PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 2 (2022), 25–35

Od sestry k nuzné vdově. Změny postavení manželky v římském dědickém právu

[From Sister to Needy Widow Changes in the Position of the Wife in Roman Inheritance Law]

Petr Dostalík

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.17
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

This paper deals with the position of wife in the Roman law of succession from the earliest period (as far as the Law of the Twelve Tables) to the changes of the law of intestate succession made by emperor Justinian. This paper follows changes in the position of a wife in case of the death of the husband. This position was determined by type of marriage (strict or free form of the marriage) and was deeply influenced by the reform of the law of succession made by praetor. Even in the praetorian law, the position of the wife and her possibility to obtain some substantial part of the deceased husband’s property was limited and nothing had changed also after the codification of Corpus Iuris Civilis. In order to defend the natural (and justified) needs of widow, emperor Justinian introduced a special provision for so-called needy widow (and temporarily even for the needy widower). The paper examines very closely those provisions and states that the protection of the needy widow can be marked as one the basic values of the Roman law of succession.

klíčová slova: Roman law of succession; protection of needy widow; Corpus Iuris Civilis; intestate succession; novels of Justinian

reference (51)

1. ARANGIO-RUIZ, V. Osservatorio al systema. Studi della Fac. giur. di Cagliari, 1913, V.

2. BAUMAN, R. A. Woman and Politics in Ancient Rome. London: Routledge, 1994.

3. BEINART, B. The Forgotten Widow. Acta Iuridica 1965/66, s. 285-325.

4. BONFANTE, P. Instituce římského práva. Brno: Nákladem Čs. Akademického spolku Právník, 1932.

5. BOYER, L. La fonction sociale des legs d'apres la jurisprudence classique. RHD, 1965, 43, s. 333-408.

6. CASAVOLA, F. Lex Cincia. Contributo alla storia delle origini della donazione romana. Napoli: Jovene, 1960.

7. CLARK, G. Roman Women. Greece & Rome, 1981, roč. 28, č. 2, s. 203. s. 193-212. CrossRef

8. CORBETT, P. E. Roman Law of Marriage. Oxford: Clarendon Press, 1930, repr. 1966.

9. CROOK, A. Life and Law in Rome. London: Cornell University Press, 1967.

10. DAJCZAK, W. - GIARO, T. - LONGCHAMPS DE BÉRIER, F. - DOSTALÍK, P. Římské právo. Základy soukromého práva. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2013.

11. DOSTALÍK, P. Dědění po matce a bona materna. Drobná studie z římského rodinného práva. In: ŠÍNOVÁ, R. (ed.). Pocta Milaně Hrušákové. Praha: C. H. Beck, 2022.

12. ERDMANN, O. Der Nießbrauch in Verfügungen von Todeswegen Nach Gemeinem Recht Und Dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Archiv Für Die Civilistische Praxis, 1903, vol. 94, no. 1/2, s. 284-304.

13. GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Přel. KINCL, J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

14. GARDNER, J. F. Woman in Roman Law and Society. Indiana: Indiana Press, 1991.

15. GIRARD, P.-F. Manuel élémentaire de droit romaine. 4. vydání. Paris: A. Rousseau, 1906.

16. GRUBBS, J. E. Woman and the Law in the Roman Empire. A sourcebook on marriage, divorce and widowhood. London - New York: Routledge, 2002.

17. HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha: Otto, 1910.

18. HEYSE, G. Mulier non debet abire nuda. Bern: Peter Lang, 1994.

19. HOLDER, E. Die römische Ehe. Zürich: Orell Füssli & Co., 1874, repr. 2010.

20. HUVÉLIN, E. Course Elementaire de droit romaine. Paris: Société anonyme du Recueil Sirey, 1927.

21. JOHNSTON, D. Cambridge Companion to Roman Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. CrossRef

22. JÖRS, P. - KUNKEL, W. - WENGER, L. Römisches Recht: Römisches Privatrecht; Abrisss des römischen Privatprozessrechts. 3. vyd. Berlin: Springer, 1949.

23. KARLOWA, O. Römische Rechtsgeschischte. In zwei Bänden. Zweiter Band. Privaterecht und Zivilprozess. Straftrecht und Strafprozzes. Erster Teil. Privaterecht. Leipzig: Veit & comp., 1901.

24. KASER, M. Geteiltes Eigentum im älteren römischen Recht. In: Festschrift Paul Koschaker. I. Band. Weimar: Hermann Böhlaus Verlag, 1939, s. 445-478.

25. KASER, M. Römisches Privatrecht. Münich: C. H. Beck, 1968.

26. KASER, M. Römisches Privatrecht. I. Münich: C. H. Beck, 1976.

27. KOLANCZYK, K. Prawo rzymskie. Warszawa: UPN, 1976.

28. LONGCHAMPS DE BÉRIER, F. Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law Perspective. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.

29. MCCLEAN, A. J. The Common Law Life Estate and the Civil Law Usufruct: A Comparative Study. The International and Comparative Law Quarterly, 1963, vol. 12, no. 2, s. 649-667. CrossRef

30. PIĄTKOWSKI, J. S. Prawo spadkowe. Zarys wykladu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.

31. RADIN, M. A Glimpse of Roman Law. The Classical Journal, 1949, vol. 45, no. 2, s. 71-79.

32. RAWSON, E. Religion and Politics in the Late Second Century BC at Rome. Phoenix, 1974, č. 28, s. 193-212. CrossRef

33. REBRO, K. - BLAHO, P. Římské právo. 4. vyd, Bratislava: Iura Edition, 2010.

34. ROSSBACH, A. Untersuchungen über die römische Ehe. Stuttgart: Mäcken, 1853.

35. SALLER, R. Personal Patronage under the Early Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. CrossRef

36. SKŘEJPEK, M. Iustiniani Institutiones: Justiniánské Instituce. Praha: Karolinum, 2010.

37. SKŘEJPEK, M. Prameny římského práva. Fontes Iuris Romani. 2. vydání. Praha: Lexis Nexis, 2004.

38. SŁUŻEWSKA, Z. - URBANIK, J. Marriage: Ideal, Law, Practice: Proceeding of A Conference Held in Memory of Henryk Kupiszewski. Warszawa: Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, 2005.

39. SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. Díl I. Obecné nauky. Praha: Wolter Kluwers, 2011.

40. SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. II. díl. Právo majetkové. Část 2. Repr. Praha: Wolters Kluwer, 2011.

41. SUETONIUS. Životopisy dvanácti císařů. Praha: Svoboda, 1974.

42. TALCIANI, H, C. Donaciones entre conyuges: una prohibicion de veinte siglos. Revista Chilena de Derecho, 1999, vol. 26, no. 2, s. 349-367.

43. Van NIEKERK, G. - KLEYN, D. Honeste Vivere: Ulpian's Praecepta Iuris As Manifested in the Roman Law of Marriage. Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia, 2016, no. 2, s. 40-53.

44. VANČURA, J. Úvod do studia soukromého práva římského. Praha: nákladem vlastním, 1923.

45. WATSON, A. Law of Persons in the the later Roman Republic. London: Clarendon Press, 1967.

46. WATSON, A. Roman Private Law around 200 B.C. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1971.

47. WINDSCHEID, B. - KIPP, T. Lehrbuch des Pandektensrecht. 9. vyd. Frankfurt a. M.: Literarische anstalt Rütten & Loening, 1906.

48. WOLODKIEWICZ, W. Eduardo Volterra a współczesne badania nad malżenstwem rzymskymż. In: Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii eurepejskej kultury prawnej. Warszawa: Wolter Kluwers, 2009, s. 502-514.

49. ZIMMERMANN, R. Das Ehegattenerbrecht in Historisch-Vergleichender Perspektive. Rabels Zeitschrift Für Ausländisches Und Internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law, 2016, vol. 80, no. 1, s. 39-92. CrossRef

50. ZIMMERMANN, R. Die Erbfolge gegen das Testament im Römischen Recht: Formelles und materielles Noterbrecht im Spannungsfeld von Testierfreiheit und familiärer Solidarität. In: RÖTHEL, A. (ed.). Reformfragen des Pflichtteilsrechts. Köln - Berlin - München: Carl Heymanns Verlag, 2007, s. 97-117.

51. ZIMMERMANN, R. Kulturelle Prägung Des Erbrechts? JuristenZeitung, 2016, vol. 71, no. 7. CrossRef

Creative Commons License
Od sestry k nuzné vdově. Změny postavení manželky v římském dědickém právu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení