PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 2 (2022), 151–167

O uhorských pozemkových knihách a ich spravovaní

[On Hungarian Land Registers and Their Administration]

Róbert Jakubáč

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.25
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

The aim of this paper is to present the legal regulation and administration of land registers in Hungary since the middle of the 19th century, as well as the reasons for the establishment of the so-called public books. Special attention is paid to the legal regulation of entries in the land registers. In conclusion, the author states that land registers are still important, and that the application practice must deal with entries in the land registers.

klíčová slova: land registers; ownership of real estates; entry of rights into the land registers; material publicity

reference (113)

1. BAREŠOVÁ, E. - BAUDYŠ, P. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Praha: C. H. Beck, 2007.

2. BARTA, H. Zivilrecht: Grundriss und Einführung in das Rechtsdenken. Wien: WUV-Univ.-Verl., 2004.

3. BEREGHY, E. Az előjegyzést avagy az előjegyzett jogot kell-e igazolni? Telekkönyv, 1898, č. 3.

4. BÓNIS, P. Az ausztriai polgári törvénykönyv és polgári jogunk (Az ABGB jelentősége és hatása a magyar bírói gyakorlatra és jogfelfogásra). De iurisprudentia et iure publico. 2011, č. 1.

5. ČEČETKA, V. J. Knihovní zákon ze dne 25. července 1871 č. 95 Ř. Z. se stanoviska praxe. Praha: F. Šimáček, 1891. CrossRef

6. EXNER, A. Das Publizitätsprinzip. Studien zum österreichischen Hypothekenrecht. Wien: Manz, 1870.

7. FAJNOR, V. - ZÁTURECKÝ, A. Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Šamorín: Heuréka 1998.

8. GÁBRIŠ, T. Dočasné súdne pravidlá judexkuriálnej konferencie z roku 1861. Monografická štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, s. r. o., 2014.

9. HALMOSY, E. A telekkönyvi rendszer alapelvei. Sopron: Reichard Ádolfnál, 1865.

10. HARMATH, D. A telekkönyvi intézményről. Jogtudományi közlőny, 1900, č. 16.

11. HERCZEGH, M. A telekkönyvi rendtartás Magyarországban és Erdélyben. Budapest: Athenaeum, 1900.

12. HERMANN, K. Zprávy o týdenních schůzích Právnické Jednoty v Praze. Právník, 1894.

13. HORVÁTH, A. A magyar magánjog történetének alapjai. Budapest: Gondolat Kiadó, 2006.

14. HUBENÁK, L. Právne dejiny Slovenska do roku 1945. II. diel. Prvé vydanie. Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2001.

15. HUF, J. A magyar telekkönyvi rendtartás gyakorlati használatra. Budapest: Politzer Zs., 1898.

16. IMLING, K. A magyar telekkönyvi jog. Budapest: Franklin - Társulat, 1902.

17. IMLING, K. "Anyagi" és "alaki" telekkönyvi jog. A jog, 1898, č. 52.

18. IMLING, K. Telekkönyvi reformok. Budapest: Franklin-Társulat könyvnyomdája, 1885.

19. Indokolás a Magyar Általános polgári törvénykönyv tervezetéhez. Második kötet. Dologjog. Budapest: Grill Károly Könyvkereskedése, 1901.

20. KÁPLÁNY, G. Telekkönyv. Kolozsvár: Gibbon A. Könyv.-müés Kereskedése, 1889.

21. KASSAY, A. Magyar és erdélyhoni telekkönyvi eljárás iromány példákkal. Pest: Neuer I., 1870.

22. KATONA, M. A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala. Pozsony - Budapest: Stampfel Károly Kiadása, 1899.

23. KLECANDA, V. Obnovení desk zemských po požáru r. 1541. Praha: V. Klecanda, 1918.

24. KRÁLÍK, L. Publikace soudních rozhodnutí v českém právním prostředí do roku 1918. Právněhistorické studie, 2013, č. 1.

25. KRČMÁŘ, J. Základy přednášek o právu občanském. II. Díl - Práva věcná. Část I. Úvod a právo knihovní. Praha - Smíchov: Všehrd, 1926.

26. MAENNER, K. Das Sachenrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche und der Grundbuchordnung für das Deutsche Reich. München: De Gruyter, 1906. CrossRef

27. MALIAR, M. Kauzálne a abstraktné modely prevodu vecných práv. Justičná revue, 2010.

28. MÁRKUS, D. Az osztrák általános polgári törvénykonyv mai érvényében. Budapest: Grill K., 1907.

29. MATÚZ, G. A telekkönyv intézménye Magyarországon 1855-1960. Doktori (PhD) értekezés. Debrecen: Szegedi Tudományegytem, 2002.

30. MÉSZÁROS, K. Telekkönyvi törvények az igazságügyi ministeriumnak 1855. december 15. kelt rendelete alapján s az ezzel kapcsolatban álló egyéb cs. k. nyiltparancsok s kiegészitő rendeletek nyomán, birák, ügyvédek, hivatalok s perlekedő felek használatára. Pest: Pfeifer, 1857.

31. MESZER, A. Országbirói értekezlet (21. és 156. §§.) és Osztrák polgári törvénykönyv. Budapest: Zsigmond Politzer, 1897.

32. Občanský zákoník. Praha: ORBIS 1951.

33. PACALAJOVÁ, N. Hypotekárne záložné právo. Dizertačná práca. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021.

34. PETRIK, F. Tulajdonjogunk ma. Budapest: HVG-ORAC Kiadó, 2007.

35. POSPÍŠIL, B. Právní aspekty a problémy evidence nemovitostí. Praha: Academia, 1975.

36. RANDA, A. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Praha: Vojtěch Kasanda 1922.

37. RANDA, A. Přehled vzniku a vývinu desk čili knih veřejných, hlavně v Čechách a na Moravě. Praha: tiskem a nákladem knihtiskárny Dra. Edv. Grégra, 1870.

38. RECHBERGER, W. H. Die Löschungsklage als notwendige Ergänzung des grundbücherlichen Rechtsschutzsystems. Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 2006, vol. 56.

39. REITZER, B. A telekkönyvi bizalom oltalmának határai, tekintettel a kétszeri eladások eseteire és a törvényhozásnak e tekintetben való feladataira. Budapest: [Franklin-Társulat nyomdája], 1908.

40. ROUČEK, F. - SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k čs. Obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: Codex Bohemia 1998.

41. SCHOPF, F. J. Die Grundbuchsverfassung, das gesetzliche Verfahren in Grundbuchssachen und die Grundbuchsführung in den deutschen, böhmischen und galizischen Provinzen. Band 1. Das gesetzliche Verfahren in Grundbuchssachen. Wien: im Selbst-Verlage des Verfassers, 1836.

42. SOUČEK, J. Praktický průvodce pozemkovou knihou. Praha: Josef Souček, 1936.

43. SZÉCHÉNY, I. "Blick"-je. PAPP, M. K. (ed.). I. kötet. Kolozsvártt: K. Papp Miklós, 1870.

44. ŠTEFANKO, J. Prvý Občiansky zákonník. Šamorín: Heuréka 1999.

45. ŠTENPIEN, E. Niekoľko poznámok k prevodu nehnuteľností v Uhorsku do roku 1918. In: VOJČÍK, P. - FILIČKO, V. - KOROMHÁZ, P. (eds.). Košické dni súkromného práva I. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice, 2016.

46. ŠTOFKO, T. - ŠMIRJÁK, J. Pozemnoknižné právo na Slovensku. Bratislava: Levice, 1947.

47. VOJTÍŠEK, V. K počátkům městských knih pražských a desk zemských. Právník, 1921, XL, č. V.

48. VYMAZAL, L. Zástavní právo (§ 152 - § 172 Občanského zákoníku). Praha: Linde Praha, a. s., 2012.

49. ZLINSZKY, I. A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdonjog szerzésére és érvényesítésére. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1877.

50. AYERS, E. L. Vengeance and Justice: Crime and punishment in the 19th century American South. In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

51. DUGDALE, R.L. The jukes: a study in crime, pauperism, dinase, and heredity. In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

52. FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin, 2000.

53. FRIEDMANN, L. M. A History of American Law. New York: Simon and Schuster, 1985.

54. HALL, K. L. - WIECEK, W. M. - FINKELMAN, P. American Legal History (Cases and Materials). Oxford: Oxford University Press, 1991.

55. HANEY, C. Criminal justice and the nineteenth century paradigm: the triumph of psychological individualism in the "formative era". In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

56. HINDUS, M. Prison and Plantation: Crime, Justice and Authority in Massachusetts and South Carolina 1767-1868. In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

57. INCIARDI, J. A. Trestní spravedlnost. Praha: Victoria Publishing, 1994.

58. KROESCHELL, K. Deutsche Rechtsgeschichte 3 (seit 1650). Opladen: Westdeutscher Verlag, 1993.

59. KUKLÍK, J. Poodhalené tváře anglického práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.

60. LOMBROSO FERRERO, G. Criminal man according to the classification od Cesare Lombroso. In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

61. LUTZ, D. S. The Origins of American Constitutionalism. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1988.

62. ROTHMAN, D. J. The discovery of the Asylum: social order and disorder in the new republic. In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989. 

63. JAKUBÁČ, R. O uhorských pozemkových knihách a ich spravovaní

64. BAREŠOVÁ, E. - BAUDYŠ, P. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Praha: C. H. Beck, 2007.

65. BARTA, H. Zivilrecht: Grundriss und Einführung in das Rechtsdenken. Wien: WUV-Univ.-Verl., 2004.

66. BEREGHY, E. Az előjegyzést avagy az előjegyzett jogot kell-e igazolni? Telekkönyv, 1898, č. 3.

67. BÓNIS, P. Az ausztriai polgári törvénykönyv és polgári jogunk (Az ABGB jelentősége és hatása a magyar bírói gyakorlatra és jogfelfogásra). De iurisprudentia et iure publico. 2011, č. 1.

68. ČEČETKA, V. J. Knihovní zákon ze dne 25. července 1871 č. 95 Ř. Z. se stanoviska praxe. Praha: F. Šimáček, 1891. CrossRef

69. EXNER, A. Das Publizitätsprinzip. Studien zum österreichischen Hypothekenrecht. Wien: Manz, 1870.

70. FAJNOR, V. - ZÁTURECKÝ, A. Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Šamorín: Heuréka 1998.

71. GÁBRIŠ, T. Dočasné súdne pravidlá judexkuriálnej konferencie z roku 1861. Monografická štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, s. r. o., 2014.

72. HALMOSY, E. A telekkönyvi rendszer alapelvei. Sopron: Reichard Ádolfnál, 1865.

73. HARMATH, D. A telekkönyvi intézményről. Jogtudományi közlőny, 1900, č. 16.

74. HERCZEGH, M. A telekkönyvi rendtartás Magyarországban és Erdélyben. Budapest: Athenaeum, 1900.

75. HERMANN, K. Zprávy o týdenních schůzích Právnické Jednoty v Praze. Právník, 1894.

76. HORVÁTH, A. A magyar magánjog történetének alapjai. Budapest: Gondolat Kiadó, 2006.

77. HUBENÁK, L. Právne dejiny Slovenska do roku 1945. II. diel. Prvé vydanie. Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2001.

78. HUF, J. A magyar telekkönyvi rendtartás gyakorlati használatra. Budapest: Politzer Zs., 1898.

79. IMLING, K. A magyar telekkönyvi jog. Budapest: Franklin - Társulat, 1902.

80. IMLING, K. "Anyagi" és "alaki" telekkönyvi jog. A jog, 1898, č. 52.

81. IMLING, K. Telekkönyvi reformok. Budapest: Franklin-Társulat könyvnyomdája, 1885.

82. Indokolás a Magyar Általános polgári törvénykönyv tervezetéhez. Második kötet. Dologjog. Budapest: Grill Károly Könyvkereskedése, 1901.

83. KÁPLÁNY, G. Telekkönyv. Kolozsvár: Gibbon A. Könyv.-müés Kereskedése, 1889.

84. KASSAY, A. Magyar és erdélyhoni telekkönyvi eljárás iromány példákkal. Pest: Neuer I., 1870.

85. KATONA, M. A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala. Pozsony - Budapest: Stampfel Károly Kiadása, 1899.

86. KLECANDA, V. Obnovení desk zemských po požáru r. 1541. Praha: V. Klecanda, 1918.

87. KRÁLÍK, L. Publikace soudních rozhodnutí v českém právním prostředí do roku 1918. Právněhistorické studie, 2013, č. 1.

88. KRČMÁŘ, J. Základy přednášek o právu občanském. II. Díl - Práva věcná. Část I. Úvod a právo knihovní. Praha - Smíchov: Všehrd, 1926.

89. MAENNER, K. Das Sachenrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche und der Grundbuchordnung für das Deutsche Reich. München: De Gruyter, 1906. CrossRef

90. MALIAR, M. Kauzálne a abstraktné modely prevodu vecných práv. Justičná revue, 2010.

91. MÁRKUS, D. Az osztrák általános polgári törvénykonyv mai érvényében. Budapest: Grill K., 1907.

92. MATÚZ, G. A telekkönyv intézménye Magyarországon 1855-1960. Doktori (PhD) értekezés. Debrecen: Szegedi Tudományegytem, 2002.

93. MÉSZÁROS, K. Telekkönyvi törvények az igazságügyi ministeriumnak 1855. december 15. kelt rendelete alapján s az ezzel kapcsolatban álló egyéb cs. k. nyiltparancsok s kiegészitő rendeletek nyomán, birák, ügyvédek, hivatalok s perlekedő felek használatára. Pest: Pfeifer, 1857.

94. MESZER, A. Országbirói értekezlet (21. és 156. §§.) és Osztrák polgári törvénykönyv. Budapest: Zsigmond Politzer, 1897.

95. Občanský zákoník. Praha: ORBIS 1951.

96. PACALAJOVÁ, N. Hypotekárne záložné právo. Dizertačná práca. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021.

97. PETRIK, F. Tulajdonjogunk ma. Budapest: HVG-ORAC Kiadó, 2007.

98. POSPÍŠIL, B. Právní aspekty a problémy evidence nemovitostí. Praha: Academia, 1975.

99. RANDA, A. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Praha: Vojtěch Kasanda 1922.

100. RANDA, A. Přehled vzniku a vývinu desk čili knih veřejných, hlavně v Čechách a na Moravě. Praha: tiskem a nákladem knihtiskárny Dra. Edv. Grégra, 1870.

101. RECHBERGER, W. H. Die Löschungsklage als notwendige Ergänzung des grundbücherlichen Rechtsschutzsystems. Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 2006, vol. 56.

102. REITZER, B. A telekkönyvi bizalom oltalmának határai, tekintettel a kétszeri eladások eseteire és a törvényhozásnak e tekintetben való feladataira. Budapest: [Franklin-Társulat nyomdája], 1908.

103. ROUČEK, F. - SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k čs. Obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: Codex Bohemia 1998.

104. SCHOPF, F. J. Die Grundbuchsverfassung, das gesetzliche Verfahren in Grundbuchssachen und die Grundbuchsführung in den deutschen, böhmischen und galizischen Provinzen. Band 1. Das gesetzliche Verfahren in Grundbuchssachen. Wien: im Selbst-Verlage des Verfassers, 1836.

105. SOUČEK, J. Praktický průvodce pozemkovou knihou. Praha: Josef Souček, 1936.

106. SZÉCHÉNY, I. "Blick"-je. PAPP, M. K. (ed.). I. kötet. Kolozsvártt: K. Papp Miklós, 1870.

107. ŠTEFANKO, J. Prvý Občiansky zákonník. Šamorín: Heuréka 1999.

108. ŠTENPIEN, E. Niekoľko poznámok k prevodu nehnuteľností v Uhorsku do roku 1918. In: VOJČÍK, P. - FILIČKO, V. - KOROMHÁZ, P. (eds.). Košické dni súkromného práva I. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice, 2016.

109. ŠTOFKO, T. - ŠMIRJÁK, J. Pozemnoknižné právo na Slovensku. Bratislava: Levice, 1947.

110. VOJTÍŠEK, V. K počátkům městských knih pražských a desk zemských. Právník, 1921, XL, č. V.

111. VYMAZAL, L. Zástavní právo (§ 152 - § 172 Občanského zákoníku). Praha: Linde Praha, a. s., 2012.

112. ZLINSZKY, I. A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdonjog szerzésére és érvényesítésére. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1877.

113. ZLINSZKY, I. A telekkönyvi rendtartás (1855 decemberhó 15-én kelt rendelet) és az erre, valamint az ingatlan vagyonra eszközlendő végrehajtási eljárásra vonatkozó késöbbi törvények és rendeletek magyarázata. Pest: Kiadja Pfeifer Ferdinánd, 1873.

Creative Commons License
O uhorských pozemkových knihách a ich spravovaní is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení