PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 1 (2019), 91–118

Právní a praktické problémy fungování židovských náboženských obcí 1890–1949

[Legal and Practical Problems of the Functioning of Jewish Religious Communities in 1890–1949]

René Petráš, Kristýna Šultová

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.6
zveřejněno: 07. 08. 2019

Abstract

The study of legal status of minorities requires necessarily also the analysis of specific structures used by such communities, an example significant for Czech lands being Jewish Religious Communities. They provided the basis for the life of the Jews, probably the most specific minority in the Czech history. The paper deals with the development of the Jewish Religious Communities from their formation by Cisleithanian Act on Israeli communities from 1890 which was cancelled in the Czechoslovakia in 1949. The Jewish Religious Communities were influenced by crisis during the First World War, by efforts to modernize the law in Czechoslovak Republic, by Nazi persecution, and by communist regime. The practical problems as permanent economic crisis of most of the Jewish Religious Communities are too analysed. The above-mentioned crisis was caused in particular (beside the decrease of the number of Jews by migrations) by their inappropriate territorial structure within the public administration established by the Act from 1890. The paper focuses on the territory of Kolín – Kutná Hora, which is interesting because of the contrast between Kolín with one of the largest Jewish communities and Kutná Hora as large medieval city where the stay of the Jews was banned for centuries.

Klíčová slova: legal status of minorities; development of the law in Czech lands; Jews; Jewish Religious Communities; territory of Kolín; territory of Kutná Hora

reference (44)

1. ALICKE, K. D. Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum 2. München: Gütersloh, 2008.

2. BONDY, B. K historii Židů v Čechách, na Moravě v Slezsku 906 až 1620. Praha: Bohumil Bondy, 1906.

3. BOR, J. Opuštěná panenka. Praha: SNPL, 1962.

4. BUDISCHOWSKY, J. Die staatskirchenrechtliche Stellung der österreischen Israeliten. Wien: Manz, 1995.

5. DAGAN, A. Československá vláda v exilu a Židé. In: Osud Židů v Protektorátu 1939-1945. Praha: Trizonia, 1991.

6. DAGAN, A. The Jews of Czechoslovakia. Philadelphia: Jewish Pubn Society, 1984.

7. Encyclopaedia Judaica. Volume 5. Second edition. Jerusalem: Keter, 2007.

8. ENGELMANN, I. Reichenberg und seine jüdischen Bürger. Berlin: LIT Verlag, 2012.

9. FRANKL, M. "Zvláštní vzrušení". Obvinění z rituální vraždy v Kolíně v roce 1893. In: Židé v Kolíně a okolí. Kolín: Regionální muzeum, 2005, s. 65-78.

10. GREENFIELDOVÁ, H. Z Kolína do Jeruzaléma. Střípky vzpomínek. Israel: Gefen Publishing House Ltd., 1992.

11. JANÁK, J. - HLEDÍKOVÁ, Z. - DOBEŠ, J. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha: NLN, 2005.

12. JOUZA, L. ...a země se chvěla. Cheb: Svět křídel, 2007.

13. JOUZA, L. - JOUZOVÁ, M. "Kolínská obuv je nejlepší" - osudy továrny na obuv Zikmunda Feldmanna v Kolíně a jejích majitelů. In: Židé v Čechách 3. Praha: Židovské muzeum, 2011.

14. JOUZA, L. - PEJŠA. J. - JOUZOVÁ. M. Léta žalu a strastí. Vzpomínky na osudy kolínských Židů v období holocaustu. Kolín: Městská knihovna, 2013.

15. JOUZOVÁ, M. Pavel Fischer, jedna z postav spolkového života Kolína 19. století. In: Židé v Kolíně a okolí. Kolín: Regionální muzeum, 2005, s. 41-64.

16. KALB, H. - POTZ, R. - SCHINKELE, B. Religionsrecht. Wien: WUV Universitätsverlag, 2003.

17. KAŠPAROVÁ, A. - LAUERMANN, M. Zapomenutí sousedé. Židé v Čáslavi a Uhlířských Janovicích. Kutná Hora: Kultura do města, 2007.

18. KREJČOVÁ, H. - SVOBODOVÁ, J. - HYNDRÁKOVÁ, A. Židé v Protektorátu - Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Praha: MAXDORF, 1997.

19. KUKLÍK, J. a kol. Jak odškodnit holocaust? Praha: Karolinum, 2015.

20. LÁNÍČEK, J. Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-48. New York: Palgrave Macmillan, 2013. CrossRef

21. LAUERMANN, M. Dějiny Židů v Kutné Hoře. Praha: Společnost pro jazyky, 2017.

22. LAUERMANN, M. Židé v Kutné Hoře. Kutná Hora, 2000.

23. LIND, CH. Kleine jüdische Kolonien. Juden in Niederösterreich 1782-1914. Wien: Mandelbaum, 2013.

24. MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. vyd. Praha: Linde, 2003.

25. MAURER, T. Ostjuden in Deutschland 1918-1933. Hamburg: Hans Christians Verlag, 1986.

26. NOVÁK, P. Vesničtí židé na Kutnohorsku za okupace. In: Židé v Kolíně a okolí. Kolín: Regionální muzeum, 2005.

27. PALEČEK, V. Izraelská náboženská společnost. In: Slovník veřejného práva Československého II. Brno: Polygrafia, 1932.

28. PEJŠA, J. Židovská náboženská obec v Kolíně v letech (1945) 1947-1953 (1979). In: Židé v Kolíně a okolí. Kolín: Regionální muzeum, 2005.

29. PEJŠA, J. - JOUZA, L. - JOUZOVÁ, M. Moje město Kolín. Židé v Kolíně. Kolín: Regionální muzeum, 2010.

30. PĚKNÝ, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1993.

31. PĚKNÝ, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2. vyd. Praha: Sefer, 2001.

32. PETRÁŠ, R. K ohlasu župní reformy na lokální úrovni (oblast Kolín, Kutná Hora, Čáslav). Právněhistorické studie, 2003, roč. 36, s. 129-142.

33. PETRÁŠ, R. Menšiny v komunistickém Československu. Praha: Eurolex Bohemia, 2009.

34. PETRÁŠ, R. Menšiny v meziválečném Československu. Praha: Karolinum, 2009.

35. PETRÁŠ, R. Židé a židovská náboženská obec v Kutné Hoře v letech 1899-1920. In: Židé v Kolíně a okolí. Kolín: Regionální muzeum, 2005.

36. PETRÁŠ, R. Židovská otázka ve Všeobecném občanském zákoníku. In: 200 let všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, 2011.

37. PLEVA, F. Historie ledečských židů. In: Synagoga - Ledeč nad Sázavou. Ledeč nad Sázavou, 2000.

38. ROTHKIRCHENOVÁ, L. Československé Židovstvo: Vzestup a úpadek (1939-1989). In: Na křižovatce kultur. Historie československých Židů. Praha: Mladá fronta, 1992.

39. ROZKOŠNÁ, B. - LAUERMANN, M. Židé na Kutnohorsku. Osídlení na kutnohorském venkově. Kutná Hora: Klub rodáků a přátel Kutné Hory, 2008.

40. SCHELLE, K. Vývoj veřejné správy v letech 1848-1990. 2.vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005.

41. SPYRA, J. Organizace židovských náboženských obcí v rakouském Slezsku na základě zákona z 21. března 1890. In: Židé a Morava. Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané 11. listopadu 1998 v Kroměříži. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1999.

42. SULZGRUBER, W. Die jüdische Gemeinde in Wiener Neustadt. Wien: Mandelbaum, 2005.

43. VANĚK, V. K počátkům a nejstarším dějinám židovského osídlení ve středověkém Kolíně. In: Židé v Kolíně a okolí. Kolín: Regionální muzeum, 2005.

44. WIESHAIDER, W. Religiöse Tradition und Rechtspersönlichkeit. In: Neuere Entwicklungen im Religionsrecht europäischer Staaten. Berlin: Duncker und Humblot, 2013.

Creative Commons License
Právní a praktické problémy fungování židovských náboženských obcí 1890–1949 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení