PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023)

Editorial
Petra Skřejpková, Kamila Stloukalová

Vybrané instituty římsko-kanonického procesu v praxi pražské konzistoře ve 14. století: exceptiones in ordine iudiciario
Veronika Ondrášková

Release Proceeding: the Zbiroh Manor Farm Estate in the Years 1670–1690
Josef Vacek

Koncepcia spravodlivej vojny v stredovekej a rano-novovekej sociálno-právnej filozofii
Peter Vyšný, Marek Prudovič

Právní propedeutika v pojetí Leopolda Heyrovského
Pavel Maršálek

Polish-Czechoslovak Cross-border Tourism between 1919 and 1939 in the Light of Polish Legislation
Leszek Ćwikła

Ohlédnutí za Velkou Prahou
Ivana Bláhová

Omezení sňatků v československých legiích na Rusi a jeho důsledky
Jakub Novák

Nemajetní krajané – plus pro stranu? Vliv KSČ na poválečnou reemigraci
Martin Nedvěd

Nové prameny k dějinám meziválečné kodifikace občanského práva
Ondřej Horák

Dostál, M. Dějiny Nejvyššího soudu Spojených států
Radim Seltenreich

Karel Engliš. Paměti. Kdo sloužíš vlasti, nečekej odměny
Ladislav Vojáček

Harper, K. Pád Říma. Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše
Michal Skřejpek

Krafl, P. Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku
Miroslav Černý

Štemberk, J. – Jakubec, I. Hotel Alcron / K dějinám symbolu českého a československého hotelnictví
René Petráš

Tomášek, M. Bilanční zpráva 60
Pavel Maršálek

Zpráva o konferencii „Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu VII.“
Lenka Dzúriková

Středověké a raně novověké soudnictví na XII. sjezdu českých historiků
Marek Starý

Zpráva z konference „Second Central and Eastern European Legal History Conference“
Petra Zapletalová

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení