PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 2 (2019), 20–29

Changes in Family Law and the Adoption of the Family Act in 1949

Jan Kuklík, Petra Skřejpková

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.29
zveřejněno: 25. 02. 2020

Abstract

The article reflects on the changes of family after World War II and its codification in 1949. The particularization of private law and the forming of an independent branch of law were the main features of this development. The Family Act was adopted in 1949 and it regulated relationships between spouses, parents, and children. It was based on the equality between man and woman, which corresponds not only with the political postulates of the time but also reflects the needs of the society. It also demonstrated the incorporation of new ideology into this branch of law.

Klíčová slova: family law; Family Act; codification; marriage; divorce; Czechoslovakia

reference (26)

1. BĚLOVSKÝ, P. Rodinné právo. In: BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V. (eds.). Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 463-477.

2. BLÁHOVÁ, I. - BLAŽEK, L. - KUKLÍK, J. - ŠOUŠA, J. Právnická dvouletka. Rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha: Auditorium, 2014.

3. COONTZ, S. Marriage, a History: How Love Conquered Marriage. New York et al.: Penguin, 2006.

4. DVOŘÁK, J. - FALADA, D. Snahy o unifikaci soukromého práva a právní civilistika v meziválečném období In: MALÝ, K. - SOUKUP L. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě: sborník příspěvků. Praha: Karolinum, 2010.

5. FIEDORCZYK, P. Počátky socialistického rodinného práva. In: VOJÁČEK, L. - SCHELLE K. - TAUCHEN J. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. Brno: Masarykova umiverzita, 2012. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická.

6. FRANTALOVÁ, A. Právnická dvouletka a činnost politické komise 1948-1950, Disertační práce PF UK, Praha, 2019.

7. GSOVSKI, V. - GRZYBOWSKI, K. (eds.). Government Law and Courts in the Soviet Union and Eastern Europe, vol. 1, part I. New York: Frederick Praeger, Inc., 1959.

8. HAVELKOVA, B. Gender Equality in Law. Uncovering the Legacies of Czech State Socialism. Oxford: Hart Publishing, 2017.

9. HIKL, M. The Civil Codes in Communist Czechoslovakia. Toronto: The Czechoslovak Foreign Institute in Exile, 1959.

10. HOLUB, J. Zákon o rodině a předpisy související. Praha: Orbis, 1977.

11. KUKLÍK, J. Czech law in historical contexts. Prague: Karolinum, 2015.

12. KUKLÍK, J. et al. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011.

13. MALÝ, K. - SOUKUP, L. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989: sborník příspěvků. Praha: Karolinum, 2004.

14. PATSCHOVÁ, Z. Několik poznámek k výkladu zákona o právu rodinném. Právník, 1950, s. 100-103.

15. PRŮCHA, V. et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl. Období 1945-1992. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2009.

16. RADVANOVÁ, S. - ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva. Praha: Beck, 1999. Právnické učebnice.

17. RAIS, Š. Za socialistické právo!: Manifestační sjezd čs. právníků ve dnech 23-25. září 1949. Praha: Min. spravedlnosti, 1949.

18. SALÁK, P. Historie osnovy Občanského zákoníku z roku 1937: inspirace, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity; sv. č. 601. SKŘEJPKOVÁ P. Umwandlung der tschechoslowakischen Rechtsordnung 1918-1938. In: GIARO, Th. (ed). Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2006, s. 193-232.

19. ŠOŠKOVÁ, I. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949. Banská Bystrica: Belianum, 2016.

20. ŠTĚPINA, J. Rodinné právo. Praha: Panorama, 1958.

21. VESELÁ, R. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005.

22. VESELÁ, R. Vývoj rodinného práva v meziválečném období. In: MALÝ, K. - SOUKUP L. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě: sborník příspěvků. Praha: Karolinum, 2010.

23. VOJÁČEK, L. - SCHELLE, K. - KNOLL, V. České právní dějiny. 2nd revised edition. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.

24. VOJÁČEK, L. - SCHELLE K. - TAUCHEN J. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. Brno: Masarykova umiverzita, 2012. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická.

25. WAGNEROVÁ, A. Žena za socialismu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017.

26. Women as workers in Captive Europe. Mid European Law Project. New York: Library of Congress, 1954.

Creative Commons License
Changes in Family Law and the Adoption of the Family Act in 1949 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení