PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 2 (2019), 73–87

Koncepce systematiky práva předcházející právnímu pozitivismu 19. století

[Conceptions of Systematicity of Law Preceding Legal Positivism of the 19th Century]

Pavel Ondřejek

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.34
zveřejněno: 25. 02. 2020

Abstract

Current legal order can be characterized by the fact that we conceive law as a system. This is so despite various elements of fragmentation of law and the problems connected with concurrent application of rules originating from different legal systems. The aim of this article is to defend a thesis that different views of law and various conceptions of systematicity represent one of major differences between the historical and contemporary conceptions of law. At the same time, in the article congruent and different features of systematicity of law are addressed, namely in the period preceding codification of law in civil law legal systems, before legal positivism became the dominant legal method in the 19th century.

Klíčová slova: legal system; fragmentation; axioms in law; codification; topical approach

reference (50)

1. AGHA, P. (ed.). Budoucnost státu? Praha: Academia, 2017

2. AKVINSKÝ, T. Summa Theologica. Část I-II, QQ 90 - 93, anglický překlad dostupný na: http://www.gutenberg.org/ebooks/17897

3. ALTHUSIUS, J. Politica. An abdridged translation of Politics Methodically Set Forth and Illustrated with Sacred and Profane Examples. (překl. Frederick Carney). Indianopolis: Liberty Fund, 1995

4. ARISTOTELES. Politika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1998

5. ARTOSI, A. - PIERI, B. - SARTOR, G. Introduction. In: ARTOSI, A. - PIERI, B. - SARTOR, G. (eds.). Leibniz: Logico-Philosophical Puzzles in the Law. Philosophical Questions and Perplexing Cases in the Law. Dordrecht: Springer, 2013, s. xiii-xxxvi CrossRef

6. BÁRÁNY, E. Právny pluralizmus I. Právny obzor, 2017, č. 3, s. 205-217

7. BÁRÁNY, E. Právny pluralizmus II. Právny obzor, 2017, č. 4, s. 327-336

8. BECCHI, P. German Legal Science: The Crisis of Natural Law Theory, the Historicisms, and "Conceptual Jurisprudence". In: CANALE, D. - GROSSI, P. - HOFMANN, H. (eds.). A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 9. A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900. Dordrecht: Springer, 2009, s. 185-224 CrossRef

9. BERKA, K. Aristotelovo pojetí dialektiky. In: ARISTOTELES. Topiky. Praha: Academia, 1975, s. 5-22

10. BERKOWICZ, R. The Gift of Science. Leibniz and the Modern Legal Tradition. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2005

11. BEEVER, S. Law, Logic, and Leibniz. A Contemporary Perspective. In: ARTOSI, A. - PIERI, B. - SARTOR, G. (eds.). Leibniz: Logico-Philosophical Puzzles in the Law. Philosophical Questions and Perplexing Cases in the Law. Dordrecht: Springer, 2013, s. 199-226

12. BOBEK, M. Precedent v tradici common law. In: BOBEK, M. - KÜHN, Z. (eds.). Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013, s. 41-61

13. BOGUSZAK, J. Vyústění antinomie iusnaturalismu a iuspozitivismu. Právník, 1995, č. 6, s. 525-537

14. BOGUSZAK, J. Zásluhy a neúspěchy normativní teorie. In: MACHALOVÁ, T. (ed.). Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení. K odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 22-27

15. CANARIS, C.-W. Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz entwickelt am Beispiel des deutschen Privatrechts. In: NEUER, J. - GRIGOLEIT, H. C. (eds.). Claus-Wilhelm Canaris. Gesammelte Schriften. Bd. 1. Rechtstheorie. Berlin - Boston: Walter de Gruyter, 2012, s. 191-346

16. COLOTKA, P. - KÁČER, M. - BERDISOVÁ, L. Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha: Leges, 2016

17. COYLE, S. Modern Jurisprudence. A Philosophical Guide. 2. ed. Oxford: Hart Publishing, 2017

18. DEWEY, J. System. In: BALDWIN, James Mark (ed.). Dictionary of Philosophy and Psychology. Sv. II. New York: The Macmillan Company, 1920, s. 659

19. GÁBRIŠ, T. "Súkromné právo" a "bezštátne právo: Historické paralely k postmodernej situácii. Právněhistorické studie, 2017, roč. 47, č. 1, s. 114-123

20. GERLOCH, A. - TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Sv. II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Karolinum, 2010

21. GERLOCH, A. - ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. (eds.). Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017

22. GROTIUS, H. Prolegomena to the First Edition of De Iure Belli ac Pacis. In: GROTIUS, H. The Rights of War and Peace. Book III. Indiana: Liberty Fund, 2005, s. 1741-1762

23. HATTENHAUER, H. Einleitung, In: HATTENHAUER, H. (ed.). Thibaut und Savigny. Ihre programmtheoretischen Schriften. 2. Aufl. Mnichov: Franz Vahlen Verlag, 2002, s. 1-33

24. HOEFLICH, M. H. Law & Geometry: Legal Science from Leibniz to Langdell. American Journal of Legal History, 1986, Vol. 30, Nr. 2, s. 95-121 CrossRef

25. HOLLÄNDER, P. Ústavněprávní argumentace. Ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003

26. HORÁK, F. - MADEJ, M. Možnosti a limity axiomatizace práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 2018, roč. 26, č. 1, s. 149-168 CrossRef

27. CHOVANCOVÁ, J. - VALENT, T. Filozoia pre právnikov (filozoficko-právne aspekty). Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2012

28. KYSELA, J. - ONDŘEJEK, P. a kol. Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí. Praha: Leges, 2016

29. KYSELA, J. Věčné návraty aneb středověk neskončil. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2014, č. 1, s. 7-17

30. LUHMANN, N. Law as a Social System. Oxford: Oxford University Press, 2004

31. MADEJ, M. - HORÁK, F. Axiomy v právní argumentaci: dvousečná zbraň v rukou orgánů aplikujících práv. Jurisprudence, 2018, č. 5, s. 29-42

32. MARŠÁLEK, P. Příběh moderního práva. Praha: Auditorium, 2018

33. PLATO. Republic. In: COOPER, J. M. (ed.). Plato. Complete Works. Indianopolis: Hackett Publishing Company, 1997

34. PUFENDORF, S. The Two Books of the Elements of Universal Jurisprudence. Cambridge: John Hayes, 1672, reprint Indianopolis: Liberty Fund, 2009

35. RILEY, P. The Philosopher's Philosophy of Law from the Seventeenth Century to Our Days. A Treaties of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 10. Dordrecht: Springer, 2009

36. REIMANN, M. Nineteenth Century German Legal Science. Boston College Law Review, 1990, Vol. 31, č. 4, s. 837-897

37. RÖD, W. Novověká filosofie. Dějiny Filosofie. sv. 9. Praha: OIKOYMENH, 2004

38. ROTTLEUTHNER, H. Biological Metaphors in Legal Thought. In: TEUBNER, G. (ed.). Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 1988, s. 97-127 CrossRef

39. von SAVIGNY, F. C. System des heutigen Römischen Rechts. Band I., Berlin, 1840 CrossRef

40. von SAVIGNY, F. C. On the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence. (překlad A. Haywarda). London: Littlewood, 1831

41. SCATTOLA, M. Scientia Iuris and Ius Naturae: The Jurisprudence of the Holy Roman Empire in the Seventeenth and Eighteenth Century. In: CANALE, D. - GROSSI, P. - HOFMANN, H. (eds.). A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 9. A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900. Dordrecht: Springer, 2009, s. 1-41 CrossRef

42. SCHRÖDER, J. Recht als Wissenschaft. Geschichte der juristischen Methodenlehre in der Neuzeit (1500-1933). 2. Aufl. München: C. H. Beck, 2012

43. STELMACH, J. Systémové a topické koncepce kontinentálního práva. In: GERLOCH, A. - MARŠÁLEK, P. (eds.). Zákon v kontinentálním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 119-122

44. STOLLEIS, M. The Legitimation of Law through God, Tradition, Will, Nature and Constitution. In: DASTON, L. - STOLLEIS, M. (eds.). Natural law and laws of nature in early modern Europe: jurisprudence, theology, moral and natural philosophy. Farnham: Ashgate, 2008, s. 45-56

45. ŠUBRT, J. Niklas Luhmann: Komplexita, evoluce, kontingence. In: ŠUBRT, J. a kol. Soudobá sociologie I. (Teoretické koncepce a jejich autoři). Praha: Karolinum, 2007, s. 68-89

46. THIBAUT, A. Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland. In: HATTENHAUER, H. (ed.). Thibaut und Savigny. Ihre programmtheoretischen Schriften. 2. Aufl. Mnichov: Franz Vahlen Verlag, 2002, s. 37-59

47. VESTING, T. Rechtstheorie. 2. Aufl. München: C. H. Beck, 2015

48. WINTR, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy českého práva. Praha: Karolinum, 2006

49. WINTR, J. Metody a zásady intepretace práva. Praha: Auditorium, 2013

50. ZIPPELIUS, R. Juristische Methodenlehre. Eine Einführung. 6. Aufl. München: C. H. Beck, 1994

Creative Commons License
Koncepce systematiky práva předcházející právnímu pozitivismu 19. století is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení