PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023), 89–100

Polish-Czechoslovak Cross-border Tourism between 1919 and 1939 in the Light of Polish Legislation

Leszek Ćwikła

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.27
zveřejněno: 31. 10. 2023

Abstract

The article revolves around Polish-Czechoslovak tourism relations between 1919 and 1939. The author analysed the legislation establishing solutions aimed to facilitate tourism on both sides of the border. The Tourism Convention drawn up in Prague on 30th May 1925 was of key importance in this regard. Attention was also paid to selected provisions of the Polish-Czechoslovak commercial conventions relevant to the development of tourism. The following part of the article examines passport and visa regulations governing departure from Poland to Czechoslovakia and arrival to Poland from Czechoslovakia. The author also studies the foreign exchange regulations that individuals entering Czechoslovakia for tourist purposes had to follow.

klíčová slova: tourism; tourism in the Second Polish Republic; Polish and Czechoslovak relations between 1919 and 1939

reference (30)

1. ĆWIKŁA, L. Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

2. FULARSKI, M. Aktualne problemy turystyki zagranicznej. Warsaw: [s.n.], 1938.

3. GAJ, J. Zarys historii turystyki w Polsce. Warsaw: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003.

4. GAWRECKI, D. Československo-polský konflikt o Těšínsko v letech 1918-1920, jeho příčiny a následky. In: KUBERSKI, L. - LIS, M. (eds.). Rok 1918 w Polsce i w państwach sąsiednich. Osiemdziesięciolecie zakończenia I wojny światowej z perspektywy śląskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002.

5. GIZA, A. Stosunki polsko-czeskie 1795-1920. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995.

6. GOETEL, W. Spór o Jaworzynę a Park Narodowy Tatrzański. Wierchy, 1925.

7. GOETEL, W. Szkic przebiegu sprawy Jaworzyny. Przegląd Turystyczny, 1925, No. 1.

8. HELLER, M. Spór o Zaolzie po I wojnie światowej. In: KUBERSKI, L. - LIS, M. (eds.). Rok 1918 w Polsce i w państwach sąsiednich. Osiemdziesięciolecie zakończenia I wojny światowej z perspektywy śląskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002.

9. Ilustrowany Kuryer Codzienny of 12th May 1933.

10. Ilustrowany Kuryer Codzienny of 18th December 1936.

11. Ilustrowany Kuryer Codzienny of 22nd September 1933.

12. KAMIŃSKI, M. K. Konflikt polsko-czeski 1918-1921. Warsaw: Neriton, 2001.

13. Konwencja turystyczna włosko-austriacka. Przegląd Turystyczny, 1934, No. 3.

14. Konwencja turystyczna z Czechosłowacją i układ P. T. T. z towarzystwami turystycznemi czechosłowackiemi i jugosłowiańskiemi. Przegląd Turystyczny, 1925, No. 2.

15. KOZEŃSKI, J. Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej 1932-1938. Poznań: Institute for Western Affairs, 1964.

16. KULCZYCKI, Z. Zarys historii turystyki w Polsce. Warsaw: Sport i Turystyka, 1977.

17. LEWANDOWSKI, K. Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1918-1939. In: ŻARNOWSKI, J. (ed.). Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918-1939. Wrocław: Ossoliński National Institute, 1977.

18. MANTEL, A. - MATECKI, B. - BIELOBRADEK, T. Polskie ustawodawstwo dewizowe, Supplement No. 9, June 1939. Warsaw: [s.n.], 1939.

19. ORŁOWICZ, M. Konwencja turystyczna polsko-czechosłowacka. Wierchy, 1926.

20. ORŁOWICZ, M. Turystyczne ułatwienia graniczne na granicy Polsko-Czeskosłowackiej. Ziemia, 1928, No. 13.

21. PILARSKI, S. Zarys stosunków polsko-czechosłowackich 1918-1933. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.

22. Przed rozszerzeniem pasa turystycznego polsko-czechosłowackiego. Przegląd Turystyczny, 1933, No. 2.

23. Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z działalności za czas od 1 marca 1930 do 31 marca 1931. Wierchy, 1931, Appendix.

24. Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z działalności za czas od 1 kwietnia 1931 do 31 marca 1932. Wierchy, 1932, Appendix.

25. SZKLARSKA-LOHMANNOWA, A. Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918-1925. Wrocław - Warsaw - Kraków: Ossoliński National Institute. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967.

26. ŠTEMBERK, J. Fenomén cestovního ruchu. Pelhřimov - Praha, 2009.

27. ŠTEMBERK, J. Meziválečná jednání o zákoně o cestovním ruchu. Studia Turistica, 2022, No. 1.

28. ŠTEMBERK, J. Meziválečné návrhy právní úpravy cestovního ruchu a současnost. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2016, No. 3. CrossRef

29. VALENTA, J. Česko-polské vztahy v letech 1918-1920 a Těšínské Slezsko. Ostrava: Krajské nakladatelství, 1961.

30. Wiadomości Ziem Górskich, 1939, No. 5.

Creative Commons License
Polish-Czechoslovak Cross-border Tourism between 1919 and 1939 in the Light of Polish Legislation is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení