PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Příspěvky se zasílají redakci na e-mailovou adresu: phs@prf.cuni.cz.

Při přípravě příspěvku je třeba dodržet jak obsahové tak formální náležitosti uvedené níže. Autoři jsou plně odpovědní za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce provádí jazykovou kontrolu přijatých textů. Rozsáhlejší úpravy jsou konzultovány s autorem, drobnější editace v rámci redakčních úprav jsou provedeny bez konzultace s autorem. Výslednou podobu textu lze na žádost autora po redakčních úpravách autorovi zaslat.

V případě, že požadované náležitosti nebudou dodrženy, může redakce příspěvek odmítnout i bez recenzního řízení.

Časopis nevyplácí za poskytnuté příspěvky honorář.

Autorský výtisk se zasílá všem autorům příspěvků po vydání příslušného čísla časopisu.

Průběh recenzního řízení

Redakce (šéfredaktor, výkonný redaktor) posoudí nejprve příspěvky z hlediska splnění požadavků kladených na dotčený text (viz Pokyny pro autory). Redakce může autorovi rukopisu doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav odevzdaného rukopisu příspěvku, předtím než jej postoupí k recenznímu řízení, případně může odmítnout příspěvek i bez recenzního řízení, jestliže nesplňuje základní formální či kvalitativní požadavky, netýká se oboru právní historie nebo z jiného důvodu. Redakce může také rozhodnout, že příspěvek zařadí až do některého z dalších čísel časopisu. Pokud redakce nerozhodne žádným z výše uvedených způsobů, je rukopis zařazen do anonymního nezávislého recenzního řízení.

Každý příspěvek je posouzen nejméně jedním recenzentem. Recenzenti nesmí být pracovníky stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzovaného textu. Recenzenty mohou být pouze odborníci z oboru, jehož se příspěvek týká, a to zpravidla akademičtí nebo výzkumní pracovníci, případně osoby mimo akademickou sféru, které jsou však v příslušném oboru experty.

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Recenzent ani autor neznají vzájemně svou totožnost, což redakce zajišťuje tím, že z příslušného textu vypustí veškeré informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti autora a recenzenta.

Recenzent může buď doporučit příspěvek k publikaci, doporučit vrácení příspěvku k přepracování nebo příspěvek k publikaci nedoporučit, vždy s řádným odůvodněním. Recenzent posuzuje příspěvky z hlediska obsahových i formálních kritérií.

Recenzní posudky jsou následně předloženy redakční radě, která rozhodne, které příspěvky budou zařazeny k publikaci, které budou vráceny k přepracování a které budou odmítnuty. Redakční rada může rozhodnout, že příspěvek bude zařazen k publikaci v některém z dalších čísel časopisu.

Redakce oznámí bez zbytečného odkladu výsledek recenzního řízení a rozhodnutí redakční rady autorovi příspěvku. V případě, že je v recenzním posudku navrženo vrácení příspěvku k přepracování, redakce sdělí autorovi doporučení recenzentů a určí mu přiměřenou lhůtu k přepracování příspěvku. Po odevzdání přepracovaného příspěvku je tento předán opět k recenznímu řízení. Recenzenti v tomto případě mohou příspěvek pouze doporučit nebo nedoporučit k publikaci. V případě, že příspěvek není doporučen k publikaci, sdělí autorovi redakce odůvodnění.

Redakce archivuje posudky recenzentů po dobu pěti let.

Obsahové náležitosti příspěvků

Příspěvky by měly splňovat následující kvalitativní kritéria:

– Původnost
– Originálnost
– Právněhistorické téma
– Citační potenciál
– Přínosnost pro odbornou veřejnost
– Srozumitelnost
– Dodržení metodiky pro psaní odborných prací včetně zohlednění a navázání na dosavadní stav poznání

Způsob psaní textu

Přijímané formáty textu: *.docx, *.doc.

Struktura

Studie, studentská práce a materiál obsahují na začátku vždy: název příspěvku, jméno autora, abstrakt v anglickém jazyce včetně anglického názvu příspěvku, keywords (klíčová slova v anglickém jazyce), klíčová slova v českém (slovenském) jazyce (nejedná-li se o příspěvek zahraničního autora), afiliaci autora, kontaktní e-mail. Dále může být uvedena případná dedikace určitému projektu. Následuje samotný text v členění úvod, stať a závěr.

V samostatném souboru vždy posílejte seznam použité literatury. To je nutné k přidělení tzv. DOI (zkratka z anglického Digital Object Identifier, česky „identifikátor digitálního objektu“) což je centralizovaný komerční systém identifikátorů děl přístupných v digitální podobě.

Členění

Pro členění textu používejte jednotnou hierarchii titulků, jednotlivé hladiny odlišujte pomocí stylů MS Word nebo číslicí pomocí funkce MS Word Číslování. Nikdy nečíslujte ručně a neodsazujte mezerníkem. Pokud to není nezbytně nutné, prosíme, nepoužívejte více jak tři úrovně titulků.

Formátování

Text pište plynule, bez odsazování, zarovnávejte text do bloku, odstavce označujte klávesou enter, nevkládejte před ně tabulátor ani několik mezer. Nepoužívejte dělení slov. Použijte font Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, okraje na každé straně 2,5 cm.

Poznámkový aparát

Pro poznámky pod čarou používejte automatizované poznámky pod čarou pomocí funkce Wordu „Vložit pozn. pod čarou“ v záložce Reference. Použijte font Times New Roman, velikost 10, řádkování jednoduché.

Pokyny pro sjednocení textu

Při přípravě textu buďte konzistentní. Jakmile zvolíte jednu variantu, používejte ji v celém příspěvku. Například budete-li uvádět datum, není přípustné jednou uvést 1. 1. 2018, podruhé 1. ledna 2018, jednou uvést JUDr. Karel Kramář, podruhé dr. Kramář, potřetí JUDr. K. Kramář, atd.

Kurzíva a tučné písmo

Kurzívu používejte pouze u cizojazyčných výrazů. Kurzívu nepoužívejte v citacích textů, tj. u citací se nepoužívají zároveň uvozovky a kurzíva, ale pouze uvozovky.

Tučné písmo používejte v textu pouze pro označení slova či sousloví, které jsou zásadní pro pochopení smyslu věty či odstavce. Takováto označení však neužívejte pro delší pasáže, celé odstavce nebo mnoho slov v textu.

Nepoužívejte proložené písmo (ani ručně, ani pomocí příslušné volby MS Word). Nepoužívejte podtrhávání a tučnou kurzívu.

Uvozovky, čárky, tečky, mezery

Tečka se uvádí za uvozovky, s výjimkou případů, kdy citace sestává z gramaticky ucelené věty.

Za tečkou je vždy jedna mezera.
Poznámky pod čarou se uvádí za interpunkčním znaménkem (za tečkou, čárkou, otazníkem, středníkem), vně uvozovek a závorek, pokud se ovšem netýkají pouze části textu v uvozovkách nebo závorce.

Zkratky

Zkratky lze využít bez dalšího pouze v případě, že jsou obecně známé a běžně a jednoznačně se používají (např. OSN, ABGB, OZ). V případě, že je nutno v příspěvku použít běžně neužívanou zkratku, lze ji při prvním použití příslušného zkracovaného pojmu definovat (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZOOÚ“).

Obrázky, tabulky a další funkce

Tabulky připravte pomocí zabudovaného tabulkového editoru MS Word. Používejte jednoduché formátování (černá barva, jeden typ čáry, formátování textu), nepoužívejte žádné stínování nebo několikeré typy čar. Zvláštní požadavky připište do e-mailu se zaslaným rukopisem. Tabulku nechte v rukopisu na stejném místě, nebo ji dodejte v samostatném souboru a v textu na místě, kde má být vložena, na ni odkazujte např. takto <>. Tabulky připravené v editoru MS Excel dodávejte v samostatných souborech.

Obrazovou dokumentaci dodávejte v elektronické podobě v samostatném souboru. Požadované formáty a rozlišení pro obrazové materiály v elektronické podobě (obrazové materiály dodávejte bez komprese):

– pérovky (čárové obrázky, např. grafy, diagramy, schémata aj.): formát *.pdf, *.eps; rozlišení 1200 dpi (při velikosti 1 : 1);
– autotypie (půltónové obrázky, např. fotografie aj.): formát *.jpg, *.tiff, *.pdf, *.eps; rozlišení 300 dpi (při velikosti 1 : 1).

Obrázky nikdy nevkládejte do textu (MS Word je tím nevratně kvalitativně degraduje); elektronické soubory pojmenujte jednotně (Obr1.tif, Obr2.tif apod.) a v tištěné podobě textu pouze vyznačte místo, kde mají být umístěny.

Grafy připravte buď v editorech MS Word/Excel (černobíle) nebo vektorovém formátu (*.pdf, *.eps). U grafů dodávaných v Excelu jsou zapotřebí plná data, např. grafy stahované z internetu jsou pro publikaci nevyhovující. Grafy dodejte v samostatných souborech (např. Graf1.doc, Graf1.xls) a v textu na místě, kde má být zalomen, na něj odkazujte např. takto <>. Po domluvě je možné také dodání grafu ve formě obrázku v dostatečném rozlišení.

Tabulky, obrázky a grafy budou v časopise vytištěny černobíle.

Bibliografické údaje

Citační vzory naleznete v dokumentu „Pokyny pro autory“, který je ke stažení na této stránce vlevo.

Zpracování korektur

Redakce upřednostňuje korektury v elektronické verzi do dokumentu formátu .pdf, a to dle pokynů uvedených zde: https://karolinum.cz/pro-autory

Pokud není možné udělat korektury elektronicky, lze je dělat též na papíře pomocí běžných korektorských značek, a to dle pokynů uvedených zde: https://karolinum.cz/pro-autory

Korektury musí být čitelné a provedené barvou výrazně odlišnou od tištěného textu (vhodná je např. červená nebo zelená). Nepoužívejte tužku. Smyslem korektur je kontrola sazby, resp. správnosti a úplnosti převodu rukopisu do knižní či časopisecké podoby. V jejich průběhu by tak neměly být zanášeny podstatné obsahové změny bez předchozí domluvy a souhlasu redakce.

Otevřený přístup

Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že Právněhistorické studie jsou časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu

Časopis Právněhistorické studie používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Publikační poplatky

Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení