AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 31–43

Dilema ochrany klimatu z pohledu práva: obnovitelné zdroje versus ochrana biodiverzity

[The Climate Law Dilemma: Promoting Renewable Energy Versus Protecting Biodiversity]

Vojtěch Stejskal

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.3
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

The use of renewable energy is one of the priorities of common EU policies to achieve carbon neutrality and mitigate the effects of climate change. On the other hand, the protection of biodiversity, which also contributes to climate protection and is even a much older priority, is also one of the EU’s long-term priorities. In this article, the author analyses the current European and Czech climate legislation. He concludes that the analysis of the legislation shows that renewable energy production and biodiversity protection must be considered together in terms of planning, decision-making and enforcement. Climate protection can only be achieved if, in the future, the replacement of fossil energy sources is not unilaterally promoted in energy reform at the expense of biodiversity and the functioning of natural ecosystems. The question is, however, whether the Czech Republic is serious about measures towards carbon neutrality and energy security when it is still buying oil, natural gas and other strategic minerals from Russia two years after the Russian invasion of Ukraine began.

klíčová slova: renewable energy; biodiversity; Environmental Law; framework to accelerate the deployment of renewable energy; framework to restoration of nature

reference (13)

1. FRANKOVÁ, M. Quo vadis urychlování výstavby zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů? České právo životního prostředí. 2023, roč. XXIII, č. 2, s. 21–41.

2. HOŠEK, M. Globální rámec ochrany biodiversity do roku 2030. České právo životního prostředí. 2022, roč. XXII, č. 3, s. 29–34.

3. Konference „Österreichische Umweltrechtstagen“, 21.–22. 9. 2023, Linz, Österreich, Johannes Kepler Universität.

4. Konference „Spannungsfeld Erneuerbare Energie und Schutz der Biodiversität“, 3.–4. 5. 2023, Linz, Österreich, Johannes Kepler Universität, Institut für Umweltrecht.

5. MAZANCOVÁ, E. Adaptace na klimatické změny z pohledu právních nástrojů ochrany přírody a krajiny. In: DAMOHORSKÝ, M. – FRANKOVÁ, M. – SOBOTKA, M. (eds.). Půda, voda a krajina: adaptace na klimatické změny z pohledu práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2017, s. 74–85.

6. MÜLLEROVÁ, H. Ochrana klimatu proti ochraně přírody? Hmotněprávní východiska při řešení kolizí na příkladu větrných elektráren. České právo životního prostředí. 2021 roč. XXI, č. 2, s. 14–36.

7. Obnova přírody: Rada a Parlament dosáhly dohody o nových pravidlech pro obnovu a zachování poškozených stanovišť v EU. In: Evropská rada – Rada Evropské unie [online]. 22. 11. 2023 [cit. 2023-12-10]. Dostupné na: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2023/11/09/nature-restoration-council-and-parliament-reach-agreement-on-new-rules-to-restore-and-preserve-degraded-habitats-in-the-eu/.

8. PRIMACK, R. B. – KINDLMANN, P. – JERSÁKOVÁ, J. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha: Portál, 2011.

9. Síkela potvrdil dovoz ruského plynu do Česka. „Nepotřebujeme ho,“ dodal. In: Echo24.cz [online]. 16. 11. 2023 [cit. 2023-12-10]. Dostupné na: https://echo24.cz/a/HTGVb/zpravy-domov-sikela-potvrdil-ze-cesko-obnovilo-dovoz-plynu-z-ruska.

10. SNOPKOVÁ, T. Ochrana biodiverzity a změna klimatu. Kap. 22. In: MÜLLEROVÁ, H. a kol. Klimatické právo. Praha: Academia 2022, s. 451 a násl.

11. ŠÍMA, J. – PELC, F. Informace k aktuální legislativě EU v oblasti obnovitelných zdrojů ve vztahu k ochraně přírody. Ochrana přírody. 2023, roč. 78, č. 3, s. 34–35.

12. Ústecký kraj bude nadále regulovat stavbu větrných elektráren v Krušných horách. In: ekolist.cz [online]. 30. 10. 2023 [cit. 2023-12-10]. Dostupné na: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ustecky-kraj-bude-nadale-regulovat-stavbu-vetrnych-elektraren-v-krusnych-horach.

13. VOLF, O. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. Tetřívek obecný a větrné elektrárny – otázka priorit. Svět myslivosti [online]. 2007, roč. 8, č. 6 [cit. 2023-12-10]. Dostupné na: https://www.lesprace.cz/casopis-svet-myslivosti-archiv/rocnik-8-2007/svet-myslivosti-c-06-07/tetrivek-obecny-a-vetrne-elektrarny-otazka-priorit.

Creative Commons License
Dilema ochrany klimatu z pohledu práva: obnovitelné zdroje versus ochrana biodiverzity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení