PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 2 (2019), 30–38

Work on the Polish Civil Code in Stalinist Period (1948–1956)

Anna Moszyńska

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.30
zveřejněno: 25. 02. 2020

Abstract

The paper focuses on the course of work on the Polish Civil Code in Stalinist times. Its aim is to indicate the influence of stalinization on the drafts created at that time, mostly on the example of inheritance law. In Poland the Stalinist period started after the political breakthrough in the autumn of 1948 and finished in 1956 with another political breakthrough. The influence of political conditions on legislative proposals followed – with varying strength – the rhythm of breakthroughs and turning points. Ideological pressures were particularly strong in the early 1950s, and the solutions presented at that time constituted a clear victory of the politics over the law, but – as it later turned out – only a temporary victory. The obligatory transplantation of the Soviet standards found the fullest expression in the draft elaborated in 1951 and its later versions of 1954 and 1955. In the course of subsequent work continued after 1956, in the times of political thaw, the restoration of the traditional institutions of the civil law was gradually made possible.

Klíčová slova: Polish Civil Code; codification; Stalinist period; inheritance law; civil law

reference (23)

1. BIAŁOSTOCKI, S. -WIERZBOWSKI, E. Radzieckie prawo spadkowe. Palestra, 1959, No. 10

2. CZACHÓRSKI, W. Przebieg prac nad kodyfikacją prawa cywilnego PRL. Studia Prawnicze, 1970, No. 26-27

3. FIEDORCZYK, P. Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce /1945-1964/. Białystok: Uniw. w Białymstoku, 2014, pp. 145-282

4. GRODZISKI, S. Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego /1919-1947/. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1992, No. 1-4

5. GRODZISKI, S. Z dziejów unifikacji polskiego prawa cywilnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 1985, No. 2

6. GWIAZDOMORSKI, J. Prawo spadkowe w zarysie. Warszawa: PWN, 1967

7. MACHNIKOWSKA, A. Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium historycznoprawne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010

8. Memorial of the Minister of Justice of 12 September 1951 to the Presidium of the Government. AAN 285, Vol. 2388

9. Minutes of the meeting of the Civil Law Codification Commission of 28 February 1951. AAN 285, Vol. 2383

10. Minutes of the conference of the Civil Law Codification Commission of 22 March 1951. AAN 285, Vol. 2384

11. MOSZYŃSKA, A. Prace nad kodyfikacją majątkowego prawa cywilnego w latach 1950-52. Miscelanea Historico-Iuridica, 2015, Vol. XIV, No. 2 CrossRef

12. MOSZYŃSKA, A. Prawo spadkowe w nieznanym projekcie kodeksu cywilnego. Z Dziejów Prawa, 2017, Vol. 10, pp. 163-180.

13. MOSZYŃSKA, A. Polen: Codification of the civil law in Interwar Poland. In: LÖHNIG, M. - WAGNER, S. (ed.). "Nichtgeborene Kinder des Liberalismus"? Zivilgesetzgebung im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit. Tübingen: Mohr Siebeck, 2018

14. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Prawnych. Zagadnienia prawne Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Materiały Sesji Naukowej PAN 4-9 lipca 1953 r. Vol I. Vol. III. Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1954

15. SKŘEJPKOVÁ, P. Entwicklung des Tschechoslowakischen Handels- und Wirtschaftsrechts nach 1945. In: MOHNHAUPT, H. - SCHÖNFELDT, H. A. (ed.). Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989). Einführung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. Band 4. Tschechoslowakei (1944-1989). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1998

16. SZER, S. Prawo spadkowe. Warszawa: Panstwowe Wydavn. Naukowe, 1955

17. SZER, S. Projekt Kodeksu Cywilnego. Księga czwarta. Prawo spadkowe. Tezy wstępne. AAN 285, Vol. 2384

18. SZER, S. Tezy wstępne referatu w sprawie kodyfikacji prawa spadkowego. AAN 285, Vol. 2384

19. SZER, S. Z zagadnień kodyfikacji prawa spadkowego. Państwo i Prawo, 1951, No. 5-6

20. WASILKOWSKI, J. Fragmenty sprawozdania w Sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwości. Państwo i Prawo, 1959, No. 1

21. WASILKOWSKI, J. Dyskusja nad projektami Komisji Kodyfikacyjnej. Prawo i Życie, 1960, No. 4

22. WASILKOWSKI, J. Zagadnienia kodyfikacji polskiego prawa cywilnego. Nowe Drogi, 1960, No. 11

23. WASILKOWSKI, J. - WOLTER, A. Projekt kodeksu cywilnego /charakterystyka ogólna/. Nowe Prawo, 1961, No. 12

Creative Commons License
Work on the Polish Civil Code in Stalinist Period (1948–1956) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení