PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 2 (2019), 10–19

Frost Comes out of Kremlin: Changes in Property Law and the Adoption of the Civil Code in 1950

Jan Kuklík, Petra Skřejpková

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.28
zveřejněno: 25. 02. 2020

Abstract

The article deals with the transformation of the ownership structure in Czechoslovakia during the post-war period and particularly after the adoption of the Ninth-of-May Constitution in 1948. It also details the process of drafting and adopting the new Civil Code in 1950. The article tracks changes in the traditional understanding of the right of ownership that were incorporated into the legal system based on the Soviet legal model introduced by the codification.

Klíčová slova: Civil Code; property law; ownership; nationalization

reference (26)

1. BĚLOVSKÝ, P. Občanské právo. In: BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V. (eds.). Komunistické právo v Československu. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, pp. 425-462.

2. BĚLOVSKÝ, P. The Law of Property in the Socialist Civil Codes of Czechoslovakia. Dostupné na: https://www.academia.edu/40240306/The_Law_of_Property_in_Socialist_Civil_Codes_of_Czechoslovakia.

3. ČEPIČKA, A. Justiční listy, 1949, ročník III, č. 8, 9.

4. ČÍŽKOVSKÁ, V. Osobní vlastnictví a jeho úprava v evropských socialistických právních řádech. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 1974, č. 3.

5. FALADA, D. Codification of private law in the Czech Republic. Fundamina: A Journal of Legal History (South Africa), 2009, Volume 15, Issue 1.

6. FRANTALOVA, A. Právnická dvouletka a činnost politické komise v letech 1948-1950. Disertační práce PF UK, Praha, 2019.

7. FRANTALOVÁ, A. Právnická dvouletka a činnost politické komise 1948-1950. In: BLÁHOVÁ, I. - BLAŽEK, L. - KUKLÍK, J. - ŠOUŠA, J. Právnická dvouletka: rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha: Auditorium, 2014.

8. GSOVSKI, V. - GRZYBOWSKI, K. (eds.). Government, Law and Courts in the Soviet Union and Eastern Europe, vol. 1, part I. Continuity of law. New York: Frederick Praeger, Inc., 1959.

9. GSOVSKI, V. - GRZYBOWSKI, K. (eds.). Government, Law and Courts in the Soviet Union and Eastern Europe, vol. II. part V., Sovietization of Civil Law, Czechoslovakia. New York: Frederick Praeger, Inc., 1959.

10. HAZARD, L.N. - SHAPIRO, I. - MAGGS, P.B. The Soviet Legal system, Contemporary Documentation and Historical Commentary. New York: Published for the Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia University, New York, by Oceana Publications, 1969.

11. HIKL, M. The Civil Codes in Communist Czechoslovakia. Toronto: The Czechoslovak Foreign Institute in Exile, 1959.

12. KAPLAN, K. Pět kapitol o Únoru. Brno: Doplněk, 1997.

13. KNAPP, V. Proměny času: vzpomínky Nestora české právní vědy. Prague: Prospektrum, 1998.

14. KNAPP, V. Vlastnictví v lidové demokracii: právní úprava vlastnictví v Československé republice. Praha: Orbis 1952.

15. KOČVARA, Š. The Sovietization of Czechoslovak farming, Standard Charter of the Unified Agricultural Cooperative in Czechoslovakia of February 17, 1953. Mid European Law Project. Washington, D. C.: Library of Congress, 1954.

16. KUKLÍK, J. Czech law in historical contexts. Prague: Karolinum, 2015.

17. KUKLÍK, J. Profesor Jan Krčmář. Pozapomenutá osobnost české civilistiky. Praha: Univerzita Karlova, 2008.

18. KUKLÍK, J. a kol. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009.

19. NOVOHRADSKY, V. Opustenie Zasady Superficies Solo Cedit a Jeho Dosledky. Pravny Obzor, 1951, XXXIV, s. 346-352

20. PETRŽELKA, K. Perspektivy spolupráce československých a polských právníků. Právník, 1949, č. 1.

21. POUND, R. Law in Books and Law in Action. American Law Review, 1910, 44.

22. SPIŠIAK, J. A. V. Venediktov. Štátne socialistické vlastníctvo. Pravny obzor, 1950, XXXIII.

23. TABORSKY, E. Communism in Czechoslovakia, 1948-1960. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1961. CrossRef

24. Ústava 9. května. 3. vyd. Praha: Ministerstvo informací, 1948.

25. VAKSBERG, A. Stalin's Prosecutor: The Life of Andrei Vyshinsky. New York: Grove Weidenfeld, 1990.

26. VENEDIKTOV, A. V. Státní socialistické vlastnictví. Díl 1. Praha: Orbis, 1950.

Creative Commons License
Frost Comes out of Kremlin: Changes in Property Law and the Adoption of the Civil Code in 1950 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení