PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 2 (2019), 112–139

Kritická analýza zřízení evangelické církve v Předlitavsku

[Critical Analysis of the Church Constitution of the Protestant Church in Cisleithania]

Adam Csukás

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.36
zveřejněno: 25. 02. 2020

Abstract

The paper deals with the legal history of Protestant church, especially with the leading ideas of the Church Constitution of 1861, as well as with the circumstances of the adoption of the Church Constitution of 1866. It pays special attention to the national and confessionalistic efforts of Bohemian and Moravian Protestants, both Reformed and Lutheran, and therefore further deals with the proposal for the establishment of the Bohemian-Moravian Synod and the proposal of the Church Constitution of Čáslav, which in 1917/1918 influenced the merger of the Czech-speaking Bohemian and Moravian Protestant congregations into the Evangelical Church of Czech Brethren.

Klíčová slova: Evangelical Church of Czech Brethren; Protestant church; Reformed church; Lutheran church; Protestantism; 19th century; Cisleithania; Austria; Hungary; Austria-Hungary; church law; church constitution; Bohemian-Moravian Synod; Church Constitution of Čáslav

reference (95)

1. Bez nadpisu. Jednota, 1891, č. 11.

2. BÍRÓ, S. - BUCSAY, M. - TÓTH, E. - VARGA, Z. A Magyar Református Egyház története. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1949.

3. BLAIKIE, W. G. An Autobiography: Recollections of a Busy Life. 2. vydání. London: Hodder and Stoughton, 1901.

4. Církevní zřízení. Hlasy ze Siona, 1877, č. 18.

5. CSUKÁS, A. Ústavní počátky Českobratrské církve evangelické. Revue církevního práva, 2018, č. 73-4.

6. ČAPEK, V. Všeobecné kněžství. Praha: Evangelické dílo, 1944.

7. Česko-moravský synod. Hlasy ze Siona, 1878, č. 4.

8. Die evangelische Kirche in Ungarn. Das Vaterland, 1867, č. 291.

9. Druhý konvent evanjel. helv. vyzn. seniorství Poděbradského. Hlasy ze Siona, 1863, č. 5.

10. ERBACHER, H. Die Kirchenbezirke, ihre Entwicklung und Stellung in der badischen Landeskirche. In: Erbacher, H. (ed.). Vereinigte Evangelische Landeskirche in Baden 1821-1971: Dokumente und Aufsätze. Karlsruhe: Evangelischer Presseverband für Baden, 1971.

11. Evanjelická cirkev česká; Evanjelická cirkev moravská. Měřítko neuvedeno. Praha: [s. n.], 1861.

12. Evanjelické synody A. i H. V. ve Vídni. Evanjelický církevník, 1871, č. 7.

13. FRIEDRICH, O. Einführung in das Kirchenrecht unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der Evangelischen Landeskirche in Baden. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1961.

14. GILLIÈRON, B. Bible nespadla z nebe: Strhující historie jejího zrození. 3. vydání. Jihlava: Mlýn, 2011.

15. GÖBELL, W. Die rheinisch-westfälische Kirchenordnung vom 5. März 1835. 2. díl. Düsseldorf: Verlag des Presseverbandes der Evangelischen Kirche im Rheinland, 1954.

16. HÁJEK, V. Heřman z Tardy. Brno: Sociální ústavy Českobratrské církve evangelické v Myslibořicích, 1932.

17. Hlasy ze synodu do "Hlasů ze Siona". Hlasy ze Siona, 1864, č. 11.

18. Hlasy ze synodu do "Hlasů ze Siona". Hlasy ze Siona, 1864, č. 12.

19. Hlasy ze synodu do "Hlasů ze Siona". Hlasy ze Siona, 1864, č. 13.

20. Jeho cís. a král. apošt. Veličenstvo… Hlasy ze Siona, 1877, č. 7.

21. K dějinám našeho církevního zřízení. Jednota, 1888, č. 3.

22. K dějinám našeho církevního zřízení. Jednota, 1888, č. 5.

23. K dějinám našeho církevního zřízení. Jednota, 1888, č. 7.

24. K dějinám našeho církevního zřízení. Jednota, 1888, č. 10.

25. K dějinám našeho církevního zřízení. Jednota, 1888, č. 11.

26. KAŠPAR, L. B. Zpráva o poselství do Ameriky vykonaném v létě r. 1869. Chrudim: nákladem vlastním, 1869.

27. KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska. Bratislava: Citadella, 2014.

28. LIPSIUS, R. A. Zur revidirten Kirchenverfassung der evangelischen Kirche in den deutsch-slavischen Kronländern Österreichs. Zeitschrift für Kirchenrecht, 1867.

29. LUKÁŠEK, J. Jan Janata a naše minulost. Praha: V. Horák, 1931.

30. LUTHER, M. Lutherův odkaz. Praha: Jan Laichter, 1935.

31. MEDEK, R. Osm zásad. Hus, 1919, č. 4.

32. MEHLHAUSEN, J. Kirche zwischen Staat und Gesellschaft: Zur Geschichte des evangelischen Kirchenverfassungsrechts in Deutschland in 19. Jahrhundert. In: Mehlhausen, J. Vestigia Verbi: Aufsätze zur Geschichte der evangelischen Theologie. Berlin-Boston: Walter de Gruyter, 2011.

33. Návrh zřízení církve reformované v Rakousku přijatý III. seniorátním konventem obvodu Čáslavského dne 19. a 20. června 1877 v Kolíně držaným. Pardubice: nákladem vlastním, 1877.

34. Návrhy na změnu nynějšího církevního zřízení, dodané dne 1. února 1863 seniornímu výboru obvodu pražského pro nejblíže příští seniorní konvent. Hlasy ze Siona, 1863, č. [3].

35. Nejv. potvrzení českého superintendenta h. v. Hlasy ze Siona, 1863, č. 23.

36. Nejvyšším rozhodnutím… Hlasy ze Siona, 1874, č. 23.

37. NEŠPOR, J. Ze zašlých dob. Hradec Králové: Nedělní besídka, 1930.

38. Nový program. Hlasy ze Siona, 1878, č. 2.

39. Obecný synod augsb. a helv. vyznání. Hlasy ze Siona, 1864, č. 19.

40. Památní V. schůze generálního synodu helvetského vyznání. Hlasy ze Siona, 1871, č. 13.

41. Památní V. schůze generálního synodu helvetského vyznání. Hlasy ze Siona, 1871, č. 14.

42. Památník Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Velimi (1783-2003). Velim: Sdružení českobratrské evangelické mládeže, 2003.

43. Pátý konvent ref. superintendent české. Hlasy ze Siona, 1877, č. 24.

44. Pátý synod církve reformované. Hlasy ze Siona, 1889, č. 20.

45. První český superintendenční konvent hel. vyz. Hlasy ze Siona, 1864, č. 5.

46. První seniorní konventy. Hlasy ze Siona, 1862, č. 32.

47. REINGRABNER, G. Um Glaube und Freiheit: Eine kleine Rechtsgeschichte der Evangelischen in Österreich und ihrer Kirche. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007.

48. RÉVÉSZ, I. Révész Imre munkái a pátens korából (1859-1860). Budapest: Viktor Hornyánszky, 1900.

49. Revise církevního zřízení. Jednota, 1887, č. 8.

50. Revisní návrh církevního zřízení. Evanjelický církevník, 1887, č. 10.

51. RÜCKLEBEN, H. Kirchliche Zentralbehörden in Baden 1771-1958. Erbacher, H. (ed.). Vereinigte Evangelische Landeskirche in Baden 1821-1971: Dokumente und Aufsätze. Karlsruhe: Evangelischer Presseverband für Baden, 1971.

52. Řeč, jíž předseda c. k. evanj. vrchní církevní rady Josef Zimmermann dne 22. května 1864 zahájil nejprve evanj. obecný synod helv. vyz. v městském chrámu Páně, napotom evanj. obecný synod aug. vyz. v chrámu Páně Gumpendorfském. Hlasy ze Siona, 1864, č. 12.

53. Řeč, jíž zahájil první český superintenční konvent h. v. dne 1. března 1864 veledůst. superintendent Jan Veselý. Hlasy ze Siona, 1864, č. 5.

54. ŘÍČAN, R. Životní dílo Karla Eduarda Lányho. Praha: V. Horák, 1938.

55. Sedmý synod Českobratrské církve evangelické v Praze roku 1935: Svolání, program a členové synodu, Zprávy a návrhy. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické, 1935.

56. Seniorstva se upravují. Hlasy ze Siona, 1862, č. 4.

57. SCHÄFER, R. Das oldenburgische Kirchenverfassungsgesetz von 1849 und seine Revision 1853. In: Raschen, G. / Schäfer, R. (eds.). 150 Jahre Oldenburgische Kirchenverfassung. Oldenburg: Isensee Verlag, 1999.

58. SCHLEIERMACHER, F. O náboženství: Promluvy ke vzdělancům mezi jeho utrhači. Praha: Vyšehrad, 2012.

59. SCHULZE, U. Die Oldenburgische Kirchenverfassung von 1849 und ihre Revision 1853: Theologische, kirchliche und politische Hintergründe einer Kirchenordnung nach der Revolution von 1848. Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte, 1992.

60. SCHWARZ, K. W. "Für die evangelischen … Kultusangelegenheiten eine eigene … Abteilung": In memoriam Günter Sagburg. In: Paarhammer, H. / Rinnerthaler, A. (eds.). Österreich und der Heilige Stuhl im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, 2001.

61. SCHWARZ, K. W. "Providus et circumspectus": Der siebenbürgisch-sächsische Kirchenrechtspraktiker Joseph Andreas Zimmermann. In: Lengyel, Zs. K. / Wien, U. A. (eds.). Siebenbürgen in der Habsburgermonarchie: Vom Leopoldinum bis zum Ausgleich (1690-1867). Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 1999.

62. SCHWARZ, K. W. Ein evangelischer Laienbischof: Zum 200. Geburtstag von Joseph Andreas Zimmermann. In: Schwarz, K. W. Der österreichische Protestantismus im Spiegel seiner Rechtsgeschichte. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017.

63. SCHWARZ, K. W. Ius circa sacra und ius in sacra im Spiegel der Protestantenpolitik der Habsburger im 19. Jahrhundert. In: Schwarz, K. W. Der österreichische Protestantismus im Spiegel seiner Rechtsgeschichte. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017.

64. SPOHN, G. Kirchenrecht der Vereinigten evangelisch-protest. Kirche im Großherzogthum Baden. 1. díl. Karlsruhe: nákladem vlastním, 1871.

65. Stanovisko, z jakého by presbyterstva vycházeti měly, konajíce návrhy na změnu církevního zřízení z 9. dubna 1861. Hlasy ze Siona, 1862, č. 29.

66. Staré české ideály. Reformované listy, 1896, č. 1.

67. Superintendentní konvent moravský. Hlasy ze Siona, 1864, č. 4.

68. Synod česko-moravský. Hlasy ze Siona, 1871, č. 14.

69. Synody a učení církevní. Evanjelický církevník, 1870, č. 9.

70. SZATHMÁRY, B. A református egyházjog elméletei alapjai - egyházkormányzás, egyházalkotmányi alapelvek. In: Köbel, Sz. (ed.). Az állami és felekezeti egyházjog alapjai. Budapest: Patrocinium, 2016.

71. Šestý konvent ref. superintendent české. Hlasy ze Siona, 1881, č. 24.

72. TAPPENBECK, Ch. R. Das evangelische Kirchenrecht reformierter Prägung: Eine Einführung. Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2017.

73. TARDY, H. Návrh výboru v radě říšské k upravení poměru církví k státu. Hlasy ze Siona, 1861, č. 26.

74. Telegramy. Hlasy ze Siona, 1862, č. 32.

75. Teologické prohlášení k přítomné situaci Německé evangelické církve, Barmen 31. května 1934. Křesťanská revue, 1984.

76. The Constitution of the Reformed Church in the United States. In: The Church Member's Hand-book, Tiffin, OH: E. R. Good & Bro., 1882.

77. TILING, P. Gemeinde und Gemeindeprinzip im badischen Kirchenverfassungsrecht seit 1821. In: Erbacher, H. (ed.). Vereinigte Evangelische Landeskirche in Baden 1821-1971: Dokumente und Aufsätze. Karlsruhe: Evangelischer Presseverband für Baden, 1971.

78. Třetí generální synod H. C. Hlasy ze Siona, 1878, č. 5.

79. Třetí generální synod H. C. Hlasy ze Siona, 1878, č. 7.

80. Třetí konvent ref. seniorátu Čáslavského. Hlasy ze Siona, 1877, č. 14.

81. Třetí konvent ref. seniorátu Čáslavského. Hlasy ze Siona, 1877, č. 13.

82. Übersichtskarte der Evangelischen Kirche Augsb. u. Helv. Bekenntnisses in Österreich. 1:1,000,000. Wien: Freytag & Berndt, 1908.

83. V bludišti soustav. Hus, 1889, č. 1.

84. Vady stávajícího zřízení: Přehmaty v seniorátu. Jednota, 1888, č. 6.

85. Vady stávajícího zřízení: Směs protiv navzájem se rušících. Jednota, 1887, č. 10.

86. VI. schůze generálního synodu helvetského vyznání. Hlasy ze Siona, 1871, č. 14.

87. VOJÁČEK, L. - SCHELLE, K. - KNOLL, V. České právní dějiny. 3. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016.

88. Volba superintendentův se vypisuje. Hlasy ze Siona, 1862, č. 23.

89. Výnos vys. c. k. státního ministerstva, jímž se c. k. vrchní církevní radě nařizuje, aby na den 22. května t. r. do Vídně svolala generální synod evanj. církve obou vyznání v německo-slovanských zemích. Hlasy ze Siona, 1864, č. 7.

90. ZIMMERMANN, F. (ed.). Rechtsurkunden der Evangelischen in Oesterreich 1815 bis 1920. Steyr: Verlag der Sandbök'schen Buchhandlung, 1929.

91. Zpeř mi kožich a nemáčej. Hlasy ze Siona, 1878, č. 6.

92. Zpět ku starému programu! Hus, 1891, č. 10.

93. Zpráva o pátém superintendenčním konventu reformované církve moravské, kterýž zasedal v Brně dne 1., 2. a 3. listopadu 1888. Brno: Blažkův fond, 1888.

94. Zřízení svobodné církve čili jednoty církví evanjelických ve Francii. Hlasy ze Siona, 1862, č. 30.

95. ZSEDÉNYI, B. Hierarchie und Kyriarchie in der Verfassungsentwickelung der ungarländischen evangelischen Kirchen A. B. In: Gedenkbuch anlässlich der 400-jährigen Jahreswende der Confessio Augustana. Leipzig: Kommissionsverlag von Bernh. Liebisch, 1930.

Creative Commons License
Kritická analýza zřízení evangelické církve v Předlitavsku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení