PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023), 101–136

Ohlédnutí za Velkou Prahou

[Legal Establishment of Greater Prague]

Ivana Bláhová

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.28
zveřejněno: 31. 10. 2023

Abstract

The paper deals with the legal aspects of the establishment of the so-called Greater Prague, i.e., the merger of neighbouring municipalities with the capital of the Czechoslovak Republic in 1922. The introduction briefly outlines the efforts to merge Prague with its suburbs dating from the mid-19th century until 1918. The following section focuses on the activities of the National Assembly on the establishment of Greater Prague. In addition to the establishment and the membership of the Greater Prague Committee, parliamentary papers related to the creation of Greater Prague are described and analysed. Parliamentary papers 719 and 1216, which included government bills to merge neighbouring municipalities and settlements into the City of Prague, a bill on elections to the Metropolitan Council and a bill on the organisation and powers of the Metropolitan Council and local committees, are discussed in detail. From a comparison of the government proposals, the amendments proposed by parliamentary committees and the text of the laws adopted, it is possible to deduce the general tendencies of the relationship between the state administration and local government at the beginning of the Czechoslovak Republic. The issues of financing the establishment and operation of the new capital of Czechoslovakia have not gone unnoticed.

klíčová slova: Prague; Greater Prague; legislative procedure; National Assembly; Greater Prague Committee; unification of Prague; election; mayor; Metropolitan Council; local committees; administration; autonomy

reference (5)

1. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. Díl I. Praha: Český statistický úřad, 2006.

2. LEDVINKA, V. - PEŠEK, J. Praha. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.

3. SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá - Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.

4. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Národní shromáždění Republiky československé (1918-1920). [online]. Dostupné na: <https://www.psp.cz/eknih/1918ns/>.

5. VOJTÍŠEK, V. (ed.). Praha v obnoveném státě československém. Praha: Obecní důchody, 1936.

Creative Commons License
Ohlédnutí za Velkou Prahou is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení