PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 2 (2022), 95–111

Dve strany jednej mince – úbohá alebo veselá vdova? Právne postavenie vdovy v súkromnom práve konca 19. a v prvej polovice 20. storočia na území Slovenska

[Two Sides of the Same Coin – Poor or Merry Widow? The Legal Status of the Widow in the Private Law of the Late 19th and the First Half of the 20th Century in Slovakia]

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.21
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

The study introduces the peculiarities of the private law status of the widow in Hungarian law and subsequently in Czechoslovak law, specifically in the legal sphere of Slovakia and Carpatian Ruthenia. It notes the respect and preservation of traditionalism in the view of the originally medieval institution of widow’s law and the efforts to gradually transform its content and scope (also in the draft of the Hungarian Civil Code of 1900). The study had to deal with the specific nature of the sources – the basis of the widow’s private law status was in fact the provisions of the Provisional Judicial Rules of the Judicial Conference (1861), legal custom, established judicial practice and only partial statutory regulation. The failure of codification efforts in the field of Hungarian civil law and the subsequent reception of the law into the Czechoslovak legal order led to the preservation of this platform of sources of law – and thus also certain relics of medieval law – in the law in force in the territory of Slovakia and Carpathian Ruthenia. The study approaches the widow through her broadly understood widow’s right (ius viduale), competing with the husband’s legal heirs, and its place in the period of constructed modernity.

Klíčová slova: inheritance law; widow; widow law; court practice; Hungary; Czechoslovak Republic

reference (21)

1. Corpus iuris Hungarici. Editio millennaria memorabilis. Opus Tripartitum Stephani de Werböcz. Lipsiae: Sumptibus Duncker & Humbolt, 1902.

2. FAJNOR, V. Manželské právo majetkové na Slovensku. Právny obzor, 1920, 3.

3. FAJNOR, V. - ZÁTURECKÝ, A. Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi so zreteľom aj na banské právo a na právne predpisy o pozemkovej reforme (s príslušnými časťami návrhu čsl. zákoníka občianskeho, zhotoveného superrevíznou komisiou). III. vydanie pôvodného diela. Šamorín: Heuréka, 1998.

4. FAJNOR, V. - ZÁTURECKÝ, A. (zost.). Zásadné rozhodnutia bývalej uhorskej kráľovskej Kúrie (do 28./X 1918) a Najvyššieho súdu Československej republiky (do r. 1926) vo veciach občianskych z oboru práva súkromného platného na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Bratislava: Nákladom Právnickej jednoty na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, 1927.

5. FUNDÁREK, J. Majetok spolunadobudnutý dľa súkromného práva platného na Slovensku. Časopis pro právní a státní vědu, 1922, roč. 5, s. 55-63.

6. GÁBRIŠ, T. Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861. Monografická štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014.

7. GÁBRIŠ, T. Rytieri v republike: Zrušenie šľachtických titulov v Československu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018.

8. HUDÁČEK, P. Právne postavenie vdovy v stredovekom Uhorsku do roku 1222 a otázka venného. Historický časopis, 2013, roč. 61, č. 2.

9. Indokolás a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhez. Otödik kötet, Oröklési jog. Budapest: Grill. Károly cs. és kir. udv. könyvkereskedése, 1902.

10. JUNG, J. Darstellung des ungarischen Privatrechtes. II. Band. Wien: B. Th. Bauer, 1818.

11. KADLEC, K. Verböczyovo Tripartitum a soukromé právo uherské a chorvatské šlechty v něm obsažené. Praha: nákladem České akademie císaře Františka Jozefa pro vědy, slovesnost a umění, 1902.

12. KERN, T. Die gesetzliche Erbfolge in Ungarn. Wien: Alfred Hölder, K.u K. Hof- und Universitäts-Buchhändler, 1897.

13. KRÁĽ, Š. Koakvizícia. Martin: Matica Slovenská, 1938.

14. LACLAVÍKOVÁ, M. Formovanie majetkových vzťahov medzi manželmi (od vzniku uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva). Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010.

15. LACLAVÍKOVÁ, M. Slovensko v Československu (1918-1938). Pramene súkromného práva a súdna prax. Praha: Leges, 2019.

16. LACLAVÍKOVÁ, M. - ŠVECOVÁ, A. Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku. Právne postavenie šľachtičnej v oblasti dedičských a majetkových práv. Praha: Leges, 2020.

17. LUBY, Š. Slovenské všeobecné súkromné právo. I. sv. Úvodná časť - Všeobecná časť - osobnostné právo. Bratislava: b.v., 1941.

18. MÁRKUS, D. (ed.). Magyar Törvénytár. 1000 - 1526 évi Törvényczikkek. Millenniumi emlékkiadás. Budapest: Franklin - Társulat, 1899.

19. RÁTH, A. Práva medzi mužom a ženou v Uhorsku. Praha: Tiskem Aloisa Wiesnera v Praze, nákladem vlastním, 1906.

20. VOZÁR, J. Vladimír Fajnor. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017.

21. VOZÁR, J. Významní slovenskí právnici z Liptova. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 2016.

Creative Commons License
Dve strany jednej mince – úbohá alebo veselá vdova? Právne postavenie vdovy v súkromnom práve konca 19. a v prvej polovice 20. storočia na území Slovenska is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení