PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 1 (2019)

Editorial
Jan Kuklík

Raptus Semproniae? An analysis of the Martial’s Epigram XII, 52
Joanna Kulawiak-Cyrankowska

Ducatus, nebo Terra? (Na okraj 700. výročí vzniku Opavského vévodství)
Marek Starý

Mnichovská dohoda z roku 1619
Václav Valeš

„The writs of assistance case“ na pozadí bouřlivé dekády 1761–1770 v anglických koloniích severní Ameriky
Radim Seltenreich

Právní a praktické problémy fungování židovských náboženských obcí 1890–1949
René Petráš, Kristýna Šultová

Sowjetisches Ehe- und Familienrecht von den Ersten Dekreten 1917 bis zum letzten Gesetzbuch 1968: vom Standpunkt der Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik
Sanita Osipova

„Sotva by koho mohl zajímati tuctový život úřednického synka, který bez velkých nesnází v slušném blahobytu vystudoval a stal se univerzitním profesorem.“ O Pamětech prof. JUDr. Jana Krčmáře
Dominik Macek

Pracovní poměr mezi lety 1945–1948 v českých zemích, jeho charakteristika a související pracovněprávní problematika
Veronika Steinová

Místní lidové soudy jako fenomén doby v teorii a praxi
Jindřich Špergl

JUDr. Miloslav Doležal, CSc., zemřel
Ladislav Soukup

Za doc. JUDr. Renatou Veselou, Ph.D.
Karel Schelle

Gábriš, T. Rytieri v republike. Zrušenie šľachtických titulov v Československu
Rudolf Manik

Gregor, M. Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta
Marek Novák

Hvížďala, K. – Přibáň, J. Hledání dějin
Radim Seltenreich

Jakubec, I. – Štemberk, J. Cestovní ruch pod dohledem Třetí říše
René Petráš

Kotous, J. Vyšehradská miscelanea
Karel Malý

Maršálek, P. Příběh moderního práva
Daniel Bednár

Razim, J. Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové
Marek Starý

Stockmann, V. Dejiny lesníctva na Slovensku: chronológia dejinných udalostí v oblasti ochrany lesa, vývoja štátnej správy lesného hospodárstva a vývoja štátnych organizácií lesného hospodárstva
Michael Urban

Závěrečný veřejný seminář Rekonstrukce politického procesu 50. let
Lukáš Blažek, Tereza Blažková

Workshop Problémy právního postavení menšin v historii a konference Problémy vymezení pojmu tzv. „starých a nových menšin“
Tereza Blažková

XIV. mezinárodní seminář „Diritto romano e attualità“
David Falada

Bratislavské právnické fórum 2019 I.
Martin Gregor

Bratislavské právnické fórum 2019 II.
Dominik Macek

Medzinárodná konferencia „Sasko-magdeburské právo ako kultúrny spojovací medzičlánok medzi právnymi poriadkami východnej a strednej Európy. Stav a perspektívy budúceho vývoja“
Adriana Švecová

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení