PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 1 (2019), 149–188

Pracovní poměr mezi lety 1945–1948 v českých zemích, jeho charakteristika a související pracovněprávní problematika

[The Employment Relationship Between 1945–1948 in the Czech Lands, its Characteristics and Related Labour Law Issues]

Veronika Steinová

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.9
zveřejněno: 07. 08. 2019

Abstract

The article focuses on the legal regulation of the employment relationship between 1945 and 1948. The labour law, influenced by the devastated national economy, has been modified and adapted to the needs of the country’s reconstruction. It also had to respond to massive displacement of the German populations, resulting in a loss of a skilled workforce counted in hundreds of thousands. The national mobilization of the labour force, which became characteristic feature even in the period of socialism, was carried out in order to solve the situation. The previous regulation is analyzed in the paper for a better understanding of the period under review, and a follow-up arrangement is briefly outlined as well, which has enabled their mutual comparison. The reader will get acquainted with the basic labour institutes: participants in employment relationship, the creation and termination of employment, working time, remuneration for work, safety issues, employee representation in trade unions and the solution of labour disputes. Particular attention is paid to individual types of employment. The paper also explains the application of different labour laws to individual groups of people, especially with regard to their gender, physical and mental development, as well as nationality or other distinguishing features.

Klíčová slova: employee and employer; general obligation to work; district and provincial offices for work protection; Ministry of Work Protection and Social Care; work cards; employment; service relationship; employment of home workmen; employment of house care-taker; reporting duty; regulated distribution of workforce; national mobilization of workforce; remuneration for work; working hours and periods of work rest; protection of health at work; labour unions; work-related disputes; labour courts; arbitration authorities

reference (61)

1. BAUEROVÁ, J. Zaměstnaná žena a rodina. Praha: Práce, 1974.

2. BAUEROVÁ, J. - BÁRTOVÁ, E. Proměna ženy v rodině, práci a ve veřejném životě. Praha: Svoboda, 1987.

3. BEŇA, J. Legalita a legitimita dekrétov prezidenta ČSR a nariadení Slovenskej národnej rady z rokov 1940-1945. Právny obzor, 2004, roč. 87, č. 2.

4. BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009.

5. BRABEC, V. ROH v prvních letech socialistické výstavby. Praha: Práce, 1980.

6. Budovatelský program Gottwaldovy vlády. Praha: Orbis, 1946.

7. ČERMÁK, L. Služební pragmatika. Část 1. Praha: Státní nakladatelství, 1926.

8. ČERMÁK, L. Služební pragmatika. Část 2. Praha: Státní nakladatelství, 1930.

9. ČERMÁK, L. Služební pragmatika. Část 3. Praha: Státní nakladatelství, 1933.

10. DOBROVODSKÝ, J. Jednoznačná identifikace fyzických osob na našem území: historický vývoj, omyly a nepřesnosti. Právní rádce, 2011, roč. 19, č. 1.

11. GALVAS, M. - HORECKÝ, J. - KOMENDOVÁ, J. - STRÁNSKÝ, J. Stávka a právo na stávku. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

12. GLOS, B. Hospodářské plánování ČSR. Praha: Práce, 1946.

13. GLOS, B. Plánovitá distribuce pracujících: Problém pracovních sil v poválečném Československu Dvouletka v plánu a v činech. Praha: Ministerstvo informací, 1948.

14. HERMANN-OTAVSKÝ, K. - SRB, J. Zákon ze dne 11. července 1934, čís. 154 Sb. z. a n., o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích). Praha: Československý Kompas, 1935.

15. HLOUŠKOVÁ, L. Postavení ženy v pracovním poměru. Praha: Práce, 1973.

16. HROMADA, J. Československé pracovné právo. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1956.

17. CHYSKÝ, J. Judikatura k zákonu o soukromých zaměstnancích č. 154/34 Sb. z. a n.: Nový soubor judikatury s platným textem zákona a poznámkami. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1945.

18. CHYSKÝ, J. Pracovní právo v kostce. Praha: Nové hospodářství, 1947.

19. CHYSKÝ, J. Pracovní právo: vybrané otázky. Praha: Práce, 1950.

20. CHYSKÝ, J. Rozmisťování pracovních sil. Praha: Orbis, 1968.

21. KALENSKÁ, M. Československé pracovní právo. Praha: Panorama, 1981.

22. KALENSKÁ, M. Pracovní poměr v socialistickém právu. Praha: Academia, 1984.

23. KALENSKÁ, M. - NOVOTNÁ, E. Pracovní právo pro funkcionáře a pracovníky národních výborů a podniků místního hospodářství. Praha: TEPS, 1987.

24. KALINOVÁ, L. Analýza přípravy a využití pracovních sil z hlediska potřeb vědeckotechnického rozvoje čs. Národního hospodářství. Praha: Ústav pro ekonomiku a řízení vědeckotechnického rozvoje, 1982.

25. KALINOVÁ, L. Společenské proměny v čase socialistického experimentu - k sociálním dějinám v letech 1945-1969. Praha: Academia, 2007.

26. KALINOVÁ, L. Východiska, očekávání a realita poválečné doby: k dějinám české společnosti v letech 1945-1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004.

27. KARABÍN, Š. Zdokonalování plánování reprodukce pracovních sil a jejich racionálního rozmísťování. Metodické materiály k rozvoji hnutí za vyšší efektivnost a kvalitu veškeré práce. Praha: Horizont, 1982.

28. KIZLINKOVÁ, V. - TOLAR, J. Pracovní poměr - zrušení - zákony: důvody k okamžitému (předčasnému) zrušení pracovního poměru ve světle judikatury. Praha: Václav Tomsa, 1948.

29. KOCANDA, R. Způsoby plánovitého rozdělování pracovních sil. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965.

30. KOVAŘÍK, J. Pracovní právo ČSSR. Praha: Svoboda, 1966.

31. KOVAŘÍK, J. Společenské pracovní vztahy a pracovní smlouva. Praha: Práce, 1960.

32. KOVAŘÍK, J. Úloha pracovního práva při realizaci hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR. Praha: Ústav státní správy, 1978.

33. KOVAŘÍK, J. Základy československého socialistického pracovního práva. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1962.

34. MAREK, Z. Právní postavení odborové organizace v současném pracovním právu České republiky a některé související problémy. Brno, 2009. Rigorózní práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

35. NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

36. NOVOTNÝ, J. Nábor a rozmisťování pracovních sil v Československu po 2. světové válce: historie a současnost. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR, 1975.

37. PICHRT, J. - ŠTEFKO, M. - MORÁVEK, J. Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

38. POLÁŠEK, J. - KALENSKÁ, M. - KOLOUŠEK, J. Žena v pracovním poměru. Praha: Práce, 1967.

39. První československý plán. Praha: Ministerstvo informací, 1946.

40. RÁKOSNÍK, J. Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010.

41. RÁKOSNÍK, J. - ŠUSTROVÁ, R. Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2016.

42. SCHELLE, K. - BÍLÝ, J. Dějiny českého soudnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

43. STACH, J. Pracovní soudnictví: Procesní předpisy pro spory z pracovních poměrů. Praha: Orbis, 1948.

44. STÁTNÍK, D. Sankční pracovní právo v padesátých letech. Vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci č. 52/1953 Sb. Svazek 17. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

45. ŠTEFKO, M. Rodné číslo u cizích státních příslušníků a s ním spojené problémy. Práce a mzda, 2006, roč. 54, č. 10.

46. TAUCHEN, J. Organizace a činnost úřadů práce v protektorátu Čechy a Morava. Právněhistorické studie, 2016, roč. 46, č. 1.

47. TAUCHEN, J. Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Praha: Wolters Kluwer, 2016.

48. TILSCH, J. Pracovní právo v místním hospodářství: Výklad hlavních předpisů. Praha: Tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství, 1960.

49. VESELÝ, O. Pracovněprávní vztahy v letech 1950 až 1965. Diplomová práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2015.

50. VOJÁČEK, L. Československé pracovní soudy. Právněhistorické studie, 2016, roč. 46, č. 1.

51. VOJÁČEK, L. Když služební smlouva dosluhovala. In: DVOŘÁK, J. - MALÝ, K. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011.

52. VOJÁČEK, L. - SCHELLE, K. - KNOLL, V. České právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

53. VOJÁČEK, L. - SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. a kol. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. II. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

54. WAGNEROVÁ, A. Žena za socialismu: Československo 1945-1974 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po něm. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017.

55. WITZ, K. Právní pojem socialistické pracovní kázně. Právník, 1954, č. 8.

56. WITZ, K. Výchovná opatření pro porušení pracovních povinností. Práce a mzda, 1962, č. 10.

57. WITZ, K. Základy československého pracovního práva. Určeno pro posluchače hosp. fak. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1953.

58. WITZ, K. Závazek pracujícího k náhradě škody způsobené při výkonu zaměstnání. Praha: Orbis, 1961.

59. WITZ, K. - SLÍŽ, J. - CHYSKÝ, J. Čs. Pracovní právo - obecná část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952.

60. ZAVADIL, E. Služební pragmatika. Olomouc, 1938.

61. ZDOBINSKÁ, J. - TOMEŠ, I. Základy československého pracovního práva. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959.

Creative Commons License
Pracovní poměr mezi lety 1945–1948 v českých zemích, jeho charakteristika a související pracovněprávní problematika is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení