PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Při přípravě časopisu Právněhistorické studie dbá redakce na profesionální a objektivní přístup zúčastněných osob k sobě navzájem. Cílem všech zúčastněných osob by měla být publikace kvalitních textů s vysokou odbornou hodnotou a vědeckým přínosem pro odbornou veřejnost.

Autoři

Příspěvky zaslané redakci k publikaci v časopise Právněhistorické studie musí být původním dílem autora. Toto dílo nesmí být již dříve publikováno, ani zcela či zčásti, ani v tištěné či v elektronické podobě. Výjimkou jsou příspěvky zčásti publikované v rámci diplomové, rigorózní, dizertační či habilitační práce, atd., v případě, že je takováto skutečnost předem redakci autorem oznámena.

Na publikaci v časopise Právněhistorické studie není právní nárok a záleží zcela na rozhodnutí redakce, zda příspěvek k publikaci zařadí. Autor má však právo na řádné odůvodnění rozhodnutí příspěvek k publikaci nezařadit.

Příspěvek nesmí být nabídnut k publikaci více časopisům zároveň. Do jiného časopisu lze příspěvek zaslat teprve tehdy, je-li redakcí časopisu Právněhistorické studie odmítnut.

Autoři dbají na dodržování odborných standardů a postupů vědecké práce při přípravě příspěvků.

Autoři se vyvarují porušování autorských práv jiných autorů, plagiátorství, autoplagiátorství. Autoři jsou povinni zajistit si souhlas s použitím děl cizích autorů, je-li takový souhlas potřeba, řádně citovat díla jiných autorů a díla vlastní, ať už přebírají doslovné znění nebo dílo pouze parafrázují.

V případě porušení některé z výše uvedených zásad může být odmítnuto přijetí dalších příspěvků autora k publikaci.

Redaktoři

Členové redakce a redakční rady postupují vůči všem autorům objektivně, konstruktivně, diskrétně, nezneužívají svého postavení, nikoho nezvýhodňují ani neznevýhodňují. Příspěvky hodnotí zásadně pouze podle odborné kvality a přínosu pro vědeckou obec, přičemž se opírají o recenzní posudky. Redakce neupřednostní jeden myšlenkový proud či metodologický postup, ale naopak dbá o teoretickou a metodologickou pluralitu.

Redakce může požadovat úpravu příspěvků na základě posouzení redakce a recenzních posudků za současného zachování plurality názorů a respektování svobody slova. V případě, že recenzent nedoporučí příspěvek k publikaci, a redakce se rozhodne jej publikovat, má recenzent právo na vysvětlení tohoto postupu.

Příspěvek nesmí redaktoři poskytnout nikomu jinému než recenzentům, autorům, spoluautorům, členům redakční rady či jiným redaktorům časopisu Právněhistorické studie. Redaktoři a členové redakční rady zachovávají anonymitu autorů a recenzentů v rámci recenzního řízení.

Recenzenti

Recenzenti hodnotí příspěvky nezávisle, objektivně, na základě svých nejlepších znalostí a vědomostí. Recenzenti jsou experti z daného oboru, kteří však nejsou ze stejného pracoviště jako autor posuzovaného příspěvku. Recenzenti vypracují recenzní posudek zpravidla ve lhůtě 30 dnů. Recenzentem nemůže být osoba, která se jakkoli podílela na vzniku příspěvku, ať už jako spoluautor, školitel, vedoucí práce, garant atd. Informace týkající se posuzovaného příspěvku recenzenti nesdělují třetím osobám.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X