AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 181–198

Smíšené právní instituty ve veřejné správě – k některým otázkám právního dualismu

[Hybrid Legal Institutes in Public Administration – on Some Issues of Legal Dualism]

Tomáš Svoboda

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.12
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

It is generally accepted that law consists of two main domains – private and public. At the same time, there is clear scepticism about the sharp separability of these domains. The problém of distinguishing private and public law is undoubtedly also a problem of public administration and its implementation as it is possible that the public purpose will also be fulfilled by private law norms. In addition, there may be legal institutes that combine more or less the norms of public and private law, for which the designation of hybrid legal institutes seems appropriate. However, such institutes may present some difficulties associated with legal dualism. The aim of this two-part paper (within its limited scope) is to provide a basic introduction to the issue of socalled hybrid legal institutes. In the first part of the paper, besides some general background, the text presents a triad of such institutes that are applied in the context of public administration and for which some debate over their legal nature could be observed in the domestic literature. In the second part (which will be published in a future issue of the journal), the text attempts to answer the research question of how to deal with these institutes, or rather considers some basic criteria for distinguishing private and public law in the context of public administration regulation.

klíčová slova: public administration; public law; private law; legal dualism; hybrid institutes; exercise of public authority; civil service relationship; responsibility for damages; public contracts

reference (32)

1. ČERNÍN, K. Veřejná prostranství, terra incognita. Právník. 2016, roč. 155, č. 10, s. 803-817.

2. GARNER, J. W. French Administrative Law. The Yale Law Journal. 1924, Vol. 33, No. 6, s. 597-627. CrossRef

3. GRYGAR, T. Veřejnoprávní smlouvy. In: FRUMAROVÁ, K. a kol. Správní právo procesní. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 470.

4. HAVELKA, J. Fiskus. In: HÁCHA, E a kol. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. Reprint původního vyd. vydání z let 1929-1948. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, s. 660 a násl.

5. HAVLAN, P. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Praha: C. H. Beck, 2008.

6. HEJČ, D. - HAVLAN, P. Věcná příslušnost k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv - praktické otázky dualismu práva. Právní rozhledy. 2018, roč. 26, č. 20, s. 710-714.

7. HENDRYCH, D. Kapitola I: Veřejná správa. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 1-8.

8. HOETZEL, J. Akty správní. In: HÁCHA, E. a kol. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. Reprint původního vyd. vydání z let 1929-1948. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, s. 45.

9. HURDÍK, J. Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti. Praha: C. H. Beck, 2007.

10. HURDÍK, J. - SELUCKÁ, M. Hrozí smrt soukromého práva? Právník. 2019, roč. 158, č. 1, s. 18-31.

11. JANOVSKÝ, J. Teorie veřejného vlastnictví: (příspěvek k studiu právního řádu veřejného statku v Československu, Francii a Německu). Praha: Nákladem Knihovny Sborníku věd právních a státních, 1927.

12. KADLUBIEC, V. Služební poměr - veřejnoprávní nebo soukromoprávní vztah? Časopis pro právní vědu a praxi. 2015, roč. 23, č. 4, s. 407-413.

13. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

14. KÜHN, Z. - BERAN, K. § 4 [Pravomoc správních soudů; vymezení správního orgánu] In: KÜHN, Z. - KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 117-39.

15. MÁCHA, A. Veřejné užívání a jeho předmět. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022.

16. MÁCHA, A. Veřejné užívání jako subjektivní právo. Správní právo. 2015, roč. XLVIII, č. 4-5, s. 201-212.

17. MACHÁLEK, P. Služební poměry. In: GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 135

18. STRÁNSKÝ, J. Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví. Brno: Masarykova universita, 2014, s. 63-69.

19. MALAST, J. Odpovědnost za výkon veřejné samosprávy. In: KLÍMA, K. a kol. Odpovědnost veřejné moci. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2013, s. 264-268.

20. MARTINEC, J. Soukromoprávní či veřejnoprávní povaha služebního poměru a její praktické dopady (část I). Soukromé právo. 2022, roč. 10, č. 12, s. 2-8.

21. MARTINEC, J. Soukromoprávní či veřejnoprávní povaha služebního poměru a její praktické dopady (část II). Soukromé právo. 2023, roč. 11, č. 1, s. 9-14.

22. MATĚJKA, J. Principy organisace veřejné správy. Praha: Nákladem Knihovny Sborníku věd právních a státních, 1938.

23. MILSTEIN, A. Daseinsvorsorge. In: ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung (eds.). Handwörterbuch der Stadt‐ und Raumentwicklung. Hannover: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 2018, s. 361-373.

24. NĚMČÁK, V. Odpovědnost veřejné moci za škodu jako materie veřejného práva. Právník. 2013, roč. 151, č. 3, s. 222-234.

25. POTĚŠIL, L. § 1 [Předmět úpravy a rozsah působnosti]. In: POTĚŠIL, L. a kol. Správní řád. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 3-28.

26. PRAŽÁK, J. - FIEDLER, F. Rakouské právo správní. Čásť druhá, Nástin zvláštní části práva správního. Rakouské právo veřejné; díl 2. Praha: Nákladem Jednoty právnické, 1906.

27. PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Brno: Doplněk, 2012.

28. STAŠA, J. Kapitola XIV: Veřejné užívání. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 219-228.

29. SVOBODA, T. Jak souvisí poskytování ochrany ve správním soudnictví a oblast odškodňování? In: SVOBODA, T. a kol. Žalobní typy ve správním soudnictví - aktuální otázky [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 243-245 a literatura zde citovaná [cit. 2023-08-30]. CrossRef

30. ŠULÁKOVÁ, M. Privatizace a publicizace práva. Rekodifikace a praxe. 2016, roč. 5, č. 6, s. 6-7.

31. TOMEK, P. - FIALA, Z. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a judikaturou. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2019.

32. VOJTEK, P. - BIČÁK, V. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

Creative Commons License
Smíšené právní instituty ve veřejné správě – k některým otázkám právního dualismu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení