PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 1 (2019), 141–148

„Sotva by koho mohl zajímati tuctový život úřednického synka, který bez velkých nesnází v slušném blahobytu vystudoval a stal se univerzitním profesorem.“ O Pamětech prof. JUDr. Jana Krčmáře

[“You could hardly think, that anyone would be interested in an ordinary life of a white-collar son, who finished his studies without any troubles along with considerable wealth and then went on to become a university professor.” Memoirs of prof. JUDr. Jan Krčmář]

Dominik Macek

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.8
zveřejněno: 07. 08. 2019

Abstract

The paper deals with the completely issued Memoirs of the university professor JUDr. Jan Krčmář, who has captured his childhood, the study of law, the career of a university dignitary, an academic, an official and a diplomat. The contribution should not only be a review of the published piece of work that contains a lot of notes as well, but also a humble guide to the extraordinary life of one of the most important personalities of the Czechoslovak civil law field.

Klíčová slova: Jan Krčmář; civil law; Charles University; Faculty of Law; Czechoslovakia; Paris Peace Conference; Paris World Expo 1937

reference (9)

1. ČECHUROVÁ, J. Cestování ve službách československé diplomacie (očima prof. Jana Krčmáře). In: ŠTEMBERK, J. - MANOVÁ, M. Historie a cestovní ruch - perspektivní a podnětné spojení. Pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2008, s. 265-275.

2. ČECHUROVÁ, J. - KUKLÍK, J. (eds.). Jan Krčmář. Paměti, Díl II. Skoro státníkem. Díl III. Praha - Pelhřimov: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Nová tiskárna Pelhřimov, 2007.

3. ČECHUROVÁ, J. - KUKLÍK, J. Nenápadný profesor, který byl snad u všeho - Paměti Jana Krčmáře. In: SEKYRKOVÁ, M. (ed.). Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Práce z dějin techniky a přírodních věd. Praha: Národní technické muzeum, 2006, s. 157-166.

4. ČECHUROVÁ, J. - KUKLÍK, J. Paměti Jana Krčmáře. Dosud nevyužitý pramen k dějinám československé státnosti (a zdaleka nejen k nim). In: MALÝ, K. - SOUKUP, L. (eds.). Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 782-789.

5. ČECHUROVÁ, Jana a Jan KUKLÍK: Z utrpení československého generálního komisaře. Prof. Jan Krčmář a Světová výstava v Paříži roku 1937. In: Svět historie - Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007, s. 371-394.

6. KUKLÍK, J. Československá delegace na pařížské mírové konferenci ve světle memoárů profesora Jana Krčmáře. In: Zrod nové Evropy: Versailles, St-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému. Praha: Historický ústav, 2011, s. 126-138.

7. KUKLÍK, J. Profesor Jan Krčmář: pozapomenutá osobnost pražské civilistiky. Praha: Ediční středisko PF UK a Pražské sdružení Jednoty českých právníků, 2008.

8. VELEK, L. (ed.). Jan Krčmář. Paměti, Díl I. Praha - Pelhřimov: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nová tiskárna Pelhřimov, 2017.

9. VELEK, L. Převrat prof. Jana Krčmáře. In: KUČERA, R. (ed.). Muži října 1918: osudy aktérů vzniku Republiky československé. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2011 s. 131-143.

Creative Commons License
„Sotva by koho mohl zajímati tuctový život úřednického synka, který bez velkých nesnází v slušném blahobytu vystudoval a stal se univerzitním profesorem.“ O Pamětech prof. JUDr. Jana Krčmáře is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení