, 1996.

2. BRÖSTL, A.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, Plzeň 2010, str. 95.

3. ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Eurokódex, 2012.

4. DRGONEC, J.: Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky. Zväzok 1, MANZ Bratislava, 1997.

5. DRGONEC, J.: Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Polygrafické centrum. Bratislava, 2010.

6. DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky.Komentár. 3.vyd. Heuréka, 2012.

7. GERLOCH, A. a kol.: Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008.

8. KANÁRIK, I.: Legislatívna nečinnosť zákonodarného orgánu v právnom štáte (v rovine vnútroštátneho práva). In: Ústava Slovenskej republiky a jej uplatňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi. Košice, 2009.

9. ONDŘEJEK, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Nakladadatelství Leges, s.r.o. Praha, 2012.

10. PALÚŠ, I. – SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. UPJŠ Právnická fakulta. Košice, 2011.

11. SOMOROVÁ, Ľ.: Ústavná úprava základných práv a slobôd a jej perspektívy. In: OROSZ, L. a kol.: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). UPJŠ Košice, 2009.

12. SOMOROVÁ, Ľ.:Ústavná úprava základných práv a slobôd a jej perspektívy. In: OROSZ, L. a kol.: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). UPJŠ Košice, 2009.

13. ŠIMÍČEK, V.: Komentář k čl. 1 ods.1 Ústavy ČR. In: ŠIMÍČEK, V., SUCHÁNEK. Ústava České republiky. Komentář. Linde Praha, a.s. Praha, 2010

14. ŠIMÍČEK, V.: Opomenutí zákonodárce jako porušení základních práv. In: ŠIMÍČEK, V., DANČÁK, B.(eds.): Deset let Listiny základních práv a slobod v právním řádu České republiky a Slovenskej republiky. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001.

15. WINTR, J.: Principy českého ústavního práva, 3. vyd. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2015.

Creative Commons License
Pozitívny záväzok Slovenskej republiky vo vzťahu k základným právam a slobodám a čl. 51 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení