PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023), 11–34

Vybrané instituty římsko-kanonického procesu v praxi pražské konzistoře ve 14. století: exceptiones in ordine iudiciario

[Selected Legal Institutes of the Roman-Canon Procedure in the Courts of Vicar General and Official in the 14th Century: Exceptiones in ordine iudiciario]

Veronika Ondrášková

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.23
zveřejněno: 31. 10. 2023

Abstract

The article focuses on the legal institute of exceptiones in selected tractates written in the 14th century in the diocese of Prague. The first part introduces Circa processum iudiciarium and its inspirational sources, mainly rooted in William Durand’s Speculum iudiciale. The article also analyses Ordo iudiciarius secundum stilum Pragensem with emphasis on the use and different forms of exceptiones. In addition the submission focuses on other institutes of Roman-Canon law bonded with defences, such as replicationes and interlocutory sentences. Second part of this submission examines the praxis of ecclesiastical courts within the diocese of Prague and their application of selected institutes. Such analysis is conducted based on preserved court files of the General Vicariate as well as judicial charters. The aim of the article is to connect the theoretical concepts of tractates with actual judicial application and usage of these institutes within the Roman-Canon procedure.

klíčová slova: Circa processum iudiciarium; ordines iudiciarii; exceptiones; Roman-Canon procedure; General Vicariate court; consistory of Prague; judiciary

reference (68)

1. ADÁMEK, J. Archiv český díl XLIII. Acta correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407-1410 comparata. Praha: Centrum medivistických studií, 2018.

2. BARTOŠ, F. M. Soupis rukopisů Národního musea v Praze, svazek I. Praha, 1926.

3. BARTOŠEK, M. Dějiny římského práva, Praha: Academia Praha, 1995.

4. BISTŘICKÝ, J. - DRKAL, F. - KOUŘIL, M. Státní archiv v Opavě. Průvodce po archivních fondech, svazek 3, pobočka v Olomouci. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra v Praze, 1961.

5. BLECHOVÁ, L. (ed.), Regesta Bohemiae et Moraviae: diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII. Fasciculus II. (1364-1366). Praha: Historický ústav AV ČR, 2018.

6. BONFANTE, P. Instituce římského práva. Přel. VÁŽNÝ, J. Brno: Nákladem Čs. Akademického spolku Právník, 1932.

7. BREUNING, CH. H. Quaestio iuris controversi an Exceptio senatusconsulti Mecedoniani noceat chirographo filii familias, licet in eo versionis in filii utilitatem mentio facta. Lipsiae: Ex officina langenhemia, 1774.

8. BRUNDAGE, J. Medieval Canon Law. London and New York: Routledge, 2022.

9. BRUNDAGE, J. The Medieval Origins of the Legal Profession. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2008. CrossRef

10. BUDSKÝ, D. Mikuláš Puchník. Život a právnické dílo. Praha: Karolinum, 2016.

11. CAVALLAR, O. - KIRSCHNER, J. Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy: Texts and Contexts. Toronto: University of Toronto Press, 2020. CrossRef

12. CLERICATUS, J. Decisiones sacramentales, theologicae, Canonicae [et] legales, in quibus tota materia sacramentorum, Theologiae Moralis, Juris Canonici [et] Questiones plurimae Iuris Civilis traduntur, explicantur [et] dilucidantur, Erudicionibus, Historiis [et] Exempliis adornatae, Tomus III. Ancona: Andreas Poleti, 1740.

13. ČERNOCH, R. Testamentum porcelli - analýza. 2016. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

14. ČERNÝ, M. Vilém Duranti - hlavní představitel středověké procesní nauky. Revue církevního práva, 2012, roč. 18, č. 2, s. 21-35. CrossRef

15. D'AREZZO, B. Summa introductoria super officio advocationis in foro ecclesiae, XIII-XIV secolo. In: WUNDERLICH, A. Anecdota quea processum civile spectant. Göttingen: Vandenhoeck et Ruprecht, 1861.

16. DE THORO, B. Vota deciciva civilia, criminalia, et mixta. Neapol: Typographia & sumptibus Dominici Maccarani, 1684.

17. Dizionario biografico degli italiani [online]. Dostupné na: <https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-maria-chiericato_%28Dizionario-Biografico%29/>.

18. DRUWÉ, W. Loans and Credit in the Canon Law Consilia of Wamesius (1524-1590). Legal History Review, 2017, roč. 85, č. 1/2. CrossRef

19. DURANDUS, G. Speculum iuris. Pars prima et secunda. Basileae: Per Frobenium et Episcopium, 1563.

20. DURANDUS, G. Speculum iuris. Pars Secunda. Lugdunum: Philipi Tinghi, 1578.

21. DURANDUS, G. Speculum iuris. Pars prima et secunda. Francofurti: Sumtibus heredum Andrae Wecheli et Joannis Gymnici, 1592.

22. EMLER, J. Regesta Bohemiae et Moraviae. Pars IV. (1333-1346). Praha: Typis Gregerianis, 1892.

23. FRIEDBERG, E. (ed.). Corpus iuris Canonici. Pars prior. Decretum magistri Gratiani. Gratz: Akademische Druck. U. Verlagsanstalt, 1959.

24. FRIEDBERG, E. (ed.). Corpus iuris Canonici. Pars secunda. Decretalium collectiones. Gratz: Akademische Druck. U. Verlagsanstalt, 1959.

25. FRIEDMANN, A. U. Die Speyrer Prozeßordnung. In: Palatia Historica. Festschrift für Ludwig Anton Doll zum 75. Geburtstag. Mainz: Selbstverlag der Gesellschaft für Mittelrheinische kirchengeschichte, 1994, s. 214.

26. GLADYSZEVITZ, J. De exceptionibus. Krakow: Stanislav Gieszkowski, 1847.

27. GOTHOFREDUS, D. (ed.) Corpus iuris civilis Romani, in quo institutiones, digesta ad codicem florentinum emendata, codex item et novellae […]. Tomus primus. Neapoli: Apud Januarium Mirelli Bibliopolam, 1828.

28. GOTHOFREDUS, D. (ed.). Corpus iuris civilis Romani, in quo institutiones, digesta ad codicem florentinum emendata, codex item et novellae […]. Tomus tertius. Neapoli: Apud Januarium Mirelli Bibliopolam, 1828.

29. GOTHOFREDUS, D. (ed.) Corpus iuris civilis Romani, in quo institutiones, digesta ad codicem florentinum emendata, codex item et novellae […]. Tomus quartus. Neapoli: Apud Januarium Mirelli Bibliopolam, 1830.

30. HELMOLT, T. L. Verhältnis der Exceptionen zur Beweislast: Eine civilistisch-processualische Abhandlung. Giessen: Rider, 1852. CrossRef

31. HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha: J. Otto, 1910.

32. HLEDÍKOVÁ, Z. Soudní akta generálních vikářů. Sborník archivních prací, 1966, č. 1, s. 157-171.

33. JIREČEK, H. Životopisy některých právníků českomoravských ze XIII. a XIV. věku. Věstník Královské české společnosti nauk. Třída filozoficko-historicko-filologická, 1898, č. VIII.

34. KEJŘ, J. Dějiny pražské právnické univerzity. Praga: Univerzita Karlova, 1995.

35. KEJŘ, J. Exkurz II: Traktát "Circa processum iudiciarium". In: KEJŘ, J. Dějiny pražské právnické univerzity. Praga: Univerzita Karlova, 1995.

36. KINCL, J. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

37. KUBÍČKOVÁ, B. K počátkům pražského oficialátu. Praha: Nákladem Obce hlavního města Prahy, 1925.

38. MANSI, J. D. Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio. Ab anno 1758 ad Annum 1798. Paris: Hubertus Welter, 1902.

39. MIERES, T. Apparatus super constitutionibus curiarum generelium cathaloniae. Barcinonae: Sebastiani a Cormellas, 1621.

40. MENDL, B. - LINHARTOVÁ, M. Regesta diplomatica Bohemiae et Moraviae. Fasciculus 2. (1358-1363). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955.

41. MUTHER, T. Zur Geschiche des Römisch-canonischen Prozesses, Rostock, 1872.

42. OTT, E. Beiträge zur Receptions-Geschichte des römich-canonischen processes in den Böhmischen Ländern. Leipzig: Breikopf und Härtel, 1879.

43. PASCIUTA, B. Speculum Iudiciale. In: DAUCHY, S., MARTYN, G. - MUSSON, A. - PIHLAJAMÄKI, H. - WIJFFELS, A. The Formation and Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing. Švýcarsko: Springer Cham, 2016.

44. PENNINGTON, K. Two essays on Court Procedure. In: Academia.edu [online]. Dostupné na: <https://www.academia.edu/7848286/Two_Essays_on_Court_Procedure.>

45. PERTZ, G. H. (ed.). Monumenta Germaniae Historica. Legum Tomus IIII. Leges Langobardum. Hannover: impensis bibliopolii aulici Hahniani, 1868.

46. PODLAHA, A. Catalogus codicum manu scriptorium, qui in Archivo capituli metropolitani Pragensis asservantur. Pragae: Archiepiscopalis officina typographica Pragae, 1923.

47. SONNEMANNUS, A. D. Jus Novellarum Constitutionum Divi Justiniani Sacratissimi Principis. Christopher Zeitler, 1699.

48. STLOUKALOVÁ, K. Exceptio jako římskoprávní institut a její druhy. In: ŽIDLICKÁ, M. - SALÁK jr., P. Actiones, condictiones, exceptiones. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

49. ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, L. De regulis iuris et de verborum significatione. Rozbor římskoprávního oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu. 2012. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

50. ŠPINAR, J. Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně. České Budějovice: Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 1997.

51. ŠVÁBENSKÝ, M. Nový rukopis "Circa processum iudiciarium". Acta Universitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis : Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy, 1977, č. 2, s. 7-15.

52. TADRA, F. (ed.). Soudní akta konzistoře pražské I. (1373-1379). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1893.

53. TADRA, F. (ed.). Soudní akta konzistoře pražské II. (1380-1387). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1893.

54. TADRA, F. (ed.). Soudní akta konzistoře pražské III. (1392-1393, 1396-1398). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1896.

55. TADRA, F. (ed.). Soudní akta konzistoře pražské IV. (1401-1404). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898.

56. TADRA, F. (ed.). Soudní akta konzistoře pražské V. (1406-1407). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1899.

57. TADRA, F. (ed.). Soudní akta konzistoře pražské VI. (1407-1408). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1900.

58. TADRA, F. (ed.). Soudní akta konzistoře pražské VII. (1420-1424). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1901.

59. TOCKENS, J. De exceptione non numeratae pecuniae. Groningen: Wilhelm Kamerling, 1806.

60. VÁŽNÝ, J. Římské právo obligační. Část II. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1927.

61. VLADÁR, V. Prísahy v rímsko-kánonickom a slovenskom verejnom práve. Praha: Leges, 2021.

62. VLADÁR, V. Procené uplatňovanie exceptio spolii v období stredoveku. In: BRTKO, R. et al. Procesné prostriedky a inštitúty rímskeho a kánonického práva. Praha: Leges, 2017.

63. VLADÁR, V. Remedia spolii ve stredovekom kánonickom práve. Praha: Leges, 2014.

64. WUNDERLICH, A. Anecdota quea processum civile spectant. Gottingen, 1861.

65. ZACHOVÁ, J. Regesta Bohemiae et Moraviae. Pars V. Fasciculus 3. (1350-1352). Dolní Břežany: Scriptorium, 2000.

66. ZELENÝ, R. Původ traktátu "Circa processum iudiciarium". Acta Universitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis : Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1972, s. 67-86.

67. ZIMMERMANN, R. The Law of Obligations. Cape Town, Johannesburg: Juta & Co., 1990.

68. ZWALVE, W. J. Sola scriptura, An essay in comparative legal history on 'obligacions' in thirteenth century France and England. Legal History Review. 2012, roč. 80, č. 1/2. CrossRef

Creative Commons License
Vybrané instituty římsko-kanonického procesu v praxi pražské konzistoře ve 14. století: exceptiones in ordine iudiciario is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení