PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 2 (2022), 113–124

Meziválečné osnovy OZ „pohledem žen“

[Interwar Drafts of Czechoslovak Civil Code from “Womenʼs Point of View”]

Pavel Salák

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.22
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

The text does not intend to cover the legal position of women in the interwar drafts of a civil code in a complex manner, instead, it focuses on three different family law issues which were chosen to display how the views and demands of women were (or were not) reflected. As the authors of the recodification were exclusively men, the „women’s point of view“ is merely men’s vision of what the needs of women were. The three different issues are not directly linked, however, they show different approaches of the authors of the recodification.

Klíčová slova: Czechoslovakia; family law; interwar civil law recodification; maternal power; family property

reference (19)

1. GÁBRIŠ, T. - ŠORL, R. Občianske právo na Slovensku a unifikácia právneho poriadku v období prvej Československej republiky (1918-1938). In: MALÝ, K. - SOUKUP, L. (eds.). Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Sv. 2. Praha: Karolinum, 2010.

2. HAAN, F. - DASKALOVA, K. - LOUTFI, A. (eds.). Biographical dictionary of women's movements and feminisms in Central, Eastern, and South Eastern Europe: 19th and 20th centuries. Budapest: Central European University Press, 2007. CrossRef

3. HAELY, M. Becoming Austrian: Women, the State, and Citizenship in World War I. Central European History, 2002, roč. 35, č. 1, s. 1-35. CrossRef

4. KAFKA, B. A. Právo rodinné: návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku. Praha: Nákladem ministerstva spravedlnosti, 1924.

5. KESSLER, V. - ŠRÁMEK, J. Tváře války: Velká válka 1914-1918 očima českých účastníků. Praha: Historický ústav, 2020.

6. KOBER, J. (ed.). Osnova československého občanského zákoníku. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2021.

7. LACLAVÍKOVÁ, M. Inštitút osobitného majetku manželov a jeho uplatnenie v uhorskom a československom manželskom majetkovom práve s prihliadnutím na rozhodovaciu činnost Královskej Kúrie a Najvyššieho súdu Československej republiky (1848-1938). In: SCHELLE, K. - VOJÁČEK, L. Stát a právo v období absolutismu. Brno: Masarykova univerzita, 2005.

8. LACLAVÍKOVÁ, M. Miesto, postavenie a význam koakvizície (spolunadobudnutého majetku manželov) v uhorskom súkromnom práve s prihliadnutím na rozhodovaciu činnosť Kráľovskej Kúrie (1848-1918). In: Súkromné a verejné právo súčasnosti. Zborník z vedeckej konferencie doktorandov PF TU. Trnava: Trnavská univerzita, 2005.

9. LENDEROVÁ, M. K hříchu i k modlitbě: žena v minulém století. Praha: Mladá fronta, 1999.

10. LUBY, Š. Československý občiansky zákonník a slovenské súkromné právo. Právny obzor, 1947.

11. MIKULOVÁ, M. Žena v právním řádě československém. Praha: M. Mikulová, 1936.

12. ROTHMAYEROVÁ-HORNEKOVÁ, B. - VANĚK, J. - ROSSMANN, Z. Civilisovaná žena: jak se má kultivovaná žena oblékati. Brno: Index, 1929.

13. ROUČEK, F. - SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi, 1. díl. Praha: V. Linhart, 1935.

14. SALÁK, P. a kol. Historie osnovy Občanského zákoníku z roku 1937. Inspirace, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2017.

15. SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi, 5. díl. Praha: V. Linhart, 1937.

16. SEDLÁČEK, J. Rodinné právo. Brno: Nákladem československého akademického spolku Právník, 1934.

17. SEDLÁČEK, J. Ústavní listina a občanský zákoník. In: ČÁDA, F. (ed.). Naše právo a stát. Sborník k šedesátému výročí založení spolku československých právníků "Všehrd". Praha: Všehrd, 1928.

18. Sněmovní tisk 844, Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník (Důvodová zpráva). Praha: Státní tiskárna, 1937.

19. Zákon, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský: návrh superrevisní komise. Díl II. Důvodová zpráva. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1931.

Creative Commons License
Meziválečné osnovy OZ „pohledem žen“ is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení