AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 93–109

Přeshraniční znečištění v případu úniku kyanidu z těžebního provozu v Baia Mare: aspekty unijního a českého práva (vol. II)

[Transboundary Pollution in the Baia Mare Cyanide Spill Case: Aspects of EU and Czech Law (Vol. II)]

Denisa Hlušičková, Ondřej Vícha

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.7
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

The following paper is the second part of an article dealing with the mining accident that took place in 2000 in the Romanian town of Baia Mare, which has been described as one of the worst environmental disasters since the Chernobyl accident. The first part focused on the circumstances of the accident, its consequences, and an analysis of the international legal framework in force at the time of the incident. The authors also describe the changes in international law adopted in response to the accident in Baia Mare and analyse the relevant case-law of the ECtHR related to the Baia Mare accident, Tǎtar v. Romania case. In the second part of the article, the authors discuss the response to the accident at the level of the European Union and the key changes in EU legislation adopted as a result of the accident. The article also points to changes made in national law in the Czech Republic, which directly or indirectly responded to the accident in Baia Mare. In conclusion, the authors relate this mine accident to the accident on the Bečva River that occurred in 2020.

klíčová slova: environmental law; mining waste; cyanide; accident; liability; transboundary pollution; threat to water resources

reference (32)

1. BAROCH, P. Firmy láká české zlato, těžbě překáží zákaz kyanidu. In: Aktuálně.cz [online]. 7. 10. 2012 [cit. 2022-11-12]. Dostupné na: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/firmy-laka-ceske-zlato-tezbe-prekazi-zakaz-kyanidu/r~i:article:759084/.

2. BOSCE, A. M. Hybrid transnational advocacy networks in environmental protection: banning the use of cyanide in European gold mining. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. 2021, Vol. 21, No. 2, s. 285-303. CrossRef

3. Communication from the Commission. Promoting sustainable development in the EU non-energy extractive industry, COM(2000) 265 final, 3. 5. 2000.

4. Communication from the Commission. Safe operation on mining activities: a follow-up to recent mining accidents, COM(2000) 664 final, 23. 10. 2000.

5. Česká společnost pro právo životního prostředí. Vyjádření k případu použití zákona č. 167/2008 Sb. ke kauze Bečva. České právo životního prostředí. 2021, roč. XXI, č. 2, s. 69-79.

6. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.

7. European Environment Agency. 3. Surface Water Quality Monitoring - Summary: Germany. In: European Environment Agency [online]. 29. 9. 2017 [cit. 2023-08-12]. Dostupné na: https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-001-4/page009.html.

8. European IPCC Bureau. Reference Document on Best Available Techniques (BAT) for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities (MTWR BREF). Sevilla, 2004.

9. FRANZEN, J. - MESARČÍK, I. Zlato a jeho kyanidové lúhovanie. Enviromagazín [online]. 2006, č. 5, s. 24-25 [cit. 2022-12-30]. Dostupné na: http://www.enviromagazin.sk/enviro2006/enviro5/11.pdf.

10. GARBARINO, E. - ORVEILLON, G. - SAVEYN, H. G. M. - BARTHE, P. - EDER, P. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries, in accordance with Directive 2006/21/EC. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.

11. KLÉZL, T. Otrávili Bečvu, ale odešli bez trestu. Otázky a odpovědi ke spornému rozsudku. Aktuálně.cz [online]. 24. 10. 2023 [cit. 2023-11-23]. Dostupné na: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/becva-soud-otazky-a-odpovedi/.

12. HLUŠIČKOVÁ, D. - VÍCHA, O. Přeshraniční znečištění v případu úniku kyanidu z těžebního provozu v Baia Mare: aspekty mezinárodního práva. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2023, Vol. LXIX, č. 4, s. 195-210. CrossRef

13. JANS, J. H. - VEDER, H. European Environmental Law. 4th ed. Groningen: Europa Law Publishing, 2012.

14. KAŇKA, J. - ŠOUŠA, L. - URBANEC, V. Nová právní úprava nakládání s těžebním odpadem s poznámkami (stav k 31. 8. 2010). Ostrava: MONTANEX, 2010.

15. KINGSTON, S. - HEYVAERT, V. - ČAVOŠKI, A. European Environmental Law. Cambridge University Press, 2017. CrossRef

16. KRÄMER, L. EC Environmental Law. 7th ed. London: Sweet and Maxwell, 2012.

17. KRUŽÍKOVÁ, E. - ADAMOVÁ, E. - KOMÁREK, J. Právo životního prostředí ES: praktický průvodce. Praha: Linde, 2003.

18. Ministr Hladík: Lépe ochráníme české řeky. Máme pilotní podobu budoucího on-line registru výpustí do vodního toků. In: Ministerstvo životního prostředí [online]. 31. 8. 2023. [cit. 2023-09-01]. Dostupné na https://www.mzp.cz/cz/news_20230831-Ministr%20Hladik:%20Lepe%20ochranime%20ceske%20reky.%20Mame%20pilotni%20podobu%20budouciho%20on-line%20registru%20vypusti%20do%20vodnich%20toku.

19. Rybáři vylovili z Bečvy 40 tun uhynulých ryb, odklízení skončilo. Ekolist.cz [online]. 30. 9. 2020. [cit. 2023-09-01]. Dostupné na: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rybari-vylovili-z-becvy-40-tun-uhynulych-ryb-odklizeni-skoncilo.

20. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Zelená dohoda pro Evropu, COM(2019) 640 final, 11. 12. 2019.

21. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Cesta ke zdravé planetě pro všechny - Akční plán EU: "Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy", COM(2021) 400 final, 12. 5. 2021.

22. STARÝ, J. a kol. (eds.). Surovinové zdroje České republiky: nerostné suroviny 2021. Praha: Česká geologická služba, 2022.

23. STEJSKAL, V. Ke směrnici o právní odpovědnosti za prevenci škody na životním prostředí a její nápravě. České právo životního prostředí. 2004, roč. 13, č. 3, s. 9-18.

24. STEJSKAL, V. - VÍCHA, O. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. Praha: Leges, 2009.

25. VÍCHA, O. Horní zákon: zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017.

26. VÍCHA, O. K nové právní úpravě nakládání s těžebními odpady. České právo životního prostředí. 2009, roč. IX, č. 2, s. 50-56.

27. VÍCHA, O. Nejnovější přístupy EU k nakládání s těžebními odpady. Ekologie a právo. 2007, roč. 3, č. 6, s. 2-9.

28. VÍCHA, O. Princip "znečišťovatel platí" v právu životního prostředí. Praha: Linde, 2011.

29. VÍCHA, O. Zákon o geologických pracích: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

30. Vláda schválila lepší ochranu vod, zpřísnila ohlašovací práh pro kyanidy. In: Ministerstvo životního prostředí [online]. 10. 5. 2023 [cit. 2023-09-01]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/cz/news_20230510-Vlada-schvalila-lepsi-ochranu-vod-zprisnila-ohlasovaci-prah-pro-kyanidy.

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, sněmovní tisk č. 569/0 [cit. 2023-11-23]. Dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=569.

32. Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, sněmovní tisk č. 9016, s. 25-27 [cit. 2022-04-08]. Dostupné na: https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/2590790-sd009016.pdf.

Creative Commons License
Přeshraniční znečištění v případu úniku kyanidu z těžebního provozu v Baia Mare: aspekty unijního a českého práva (vol. II) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení