PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 2 (2022), 169–183

Stratená prestíž a medzivojnová maďarská kultúrna diplomacia (Jej inštitucionálne a právne základy)

[Lost Prestige and Interwar Hungarian Cultural Diplomacy (Its Institutional and Legal Foundations)]

Mónika Balatoni, Ivan Halász

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.26
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

The paper focuses on the birth of Hungarian cultural diplomacy in the interwar period. Hungary had relatively high prestige in the Western liberal newspapers and journals before the first world war, but the problems with electoral reforms and minority issues dramatically changed this situation. This change together with the results of the first world war lead to the Trianon peace treaty. The Hungarian politicians planned to restore the international prestige of the country by the active cultural and scientific diplomacy. Count Kuno Klebelsberg played the crucial role in this process. He served as conservative minister of education and religion across ten years. The network of Collegium Hungaricum and the institutes for history in Berlin, Rome and Vienna represented the main form of Hungarian foreign representation. Hungary also subsided the university departments and lecturers of Hungarian language working abroad very actively this time. The parliament adopted the main legal norm of cultural policy in 1927. This norm regulated the work of cultural-scientific institutes operating abroad and also the system of Hungarian fellowships. The cultural diplomacy was the domain of the educational ministry instead the foreign office. This diplomacy represented the very successful form of foreign activities of Hungarian state.

klíčová slova: cultural diplomacy; first world war; history; Hungary; prestige; reforms; science

reference (21)

1. BÁBA, I. Diplomáciai lexikon. Budapest: Püski, 2020.

2. BAŠTOVÁ, P. Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecká zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdestých letech 20. století. Praha: Academia, 2018.

3. FÁBIÁN, E. Nemzet, nemzetiség, érték. Korunk, 1981, No. 7-8, s. 516-521. [online]. Dostupné na: http://www.epa.hu/00400/00458/00521/pdf/EPA00458_Korunk_1981_07-08_516-521.pdf.

4. HANKISS J. A kultúrdiplomácia alapvetése. Budapest: MKT, 1936.

5. HOLEC, R. Trianon. Triumf a katastrofa. Bratislava: Marenčin, 2020.

6. JESZENSZKY, G. Az elveszett presztízs. Budapest: Fekete Sas Kiadó, 2020.

7. KLEBELSBERG, K. Beszédei, cikkei, törvényjavaslatai 1916-1926. Budapest: Atheneum, 1927.

8. Múlt-kor történelmi magazin, 4. 6. 2008. [online]. Dostupné na: https://mult-kor.hu/20080604_francia_teoretikusok_alapoztak_meg_trianon_gondolatat?pIdx=2.

9. KLEBELSBERG, K. Neonacionalizmus. Budapest: Atheneum, 1928.

10. ORMOS, M. The Early Interwars Years. In: SUGAR, P at al. (eds.). History of Hungary. Indiana: Indiana University Press, 1990.

11. PALLÓ, G. Klebelsberg Kuno: politikus kultuszminiszter. Magyar Tudomány, 2007, 4, 12.

12. PÁNEK, J. Český historický ústav v Římě. Praha: HÚ AV ČR, 2015.

13. ROMSICS, I. Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris, 1999.

14. RUFFINI, P. B. Věda a diplomacie. Nový rozměr mezinárodních vztahů. Praha: Academia, 2018.

15. SZABÓ, M. Klebelsberg-legenda. In: Klebelsberg Kuno. Budapest: Új Mandátum, 1999.

16. SZENTE, Z. Az angol és a magyar párhuzamos alkotmányfejlődés mítosza. Közjogi Szemle, 2016, No. 2.

17. TÓTH, G. Az első külföldi magyar tudományos intézet (Konstantinápoly, 1916-1918). Századok, 1995, No. 6, s. 1380-1395.

18. UJVÁRY, G. Kulturális hídfőállások. I. kötet. Budapest: Ráció, 2018.

19. UMIŃSKA-WORONIECKA, A. Historia pólskich placówek dyplomacji kulturalnej. In: OCIEPKA, B. (ed.). Historia w dyplomacji publicznej. Warszawa: Scholar, 2015.

20. VIRÁGOS, M. Hankiss János irodalomprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1944-45. tanévi rector magnificusa. Gerundium, 2020, vol. XI, nr. 3-4, s. 11-29. CrossRef

21. WLACHOVSKÝ, K. Aktuálny odkaz Antona Straku (1893-1944). [online]. Dostupné na: http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/1014-aktualny-odkaz-antona-straku-1893-1944.

Creative Commons License
Stratená prestíž a medzivojnová maďarská kultúrna diplomacia (Jej inštitucionálne a právne základy) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení