PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023), 147–158

Nemajetní krajané – plus pro stranu? Vliv KSČ na poválečnou reemigraci

[Destitute Countrymen – a Plus for the Party? Influence of the Communist Party of Czechoslovakia on the Post-war Remigration]

Martin Nedvěd

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.30
zveřejněno: 31. 10. 2023

Abstract

The paper deals with the influence of the Communist Party of Czechoslovakia on the remigration to the Czechoslovak Republic after the World War II. Through archival research it seeks to verify the hypothesis that the Communist Party of Czechoslovakia was using its governmental influence acquired after 1945 to hinder the return of ethnically Czech and Slovak farmers from abroad. Although the Communist Party of Czechoslovakia declared its full support for remigration, the sources suggest it feared the remigration of so-called reactionary classes such as farmers and tradesmen. In this light, the delay in the transfers of Czech and Slovak countrymen to Czechoslovakia might be interpreted as a possible “sabotage” in order to settle the vacant land in Czechoslovakia with the inland proletarians (potential communist voters) instead.

klíčová slova: Czechoslovakia 1945–1948; third republic; post-war remigration

reference (25)

1. BENEŠ, E. Demokracie dnes a zítra. 5. vydání. Praha: Čin, 1947.

2. Do pohraničí nejlepší Češi. Práce, český deník v českých rukou, 29. května 1945.

3. FEIERABEND, L. K. Soumrak československé demokracie. Díl II. Purley: Rozmluvy, 1988.

4. FOLPRECHT, J. Jak plníme úkol reemigrační. Dnešek: nezávislý týdeník, 1948, roč. 2, č. 41.

5. HALÁSZ, I. Krajania a tzv. krajanské zákony na ich podporu v strednej Európe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014.

6. CHALUPNÍK, V. Poznámky k diskusi o zemědělství. Dnešek: nezávislý týdeník, 1947, roč. 2, č. 20-21.

7. KAPLAN, K. Československo v poválečné Evropě. Praha: Karolinum, 2004.

8. KAPLAN, K. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993.

9. KREYSA, M. Všestrannou pomoc krajanům - reemigrantům. Rudé právo: ústřední orgán Komunistické strany Československa, 9. listopadu 1946.

10. Krise v reemigraci trvá. Národní osvobození, 20. srpna 1946.

11. Lidová demokracie: orgán Československé strany lidové, 6. srpna 1946.

12. LINHART, J. Volání zklamaných. Právo lidu: časopis hájící zájmy dělníků, maloživnostníků a rolníků, 26. října 1946.

13. MASARYK, J. Ani opona, ani most. 2. vydání. Praha: Vladimír Žikeš, 1947.

14. Na černo z vlasti. Národní osvobození, 21. dubna 1946.

15. NĚMEČEK, J. Co s reemigrací? Svobodné noviny: list Sdružení kulturních organisací, 25. října 1946.

16. NOSKOVÁ, H. - VÁCHOVÁ, J. Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie, Rumunska a Bulharska (1945-1954). Praha: AV ČR. Ústav pro soudobé dějiny, 2000.

17. PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 2011.

18. První československý plán: Předpoklady a úkoly zákona o dvouletém hospodářském plánu. Praha: Orbis, 1946.

19. SPURNÝ, M. Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Praha: Antikomplex, 2011.

20. Stíny reemigrace našich krajanů ze zahraničí. Lidová demokracie: orgán Československé strany lidové, 13. listopadu 1946.

21. Svobodné slovo, 27. června 1945.

22. Tři roky: přehledy a dokumenty k československé politice v letech 1945 až 1948. Díl III. Brno: Melantrich, 1991.

23. VACULÍK, J. Reemigrace zahraničních Čechů (od roku 1945). In: Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, svazek X, s. 123-126.

24. VACULÍK, J. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950. Brno: Masarykova univerzita, 1993.

25. VACULÍK, J. Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech 1945-1950. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001.

Creative Commons License
Nemajetní krajané – plus pro stranu? Vliv KSČ na poválečnou reemigraci is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení