PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 2 (2022)

Editorial
Petra Skřejpková

Legal Protection Granted to Soldiers’ Partners in the Military Diplomas
Lyuba Radulova

Od sestry k nuzné vdově. Změny postavení manželky v římském dědickém právu
Petr Dostalík

Dědičnost slezských knížectví v ženské linii ve středověku a raném novověku
Marek Starý

Challenged Universality – Kant and a Citoyenne between Stage and Scaffold
Ulrike Müßig

Women and Parliamentary Divorce in England. From Wife-Sale to the Divorce Act of 1857
Dolores Freda

Dve strany jednej mince – úbohá alebo veselá vdova? Právne postavenie vdovy v súkromnom práve konca 19. a v prvej polovice 20. storočia na území Slovenska
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

Meziválečné osnovy OZ „pohledem žen“
Pavel Salák

Proměny právního postavení ženy v Rakousku ve 20. století
Miroslav Šepták

Filosofie zločinu a trestu – vybrané aspekty amerického trestního práva v 19. století se zvláštním zřetelem k problematice vězeňství
Radim Seltenreich

O uhorských pozemkových knihách a ich spravovaní
Róbert Jakubáč

Stratená prestíž a medzivojnová maďarská kultúrna diplomacia (Jej inštitucionálne a právne základy)
Mónika Balatoni, Ivan Halász

Csukás, A. Právní řád Českobratrské církve evangelické v historických souvislostech
Jan Beránek

Horák, O. – Razim, J. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích
Jan Kabát

Krafl, P. Dvě studie k synodálnímu zákonodárství (Würzburg 1287, Kališ 1420)
Miroslav Černý

Laclavíková, M. – Záteková-Válková, V. Rozvod manželstva v spoločnosti budujúcej socializmus (Československá rozvodová súdna prax v 50. a 60. rokoch 20. storočia)
Adriana Švecová

Padovani, A. Lʼinsegnamento del diritto a Bologna nellʼetà di Dante
Miroslav Černý

Vyšný, Peter. El derecho en Tenochtitlan. Aspectos jurídicos del orden social de una ciudad-estado prehispánica [= Právo v Tenochtitlane. Právne aspekty spoločenského poriadku jedného predhispánskeho mestského štátu]
Ján Puchovský

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení