AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 199–211

Právní aspekty URBEXu z pohledu vlastníka nemovitosti v kontextu českého práva

[Legal Aspects of URBEX from the Perspective of the Property Owner in the Context of Czech Law]

Danuta Duda, Michal Márton, Kamila Turečková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.13
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

Urban Exploration (URBEX) is a relatively recent leisure activity that is directly related to the exploration of abandoned and unused objects and areas, collectively referred to as brownfields. This survey of modern ruins is conducted for private purposes only, for the purpose of photo-documentation or video-visualization and their sharing within the community or presentation to the public. Due to the fact that the properties visited in this way are owned by other entities and there is often a real risk of damage to property and health, it is necessary to identify those legal aspects of URBEX that normatively regulate the relationship of both parties concerned. The aim of this paper is to define, within the framework of Czech legal standards, the rights and obligations of the property owner, which flow for them in connection with the realization of URBEX on real estate that is his property.

klíčová slova: URBEX; urban exploration; law; Czech Republic; brownfield; property owner; property rights

reference (29)

1. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku [online]. 2011 [cit. 2023-10-05]. Dostupné na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova_zprava__leden_2011_.pdf.

2. FRASER, E. Urban exploration as adventure tourism: journeying beyond the everyday. In: ANDREWS, H. - ROBERTS, L. (eds.). Liminal Landscapes: Travel, Experience, and Spaces In-between. New York: Routledge, 2012, s. 136-151.

3. GARRETT, B. L. Undertaking Recreational Trespass: Urban Exploration and Infiltration. Transactions of the Institute of British Geographers. 2014, Vol. 39, No. 1, s. 1-13. CrossRef

4. GEORGE, J. Gazing through the sepia lens: critical considerations of tourism's nostalgic construction of the small town. Social Alternatives. 2011, Vol. 30, No. 2, s. 30-34.

5. GONZÁLEZ, M. G. Imaginando vivencias a través del urbex. Una forma de prototurismo posindustrial suburbano. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural [online]. 2022, Vol. 20, No. 2, s. 359-370 [cit. 2023-10-04]. CrossRef

6. JANOŠEK, V. Škoda způsobená věcí spadlou nebo vyhozenou; mají se uživatelé místností (podobných míst), resp. vlastníci nemovitých věcí, čeho obávat? In: epravo.cz [online]. 26. 6. 2014 [cit. 2023-11-11]. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/skoda-zpusobena-veci-spadlou-nebo-vyhozenou-maji-se-uzivatele-mistnosti-podobnych-mist-resp-vlastnici-nemovitych-veci-ceho-obavat-94445.html.

7. KADEŘÁBKOVÁ, B. - PIECHA, M. a kol. Brownfields: jak vznikají a co s nimi. Praha: C. H. Beck, 2009.

8. KINDYNIS, T. Urban Exploration: from Subterranea to Spectacle. The British Journal of Criminology [online]. 2017, Vol. 57, No. 4, s. 982-1001 [cit. 2023-10-04].

9. LENNON, J. - FOLEY, M. Dark Tourism: the Attraction of Death and Disaster. London: Continuum, 2002.

10. MELZER, F. - TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník. Svazek IX, § 2894-3081: velký komentář. Praha: Leges, 2018.

11. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

12. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

13. NINJALICIOUS, N. Access All Areas: a User's Guide to the Art of Urban Exploration. Ontario: Infilpress, 2005.

14. PAIVA, T. - MANAUGH, G. Night Visions: the Art of Urban Exploration. San Francisco: Chronicle Books, 2008.

15. PETROV J. - VÝTISK, M. - BERAN, V. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

16. ROBINSON, P. Conceptualizing urban exploration as beyond tourism and as anti-tourism. An International Journal of Akdeniz University Tourism Faculty. 2015, Vol. 3, No. 2, s. 141-164.

17. ROSA, H. Social Acceleration: a New Theory of Modernity. New York: Columbia University Press, 2013. CrossRef

18. Rozsudek Nejvyššího soudu 25 Cdo 1080/2022 ze dne 14. 9. 2022

19. SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník. III., Věcná práva (§ 976-1474): komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

20. STEINER, C. J. - REISINGER, Y. Understanding existential authenticity. Annals of Tourism Research. 2006, Vol. 33, No. 2, s. 299-318. CrossRef

21. TUREČKOVÁ, K. Brownfieldy jako výzva pro veřejný sektor. Praha: Professional Publishing, 2023.

22. TUREČKOVÁ, K. Specific types and categorizations of brownfields: synthesis of individual approaches. Geographia Technica [online]. 2021, Vol. 17, No. 2, s. 29-39 [cit. 2023-10-04]. CrossRef

23. TUREČKOVÁ, K. - NEVIMA, J. - DUDA, D. - TULEJA, P. Latent Structures of Brownfield Regeneration: a Case Study of Regions of the Czech Republic. Journal of Cleaner Production [online]. 2021, Vol. 311 [cit. 2023-10-04]. CrossRef

24. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2020, sp. zn. 22 Cdo 3742/2019.

25. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.

26. WAITT, G. - COOK L. Leaving nothing but ripples on the water: performing ecotourism natures. Social and Cultural Geography [online]. 2007, Vol. 8, No. 4, s. 535-550 [cit. 2023-10-04]. CrossRef

27. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

28. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

29. Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Creative Commons License
Právní aspekty URBEXu z pohledu vlastníka nemovitosti v kontextu českého práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení