PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023), 61–80

Koncepcia spravodlivej vojny v stredovekej a rano-novovekej sociálno-právnej filozofii

[The Concept of Just War in Medieval and Early Modern Age Social and Legal Philosophy]

Peter Vyšný, Marek Prudovič

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.25
zveřejněno: 31. 10. 2023

Abstract

The aim of the study is to point out the fact that the evolution of human society is accompanied by constant wars, which demanded a response to its existence also at the level of socio-legal philosophy. It deals with this issue from a legal, moral, and ethical point of view, which, in this case, are basically intertwined in the concept of a just war. Its roots go back to antiquity, and it is also a part of modern war law and philosophy. A relatively significant shift in this concept occurred precisely in the Middle Ages because of Christian wars, or under the influence of medieval teachings. This development continued in the early modern period in connection with the colonization of America. Therefore, in this study, we will focus on the views of Thomas Aquinas (as a representative of the High Middle Ages and scholasticism) and Francisco de Vitoria (as a representative of the Early Modern Age and the School of Salamanca). This topic is even more relevant because nowadays theories of just war are no longer viewed only at the level of a harmless academic debate, but they are beginning to be more and more accentuated as tools serving specific goals of the time.

klíčová slova: just war; social and legal philosophy; ius ad bellum; ius in bello; ius post bellum; Thomas Aquinas; School of Salamanca; Francisco de Vitoria; conquista

reference (34)

1. AKVINSKÝ, T. Teologická suma. Olomouc: Profesoři bohovědného učiliště řádu dominikánského, 1937.

2. BATAILLON, G. - BIENVENU, G. - VELASCO GÔMEZ, A. (eds.). Las teorías de la guerra justa en el siglo XVI y sus expresiones contemporáneas. Mexico: Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1998. [online]. Dostupné na: <http://books.openedition.org/cemca/556>. CrossRef

3. BELLAMY, A. J. Just Wars: From Cicero to Iraq. Cambridge: Polity, 2006.

4. BROWN SCOTT, J. The Catholic Conception of International Law. Francisco de Vitoria, founder of the modern Law of Nations. Francisco Suárez, founder of the modern Philosophy of Law in general and in particular of the Law of Nations. A Critical Examination and a Justified Appreciation. New Jersey: The Law Book Exchange, 2008.

5. ČAPKOVÁ, A. Vybrané latinské termíny a výroky z filozofickej, teologickej a právnej literatúry. Žilina: EDIS, 2007.

6. DUVE, Th. - EGÍO, J. L. - BIRR, Ch. (eds.). The School of Salamanca: A Case of Global Knowledge Production. Leiden - Boston: Brill Nijhoff, 2021. CrossRef

7. VYŠNÝ, P. Teória spravodlivej vojny Francisca Suáreza. In: GÁBRIŠ, T. - HORÁK, O. - TAUCHEN, J. (eds.). Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European society for history of law, 2017.

8. GÓMEZ ROBLEDO, A. Introducción. In: VITORIA, F. de. Relecciones del Estado, de los indios y del derecho de la guerra. Segunda Edición. México: Editorial Porrúa, 1985, s. XXXVI - XLIV.

9. GREWE, W. G. The epochs of international law. Berlin - New York: De Gruyter, 2000. CrossRef

10. CHRISTOPHER, P. The Ethics of War and Peace. New Jersey: Prentice Hall, 1998.

11. JOHNSON, J. T. The Just War: Tradition and the Restraint of War. Princeton: Princeton University Press, 2014.

12. JUNG, C. G. Über die Psychologie des Unbewussten. Zϋrich: Rascher Verlag, 1943.

13. KONIAR, I. Tradícia spravodlivej vojny: Teória alebo teórie? Ružomberok: Verbum, 2011.

14. KOSKENNIEMI, M. Histories of International Law: Significance and Problems for a Critical View. In: Temple international and comparative law journal. [online]. 2013, Vol. 27, No. 2. Dostupné na: <https://sites.temple.edu/ticlj/files/2017/02/27.2.Koskenniemi-TICLJ.pdf >. [cit. 31. 1. 2023].

15. LEGOFF, J. O hranicích dějinných období na příkladu středověku a renesance. Praha: Karolinum, 2014.

16. MACHIAVELLI, N. Vladař. Praha: XYZ, 2007.

17. MEYER, Ch. H. F. Nichtchristen in der Geschichte des kanonischen Rechts. Beobachtungen zu Entwicklung und Problemen der Forschung. Rechtsgeschichte - Legal History Rg., 2018, No. 26, s. 139-160. CrossRef

18. NEFF, C. S. War and the Law of Nations: A General History. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. CrossRef

19. PEREÑA, L. La idea de justicia en la conquista de América. Madrid: MAPFRE, 1992.

20. RUMEU DE ARMAS, A. El tratado de Tordesillas. Rivalidad hispano-lusa por el dominio de oceános y continentes. Madrid: MAPFRE, 1992.

21. RUSSEL, F. H. The Just War in the Middle Ages. London: Cambridge University Press, 1975.

22. SEED, P. Ceremonies of Possession. Europe's Conquest of the New World, 1492-1640. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

23. SEED, P. Taking Possesion and Reading Texts: Establishing the Authority of Overseas Empires. William and Mary Quaterly, 1992, Vol. 49, No. 2. CrossRef

24. SPESZ, A. Boj proti vojne. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1948.

25. TŘÍŠKA, M. O vojne a mieri v dejinách filozofie. Bratislava: VEDA, 1987.

26. VITORIA, F. de. De la potestad civil. In: VITORIA, F. de. Relecciones del Estado, de los indios y del derecho de la guerra. Segunda Edición. México: Editorial Porrúa, 1985.

27. VITORIA, F. de. De los indios o del derecho de guerra de los españoles sobre los bárbaros. Relección segunda. In: VITORIA, F. de. Relecciones del Estado, de los indios y del derecho de la guerra. México: Editorial Porrúa, 1985.

28. VITORIA, F. de. De los indios recientemente descubiertos. Relección primera. In: VITORIA, F. de. Relecciones del Estado, de los indios y del derecho de la guerra. Segunda Edición. México: Editorial Porrúa, 1985.

29. VYŠNÝ, P. - PUCHOVSKÝ, J. Právne dejiny Latinskej Ameriky. Koloniálne obdobie a obdobie nezávislých štátov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021.

30. VYŠNÝ, P. Francisco de Vitoria a španielska conquista Nového sveta. Právník, 2016, roč. 155, č. 4, s. 310-330.

31. VYŠNÝ, P. Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015.

32. WAGNER, A. Francisco de Vitoria and Alberico Gentili on the Legal Character of the Global Commonwealth. Oxford Journal of Legal Studies, 2011, Vol. 31, No. 3, s. 565-582. CrossRef

33. WAGNER, A. Zum Verhältnis von Völkerrecht und Rechtsbegriff bei Francisco de Vitoria. In: BUNGE, K. - SPINDLER, A. - WAGNER, A. (eds.). Die Normativität des Rechts bei Francisco de Vitoria. Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog Verlag, 2011. CrossRef

34. WAISOVÁ, Š. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2011.

Creative Commons License
Koncepcia spravodlivej vojny v stredovekej a rano-novovekej sociálno-právnej filozofii is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení