PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 1 (2019), 189–210

Místní lidové soudy jako fenomén doby v teorii a praxi

[The Phenomenon of Local People’s Courts in the Theory and Practice]

Jindřich Špergl

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.10
zveřejněno: 07. 08. 2019

Abstract

The article deals with the Local People’s Courts (LPC), which were the basic element of the judicial system of Czechoslovakia between 1961 and 1970. The aim of the article is to provide a basic probe into this institute both theoretically and practically. The LPC were a specific product of the early 1960s, when the theses on the victory of socialism and the transition to the higher stage of the social development of communism were proclaimed in Czechoslovakia. The LPC became significant signs of this development, as mixed bodies of state authorities and workers. After defining the historical and ideological reasons for the LPC, including a reference to their predecessors, the Comrades Courts, the article also deals with the legal regulation of these courts. Here is outlined the way they were set up, their composition, their jurisdiction and the procedure before them. After describing the legal framework of the LPC, there follows a list of the factual deficiencies of it such as uncertainty in a number of legal questions, the participation of a laic element only in decision-making and the inequality of the offenders in the LPC system. Part of the article captures the LPC periodical evaluation in the professional press as well as the authorities of the ruling Communist Party. The theoretical part is followed by the practical part, which is a probe into the life of one particular LPC (Shipyard, national company Mělník). This provides a comparison between theory and practice. Based on authentic archive materials, it provides insight into the decision-making practice and internal mechanisms of this court. The last part of the article is devoted to the abrogation of MLS and its reasons.

Klíčová slova: local people’s court; comrades court; offense; mixed bodies of state authorities and workers; inequality of the offenders

reference (17)

1. BALÁŠ, O. Společenská a právní problematika zákona č. 58/1965 Sb. Socialistická zákonnost, 1968, roč. XVI, č. 1.

2. ČERNÝ, J. - NĚMEC, V. Socialistický pořádek především z hlediska práce národních výborů. Socialistická zákonnost, 1966, č. 4.

3. DOČKAL, M. K historii soudružských soudů. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brno. Brno, 1962.

4. LENIN, V. I. Spisy, sv. 28. Praha: SNPL, 1955.

5. OSMANČÍK, O. K problematice místních lidových soudů. Socialistická zákonnost, 1966, roč. XIV, č. 4.

6. PLUNDR, O. Místní lidové soudy a zkušenosti se soudružskými soudy v jiných zemích socialistického tábora. Praha: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1961.

7. PLUNDR, O. Organizace justice a prokuratury. Praha: Orbis, 1964.

8. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Praha: SPN, 1972.

9. PŘICHYSTAL, V. Komu dědictví po místních lidových soudech? Socialistická zákonnost, 1969, č. 5-6.

10. Sbírka rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1963.

11. Sbírka směrnic pro národní výbory. Praha, 1961.

12. Socialistické soudnictví, 1968, č. 5, s. 8-11.

13. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

14. TOLAR, J. - GUSTAV, P. - MICHAL, L. Místní lidové soudy. Praha: Československá akademie věd, 1965.

15. TOLAR, J. - PŘENOSIL, G. - LAKATOŠ, M. Místní lidové soudy. Praha: NČAV, 1965.

16. Zákon o místních lidových soudech, komentář. Praha: Orbis, 1964.

17. Zvýšení pravomoci a odpovědnosti národních výborů a opatření k dalšímu prohlubování socialistické zákonnosti: zasedání ÚV KSČ ve dnech 7. - 8. 4. 1960. Praha: Ústřední výbor KSČ, 1960.

Creative Commons License
Místní lidové soudy jako fenomén doby v teorii a praxi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení