PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Etický kodex časopisu Právněhistorické studie

Publikační etika specifikuje povinnosti autorů, editorů a recenzentů.

Časopis Právněhistorické studie (dále jen „PHS“) je recenzovaným časopisem a publikuje vědecké články, jejichž vysoká kvalita je zajištěna anonymním recenzním řízením. Redakce proto dbá na to, aby recenzní řízení a posuzování rukopisů bylo důkladné, objektivní a spravedlivé.

Tento etický kodex popisuje zásady etického chování všech účastníků recenzního řízení a posuzování rukopisu. Autoři, redaktoři a recenzenti jsou povinni řídit se pravidly uvedenými v tomto etickém kodexu.

Autoři

Každý rukopis předložený k odbornému posouzení časopisem PHS musí být původní dílo.

Rukopis nesmí být již dříve publikován nebo přijat k publikaci v jiném časopisu či nakladatelství.

Výjimky z pravidla „původnosti“ platí pro následující díla: 1) konferenční příspěvky publikované na příslušné webové stránce konference; 2) příspěvky zčásti publikované v rámci magisterské, rigorózní, disertační a habilitační práce, přičemž tato skutečnost musí být redakci předem autorem oznámena.

Autor nesmí časopisu PHS poslat k posouzení rukopis, který je předmětem posouzení jiným časopisem, anebo jinému časopisu poslat rukopis, který je v daný okamžik posuzován v časopise PHS.

Rukopis nesmí obsahovat plagiátorství, falšování, výmysly nebo závažná opomenutí. Autoři jsou povinni odkazovat na díla ostatních autorů, pokud je citují v doslovném znění či parafrázují jejich myšlenky. V případě plagiátorství nebo autoplagiátorství (opakované publikace vlastních děl) bude rukopis odmítnut.

Autoplagiátorství je v zásadě nepřípustné. Čerpá-li rukopis z jiné autorovy práce, která již byla publikována, je v tisku nebo je posuzována k publikaci, musí autor na tuto práci odkazovat.

Autor zajistí, aby jeho rukopis neporušoval autorské právo. Je-li rukopis připravován ve spoluautorství, uvádí se všichni spoluautoři a je třeba mít souhlas všech spoluautorů s uveřejněním rukopisu. V případě, že autor používá cizí díla, jejichž použití vyžaduje souhlas jejich autora, zajistí potřebná oprávnění před odesláním příspěvku.

Autoři dbají na dodržování odborných standardů a postupů vědecké práce při přípravě příspěvků.

Autoři postupují článek oboustranně anonymnímu recenznímu řízení a dalšímu hodnocení redakcí. Autoři vydavateli poskytují právo k publikování rukopisu v tištěné i elektronické podobě, včetně zařazení článku do databází, ve kterých je nebo bude časopis PHS zařazen.

Redaktoři

Redaktoři (členové redakční rady) si zachovávají svoji nezávislost. Nezneužívají svého postavení, nikoho nezvýhodňují ani neznevýhodňují a k autorům přistupují objektivně, diskrétně, konstruktivně a nestranně. Posuzují rukopisy pouze na základě jejich odborných kvalit, přičemž se opírají o recenzní posudky. Redakce hodnotí rukopis dle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, víru, smýšlení nebo občanství autora. Redakce usiluje o teoretickou a metodologickou pluralitu, zároveň však očekává, že rukopisy budou mít odpovídající odbornou úroveň a že budou přínosné a přístupné pro čtenáře. 

Redakce neposkytuje příspěvek nikomu jinému než recenzentům, autorům, spoluautorům či členům redakční rady, přitom vždy zachovává anonymitu autorů a recenzentů. 

Odpovědnost za přijetí nebo odmítnutí rukopisů nese redakce, která respektuje doporučení recenzentů. Redakce zpětně informuje recenzenty o výsledcích recenzního řízení a o konečném rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí rukopisu.

Redaktor nesmí bez výslovného písemného souhlasu autora(ů) použít nepublikované materiály obsažené v předloženém rukopise pro účely svého vlastního výzkumu. Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek.

Redaktor je povinen přijmout veškerá opatření k identifikaci a předejití publikování rukopisů, jimiž dochází k porušování vědeckých standardů a etiky.

Časopis ani jeho redaktoři v žádném případě nebudou podporovat porušování vědeckých a etických standardů ani vědomě nedovolí, aby k jejich porušování docházelo.

Pokud jsou redaktoři (nebo vydavatel časopisu) informováni o možném porušení vědeckých a etických standardů, měli by se s obviněním náležitě vypořádá.

Redaktoři (a vydavatel) by měli v případě potřeby publikovat opravy, upřesnění, odvolání a omluvy.

Recenzenti

Recenzenti jsou zpravidla renomovaní experti v daném oboru, kteří však nejsou ze stejného pracoviště jako autoři posuzovaných příspěvků.

Recenzenti musí odmítnout vypracování posudku na rukopis, o němž se domnívají, že v němž mají skutečný nebo potenciální střet zájmů. V případě pochybností, zda jde o střet zájmů, recenzenti informují o této skutečnosti redakci.

Recenzenti informují editora, pokud se necítí dostatečně kvalifikováni k odbornému posouzení rukopisu nebo pokud mají za to, že zpracování recenze z jejich strany nebude z jakéhokoli důvodu možné.

Recenzenti hodnotí rukopisy nezaujatě, objektivně, spravedlivě a profesionálně, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Recenzenti jsou k autorovi upřímní, pokud mají pochybnosti o kvalitě rukopisu. Od recenzentů se očekává, že své doporučení redakci adekvátně odůvodní a že poskytnou autorovi odpovídající množství komentářů a případně i doporučení. Recenzenti vypracovávají posudek včas podle dohodnutého termínu, zpravidla do 30 dnů. Recenzenti zároveň zajistí, aby informace týkající se rukopisu a obsažené v rukopise byly důvěrné.

–––

Zásady publikační etiky časopisu PHS jsou primárně založeny na Etickém kodexu Výboru pro etiku publikace (COPE).

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X