AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 77–92

Právna regulácia krajinotvorby na Slovensku ako prostriedok ochrany klímy

[Legal Regulation of Landscaping in Slovakia as a Means of Climate Protection]

Ľudovít Máčaj

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.6
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

The article focuses on the implementation of landscaping as a purposeful activity of humans with the aim of creating and cultivating the environment around them. Landscaping is not only made up of activities with an impact on the immediate surroundings of a human, but also has a deeper social meaning – it affects the environment as a whole. However, it also has a significant impact on climate protection. Actions taken with the intention of protecting and improving the landscape that immediately borders the built-up area of municipalities in which humans reside can have a wider impact indirectly, but even directly, influence the climate. Although landscaping represents a separate and distinct professional activity, in the case of the Slovak Republic it is not a separate decision-making process in the field of public administration. However, its elements are present in other decision-making processes, such as land development or spatial planning. The ever-increasing voices after its codification point to the importance of this activity and the need to give it a clear legal framework, with the definition of the public interest and the goals that should be achieved during this activity. We believe that climate protection could and clearly should be among these objectives, as the measures taken in landscape design can have a direct effect on it. The article therefore focuses on the issue of landscaping and its legal definition, and also deals with whether landscaping represents an important means of climate protection. Furthermore, the article points out the individual possibilities of landscape design measures within the decision-making processes of public administration in the Slovak Republic. In the end, he brings some considerations de lege ferenda.

klíčová slova: landscaping; protection of climate; land consolidation; adaptation measures

reference (22)

1. Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy [online]. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, August 2021 [cit. 2023-09-30]. Dostupné na: https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf.

2. BENKO, M. Nová vláda chce posunúť účinnosť stavebnej legislatívy, pripravuje zmeny pravidiel. In: SITA:WEBNOVINY [online]. 14. 11. 2023 [cit. 2023-12-09]. Dostupné na: https://sita.sk/vrealitach/nova-vlada-chce-posunut-ucinnost-stavebnej-legislativy-pripravuje-zmeny-pravidiel/.

3. ČERŇANOVÁ, L. Medzinárodný právny rámec adaptácie na nepriaznivé následky zmeny klímy. In: SZAKÁCS, A. - HLINKA, T. (eds.). Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 28-36.

4. DOBRUCKÁ, A. - JAKUŠOVÁ, M. Krajinné plánovanie a územné plánovanie - spojenci či rivali? Urbanita [online]. 2011, č. 4 [cit. 2023-09-30]. Dostupné na: https://www.uzemneplany.sk/clanok/krajinne-planovanie-a-uzemne-planovanie-spojenci-ci-rivali.

5. LP/2023/29 Zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (klimatický zákon). In: Slov-Lex: právny a informačný portál [online]. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2023/29.

6. LP/2023/519 Zákon o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In: Slov-Lex: právny a informačný portál [online]. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2023-519.

7. MASLÁK, M. Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC). Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020.

8. MASLÁK, M. Vplyv nezákonného postupu v jednej etape konania o pozemkových úpravách na ďalšie etapy konania. In: PAVLOVIČ, M. (ed.). Zborník z XXI. ročníka medzinárodnej vedeckej česko-poľsko-slovenskej konferencie práva životného prostredia. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 219-229.

9. MICHALOVIČ, M. Adapting to the adverse effects of climate change - the role of the international community, the European union, states or self-government? In: KORONCZIOVÁ, A. - HLINKA, T. (eds.). Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019, s. 281-289.

10. MICHALOVIČ, M. International legislative framework for sequestration of organic carbon in agricultural soil as a climate change tool. In: Central European initiative on agricultural land protection - CEILAND. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 29-37.

11. OŤAHEĽ, J. - HRNČIAROVÁ, T. - KOZOVÁ, M. Typológia krajiny Slovenska: regionalizácia jej prírodno-kultúrneho charakteru. Životné prostredie. 2008, roč. 42, č. 2, s. 70-76.

12. PAVLOVIČ, M. Budovanie spoločných zariadení a opatrení na rozdrobených pozemkoch. In: HANÁK, J. (ed.). Zemědělské právo v době klimatické krize. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s.115-131.

13. PHILANDER, S. G. Encyclopedia of global warming and climate change. Second edition. Thousand Oaks: SAGE, 2013. CrossRef

14. SALAŠOVÁ, A. Možnosti využitia geobiocenologickej typizácie krajiny v krajinárskej tvorbe [online]. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na: http://user.mendelu.cz/xfriedl/Pro%20fajnsmekry/01%20-%20Vyznam%20fytocenologie/Salasova%20-%20Moznosti%20vyuztia%20geobiocenologickej%20typizacie%20krajiny%20v%20krajinarskej%20tvorbe.pdf.

15. Status of ratification. In: Carpathian Convention [online]. [cit. 2023-12-09]. Dostupné na: http://www.carpathianconvention.org/convention/status-of-ratification/#1.

16. ŠKROBÁK, J. Rozhodovacie procesy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania. In: VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné : osobitná časť. 2. aktual. vyd. Šamorín: Heuréka, 2018, s. 67-135.

17. VAČOK, J. Formy činnosti verejnej správy. In: VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné: všeobecná časť. 2. dopl. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 137-147.

18. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

19. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

20. Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.

21. Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

22. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Creative Commons License
Právna regulácia krajinotvorby na Slovensku ako prostriedok ochrany klímy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení