PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023), 35–60

Release Proceeding: the Zbiroh Manor Farm Estate in the Years 1670–1690

Josef Vacek

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.24
zveřejněno: 31. 10. 2023

Abstract

The present paper focuses on the release proceeding of the serfs on the Chamber estates of Točník, Zbiroh and Králův Dvůr in the years 1670–1690, i.e. during the office of the governor Ignatius Sebastian de Bois. The process was controlled by both provincial regulations, such as the Renewed Provincial Ordinance, and overlord regulations, such as the instructions for the governor. However, the exact release proceeding has not yet been described, so the thesis attempts to shed light on the process that both the serfs and the overlords had to undergo in order to issue a letter of release. The thesis concludes with the hypothesis that the mechanisms described are applicable to other chambered estates in the second half of the 17th century. The basis of the thesis are microhistorical probes, which, in conjunction with a quantitative-qualitative approach, allow to capture both the overall picture of the release proceedings and its individual aspects in detail.

klíčová slova: release proceeding; letter of release; 17th century; Chamber estate; governor de Bois; Točník manor; Zbiroh manor; Králův Dvůr manor

reference (17)

1. ČECHURA, J. Sex v době temna: Sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenberků (1660-1770), Prague: Rybka Publishers, 2015, pp. 17-19.

2. JIREČEK, H. (ed.) Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království Českého. Prague: published by F. Tempský, 1888.

3. KALOUSEK, J. Archiv český XXII: Řády selské a instrukce hospodářské 1350-1626. Praha: Domestikální fond království Českého, 1905.

4. KALOUSEK, J. Archiv český XXIII: Řády selské a instrukce hospodářské 1627-1698. Praha: Domestikální fond království Českého, 1906.

5. KLÍMOVÁ, H. Soupis poddaných podle víry z roku 1651. 2nd ed. Prague: National Archive, 2007.

6. MAUR, E. - GRULICH, J. (eds.). Dějiny migrací v českých zemích v novověku. Historická demografie, 2006, Vol. 30.

7. NEKVAPIL, L. Čelední služba v Čechách v raném novověku: právní, sociální a ekonomické aspekty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020.

8. OGILVIE, S. Communities and the 'Second Serfdom' in Early Modern Bohemia. Past and Present, 2005, No. 187, pp. 69-119. CrossRef

9. PROCHÁZKA, V. Zabrání majetku po opuštění panství podle českých pozemkových knih

10. 16. a 17. století. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 1961.

11. ŠINDELÁŘ, B. K otázce zběhlých poddaných u nás: Přehled opatření proti poddanským zběhům od 13.-18. století. Časopis přátel starožitností, Ústřední orgán historické vlastivědy české, 1949, Vol. 57, No. 3.

12. TLAPÁK, J. Zákup - heslo v Naučném slovníku zemědělském, In: Pocta nestoru české agrární historiografie: K jubileu PhDr. Josefa Tlapáka, CSc. Prague: Spolek zemědělského muzea, 2003, pp. 129-134.

13. VACEK, J. Každodennost a sexuální delikty na Křivoklátsku na přelomu 17. a 18. století. Cornova. Revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2015, Vol. 5, No. 1, pp. 35-50. CrossRef

14. VACEK, J. Libertines and law: The Case of Pavel Sládek alias Cícha from 1663 and Land Captains as an Instance of the Court. Folia Historica Bohemica, Vol. 36, No. 1, pp. 55-76.

15. VACEK, J. Zbíhání a osazování poddaných. Panství Zbiroh, Točník a Králův Dvůr za hejtmana S. I. de Bois (1670-1690). Bohemiae Occidentalis Historica, 2021, No. 2, pp. 5-29.

16. WEINGARTEN, J. J. Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus, Prague: Konrád Mullem, 1720.

17. WOITSCHOVÁ, K. Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548-1783: "--což slušného a spravedlivého jest fedrovati--". Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2010.

Creative Commons License
Release Proceeding: the Zbiroh Manor Farm Estate in the Years 1670–1690 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení