PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 48 No 2 (2018)

Editorial
Jan Kuklík

Československé légie v Rusku – právne problémy
Jozef Beňa

USA vs. Henry Wirz – Kontroverzní počátek novodobých procesů s válečnými zločinci
Jan Beránek

Reflexie československého práva v „Demokratoch“ Janka Jesenského
Martin Gregor

„Die Katze muss weg!“: odchod českého obyvateľstva zo Slovenska 1938
Michal Chorvát

In dubio contra fiscum – A Few Remarks on the “Barbarian” Legal Principle
Maciej Jońca

Role mateřských států v systému meziválečné ochrany národnostních menšin
Harald Christian Scheu

Memorandum Svazu Čechů-židů v Republice československé postoupené vládě během přípravy národnostního statutu v roce 1938
Andrej Sulitka, Blanka Soukupová

Premunicipální správa obce Curictae v Liburnii
David Termer

Komparácia ochrany ľudských, občianskych a politických práv občanov v medzivojnovej Československej republike a vojnovej Slovenskej republike
Tomáš Čentéš

Zahlazení odsouzení do roku 1928 s důrazem na období let 1852–1928
Zdeněk Jiří Skupin

„Společná havárie“ a její středověký právní život v Baltském moři
Vojtěch Vrba

D. M. Peter Blaho
Michal Skřejpek

Za profesorom Petrom Blahom
Vojtech Vladár

Vladár, V. Dejiny cirkevného práva
Jan Beránek

Šošková, I. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Tomáš Gábriš, Róbert Jáger

Fritz, R. – Rossoliński-Liebe, G. – Starek, J. (hrsg.). Alma Mater Antisemitica / Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 / Academic Milieu, Jews and Antisemitism at European Universities between 1918 and 1939
René Petráš

Jouzová, M. – Jouza, L. (eds.). Children in Quest of Children / The Jewish Children of Kolín and Surroundings during the Holocaust. / Jouzová, M. – Jouza, L. (ed.). Děti hledaly děti / Osudy židovských dětí na Kolínsku za holocaustu
René Petráš

Lück, H. Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters
Petra Skřejpková

Jáger, R. Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript
Ivana Šošková

Štefanica, J. Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu
Jaromír Tauchen

Výběr z aktuální české a slovenské právněhistorické literatury
Editors

Střední Evropa a vznik Státu Izrael
Jakub Hablovič

Zpráva z vědecké konference Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí
Katarzyna Žák Krzyžanková

Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století
Daniela Němečková

Československo v proměnách Evropy 20. století
Daniela Němečková, Tereza Blažková

Kolegium římského práva v Pavii a letní škola v Neapoli aneb jak se o starověkém Římě dozvědět víc
Kamila Stloukalová

Plus ratio quam vis – Ať rozum převáží nad silou
Kamila Stloukalová

Medzinárodná vedecká konferencia: 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov v odbore právnych dejín a rímskeho práva, Trnava, 2018
Ivana Šošková

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení