AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 147–158

Legal Consequences of the Judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-432/21

Ewa Radecka

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.10
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

This article synthetically discusses the judgment of the Court of Justice of the European Union of 2 March 2023 in case C-432/21. It aims to familiarise international readers with this issue, which might be a contribution to an academic, international discussion in this field, significant in the era of climate change. The author first indicates the role of forests in climate policy and considers the socio-economic conditions of the current situation of forests in Poland. Then, the international reader will be introduced to the most critical issues related to the judgment that concern the Polish legal order, i.e., forest management and the code of good practices in forests. In the next part, she moves on to the essential elements of the legal basis for the complaint filed by the European Commission against Poland and shows grounds of action and the operative part of the judgment. Then, the most important points of the parties’ arguments were briefly presented. In addition, reference will be made to the legal consequences of issuing the judgment in question.

klíčová slova: environmental law; forest management plans; good practice; access to justice

reference (28)

1. ANDREW, R. Figures from Global Carbon Budget 2022 [online]. [cit. 2023-04-11]. Available at: https://robbieandrew.github.io/GCB2022/.

2. ASSELT, H. Managing the Fragmentation of International Environmental Law: Forests at the Intersection of the Climate and Biodiversity Regimes. New York University Journal of International Law and Politics. 2012, Vol. 44. No. 4, pp. 1205-1278.

3. BOJAREK-ZIAJA, H. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2010.

4. Climate Change 2021: the Physical Science Basis. In: ipcc [online]. 2021 [cit. 2023-04-11]. Available at: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/.

5. Commission staff working document, General statistical overview, Accompanying the document, Report from the Commission, Monitoring the application of European Union law, 2021 Annual Report, Brussels, 15.7.2022 SWD(2022) 194 final. In: EUR-Lex: Access to European Union law [online]. 2022 [cit. 2023-04-12]. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022SC0194&qid=1658173530287&rid=1.

6. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: New EU Forestry Strategy for 2030, 16.7.2021 COM(2021) 572 final. In: EUR-Lex: Access to European Union law [online]. 2021, p. 8 [cit. 2023-04-11]. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572.

7. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The European Green Deal, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. In: EUR-Lex: Access to European Union law [online]. 2019, p. 2 [cit. 2023-04-11]. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN.

8. CYGAN, A. What is the EU infringement procedure under Article 258 TFEU and how can proceedings be monitored? In: LexisNexis [online]. 19.2.2021 [cit. 2023-11-10]. Available at: https://www.lexisnexis.co.uk/legal/guidance/what-is-the-eu-infringement-procedure-under-article-258-tfeu-how-can-proceedings-be-monitored.

9. DANECKA, D. - RADECKI, W. Ustawa o lasach: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021.

10. GORMLEY, L. Infringement Proceedings. In: JAKAB, A. - KOCHENOV, D. (eds.). The Enforcement of EU Law and Values: Ensuring Member States' Compliance Get access Arrow. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 65-78.

11. HABUDA, A. (ed.). Polskie prawo leśne. Warszawa: Difin, 2016.

12. KASPRZAK, K. Grozi nam masowa wycinka drzew. Przegląd Komunalny. 2017, Nr. 1, pp. 46-47.

13. Klub Przyrodników [online]. 14.11.2017 [cit. 2023-04-11]. Available at: http://www.kp.org.pl/pdf/stanowiska/ktg/2017-11-14_KP%20opinia%20o%20proj%20Wymogow%20dobrej%20praktyki%20gosp%20lesnej.pdf.

14. KÖHL, M. et al. The EU climate package "Fit for 55" - a double-edged sword for Europeans and their forests and timber industry. Forest Policy and Economics. 2021, No. 132, p. 102596. CrossRef

15. ŁACNY, J. Okresowe kary pieniężne, ryczałty i korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie za naruszenia prawa UE. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, 2010.

16. Leśne Gospodarstwa Węglowe. In: Projekty rozwojowe Lasów Państwowych [online]. 28.10.2021 [cit. 2023-04-11]. Available at: https://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/projekty-rozwojowe/-/asset_publisher/7PcENrBXlBZJ/content/lesne-gospodarstwa-weglowe.

17. Poland: 2021 Annual Report on monitoring the application of EU law. In: European Commission [online]. [cit. 2023-04-11]. Available at: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure/2021-annual-report-monitoring-application-eu-law/poland_en.

18. PÓŁTORAK, N. Komentarz do art. 260. In: WRÓBEL, A. et al. (eds.). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: komentarz. In: LEX 2012 [online]. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012 [cit. 2023-04-11]. Available at: https://sip.lex.pl/.

19. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. In: Rządowego Centrum Legislacji [online]. 2022 [cit. 2023-04-11]. Available at: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361354/katalog/12890180#12890180.

20. PRZYBOJEWSKA, I. Lasy w kontekście prawnych unormowań ochrony klimatu. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 2023, Nr. 1, pp. 1-29. CrossRef

21. RADECKA, E. Ochrona rezerwatowa w lasach po ostatnich zmianach. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 2018, Nr. 1-2, pp. 81-96.

22. RADECKI, W. Ustawa o lasach: komentarz. Warszawa: Difin, 2017.

23. Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2022. In: Główny Urząd Statystyczny [online]. 30.11.2022 [cit. 2023-04-15]. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2022,13,5.html.

24. SIKORA, A. Sankcje finansowe w razie niewykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011.

25. STĘPKOWSKI, Ł. Odpowiedzialność państw członkowskich z tytułu niewykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązku odzyskania pomocy państwa. Glosa do wyroku TS z dnia 12 marca 2020 r., C-576/18. Europejski Przegląd Sądowy. 2020, Nr. 9, pp. 34-43.

26. Uwagi KP do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. In: Klub Przyrodników [online]. 7.11.2022 [cit. 2023-04-11]. Available at: https://kp.org.pl/pl/urzadzanie-lasu/ogolne-podstawy/3254-uwagi-kp-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-wymagan-dobrej-praktyki-w-zakresie-gospodarki-lesnej.

27. VIZZARRI, M. et al. Setting the forest reference levels in the European Union: overview and challenges. Carbon Balance and Management. 2021, Vol. 16, No. 23, pp. 1-16. CrossRef

28. WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 2 marca 2023 r., spis treści. In: InfoCuria: Judikatura [online]. [cit. 2023-04-10]. Available at: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A17A32D653927428139B3B9B3443C81B?text=&docid=270827&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7766664.

Creative Commons License
Legal Consequences of the Judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-432/21 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení