PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 2 (2019)

Editorial
Petra Skřejpková

Frost Comes out of Kremlin: Changes in Property Law and the Adoption of the Civil Code in 1950
Jan Kuklík, Petra Skřejpková

Changes in Family Law and the Adoption of the Family Act in 1949
Jan Kuklík, Petra Skřejpková

Work on the Polish Civil Code in Stalinist Period (1948–1956)
Anna Moszyńska

Drafting a New Civil Code in the GDR: Stalinism
Martin Löhnig

Family Law in the SOZ/GDR I: Stalinism
Martin Löhnig

Gleichberechtigung in erster Instanz – Scheidungsurteile der 1950er Jahre im Ost-/West-Vergleich
Raphaela Etzold

Koncepce systematiky práva předcházející právnímu pozitivismu 19. století
Pavel Ondřejek

Právne reflexie antického pojmu ἐκκλησία v zriadení ranej Katolíckej cirkvi
Vojtech Vladár

Kritická analýza zřízení evangelické církve v Předlitavsku
Adam Csukás

Nachruf auf Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Lieberwirth
Heiner Lück

Illýová, Z. – Malatinský, M. Dva procesy s Vojtechom Tukom
Adriana Švecová, Miriam Laclavíková

Mosný, P. a kol. Nacistické protižidovské zákonodarstvo a stredná Európa
Vladimír Kindl

Sató, D. Die Hallischen Schöffenbücher aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
Jiří Šouša

Vojáček, L. První československý zákon: pokus o opožděný komentář
Pavel Maršálek

Čtvrté pražské rozhovory o vztahu církví a státu: Spiritual Care in Public Institutions
Jan Beránek

Na prahu nové doby: zpráva o Mezioborové konferenci o počátcích Československé republiky
Jan Kober

Workshopy k menšinové otázce v Budapešti a Kolíně spoluorganizované PFUK
René Petráš

On the North-West Borders of Roman Empire. 73rd annual conference of the SIHDA in Edinburgh, UK, 3–7 September 2019
Kamila Stloukalová

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení