PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023), 81–87

Právní propedeutika v pojetí Leopolda Heyrovského

[Legal Propaedeutics in the Concept of Leopold Heyrovský]

Pavel Maršálek

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.26
zveřejněno: 31. 10. 2023

Abstract

The paper deals with the contribution of a prominent legal Romanist to the development of legal propaedeutics (introduction to the study of law). This author dedicated the introductory chapter of his textbook on private Roman law to legal propaedeutics. The paper examines how this text has stood up in comparison with the contributions of the author’s contemporaries, what has made it of timeless significance and, conversely, what within it has been superseded.

klíčová slova: legal propaedeutics; introduction to the study of law; private Roman law

reference (38)

1. ARNDTS, L. Učební kniha pandekt. Praha: nákladem Právnické jednoty v Praze, 1886.

2. BOBEK, M. - KÜHN, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2013.

3. BOHÁČEK, M. Nástin přednášek o soukromém právu římském I. Praha: vlastním nákladem, 1945.

4. BRÖSTL, A. - BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. (eds.). Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie. Praha: Leges, 2021.

5. GÁBRIŠ, T. a kol. Nedogmatická právna veda. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

6. GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.

7. HANEL, J. Všeobecná právo- i státověda. Praha: J. Otto, 1909.

8. HARVÁNEK, J. a kol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

9. HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha: J. Otto, 1903.

10. HLOUCH, L. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.

11. HOCHMANOVÁ, A. Právo, vzdělávání a vize. Praha: Vladimír Kvasnička, 2020.

12. HUNGR, P. Srovnávací právo. Ostrava: Key Publishing, 2008.

13. KLIMENT, J. Úvod do studia právnického na podkladě historickém. Praha: Všehrd, 1932.

14. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

15. KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: C. H. Beck, 1996.

16. Kol. aut. Aktuálne otázky teórie práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018.

17. KOPECKÝ, M. K legislativní úpravě statutárních předpisů profesních komor. In: ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. a kol. (eds.). Právo jako multidimenzionální fenomén. Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.

18. KRČMÁŘ, J. Právo občanské I. Praha: Všehrd, 1927.

19. KUBŮ, L. a kol. Dějiny právní filozofie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.

20. KÜHN, Z. Aplikace práva ve složitých případech. Praha: Karolinum, 2002.

21. MARŠÁLEK, P. Česká právní věda před vznikem Československa a po něm. In: Vznik Československa v roku 1918 a osobnosti právnej vedy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018, s. 20-27.

22. MARŠÁLEK, P. Právní vědci a/vs. komunistická moc v Československu v letech 1948-1989. In: SZAKÁCS, A. - HLINKA, T. (eds.). Právnické profesie v paradigmách. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2020, s. 17-25.

23. MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Praha: C. H. Beck, 2009.

24. Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

25. ONDŘEJEK, P. Koncepce práva jako systému. Praha: Wolters Kluwer, 2020.

26. Prof. Dr. Antonín Randa. Praha: Právnická fakulta UK, 2009.

27. SARTORI, G. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Praha: Dokořán, 2005.

28. SKŘEJPKOVÁ, P. - SOUKUP, L. (eds.). Antologie české právní vědy. Praha: Karolinum, 1993.

29. ŠMIHULA, D. Evolúcia práva. Bratislava: Epos, 2013.

30. ŠOLTYS, D. Súčasné podoby právnej filozofie. Praha: Leges, 2022.

31. TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Praha: Všehrd, 1925.

32. TOMSA, B. Nauka o právních vědách. Praha: Všehrd, 1946.

33. VANČURA, J. Úvod do studia soukromého práva římského I. Praha: vlastním nákladem, 1923.

34. VEČEŘA, M. Normativní a společenské aspekty důvěry v právo. In: JERMANOVÁ, H. In memoriam Zdeněk Masopust. Plzeň: Západočeská univerzita, 2022. CrossRef

35. VEČEŘA, M. - MACHALOVÁ, T. Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

36. WEINBERGER, O. - KUBEŠ, V. (eds.). Brněnská škola právní teorie (normativní teorie). Praha: Karolinum, 2003.

37. WEYR, F. Úvod do studia právnického (normativní theorie). Brno: Právník, 1946.

38. ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. Právní interpretace - mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

Creative Commons License
Právní propedeutika v pojetí Leopolda Heyrovského is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení