AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 9–19

Lidskoprávní aspekty klimatické litigace

[Human Rights Aspects of Climate Litigation]

Martina Franková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.1
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

The aim of the article is to draw attention to one of the current trends in climate litigation, in which the solution of a human rights issue becomes the essence of the dispute. This trend is known as the “human rights turn”, whereby the failure to fulfil or adequately fulfil national or international climate commitments is linked directly to the violation of fundamental human rights. The paper notes the impact of this trend on the interpretation of some fundamental human rights (in particular the right to life, the right to respect for private and family life and the right to a clean, healthy and sustainable environment). It draws attention to the need to strike a balance between protecting the rights of present and future generations. The application of the principle of intergenerational solidarity and the principle of proportionality is a primary factor in addressing this issue.

klíčová slova: climate change; climate litigation; fundamental human rights; climate rights; the principle of intergenerational solidarity

reference (20)

1. Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan (W.P. No. 25501/2015), Lahore High Court Green Bench, Orders of 4 Sept. and 14 Sept. 2015. In: Environmental Law Alliance Worldwide [online]. [cit. 2023-09-08]. Dostupné na: https://elaw.org/PK_AshgarLeghari_v_Pakistan_2015.

2. BALOUNOVÁ, E. in: MÜLLEROVÁ, H. a kol. Klimatické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022.

3. Carême v. France (2022). Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 7189/21. In: Climate Change Litigation Databases [online]. [cit. 2023-10-10]. Dostupné na: http://climatecasechart.com/non-us-case/careme-v-france/.

4. Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Other States (2021). Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 39371/20. In: Climate Change Litigation Databases [online]. [cit. 2023-10-10]. Dostupné na: http://climatecasechart.com/non-us-case/youth-forclimate-justice-v-austria-et-al/.

5. Friends of the Irish Environment CLG v. Ireland, [2017, No. 793 JR], [2019] IEHC 747, 31 July 2020. [Friends of the Irish Environment v. Ireland]. In: Climate Change Litigation Databases [online]. [cit. 2023-08-22]. Dostupné na: https://climatecasechart.com/non-us-case/friends-of-the-irish-environment-v-ireland/.

6. Individuals from Germany, Banglades and Nepal, registerred associations v. Germany - The German Federal Constitutional Court's decision on the Climate Change Act Order of 24 March 2021. 1 BvR 2656/18 and others. [Neubauer, et al. v. Germany (2021)]. In: Bundesverfassungsgericht [online]. [cit. 2023-08-22]. Dostupné na: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324_1bvr265618en.html.

7. KlimaSeniorinnen v. Switzerland (2022). Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 53600/20. In: Climate Change Litigation Databases [online]. [cit. 2023-10-10]. Dostupné na: https://climatecasechart.com/non-us-case/union-of-swiss-senior-women-for-climate-protection-v-swiss-federal-parliament/.

8. Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc., The Hague District Court, C/09/571932/HA ZA 19-379, 25 April 2022 (Netherlands). In: Climate Change Litigation Databases [online]. [cit. 2023-10-10]. Dostupné na: https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/.

9. Pařížská dohoda. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 64/2017 Sb. m. s.

10. PEEL, J. - OSOFSKY, H. M. A. Rights Turn in Climate Change Litigation? Transnational Environmental Law. 2018, Vol. 7, No. 1, s. 37-67. CrossRef

11. Rezoluce Rady OSN pro lidská práva č. HRC/RES/48/13, přijata na 48. zasedání 18. 10. 2021.

12. Rezoluce Valného shromáždění OSN č. A/76/L.75, přijata na 76.se zasedání 22. 6. 2022.

13. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2020, č. j. 14 A 101/2021-248.

14. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. října 2023.

15. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. února 2023, č. j. 9 As 116/2022.

16. SETZER, J. - HIGHAM, C. Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science.

17. Spolek klimatická žaloba a další v. Česká republika. In: Klimatická žaloba ČR [online]. [cit. 2023-08-22]. Dostupné na: https://www.klimazaloba.cz/soudni-dokumenty/.

18. Spolkový klimatický zákon [Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513)].

19. United Nations Environment Programme (2023). Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review. Nairobi. CrossRef

20. Urgenda Foundation v. The State of The Netherlands, The Supreme Court of the Netherlands, Case No. 19/00135, 20 December 2019. [Urgenda Foundation v. State of the Netherlands (2019)]. In: Climate Change Litigation Databases [online]. [cit. 2023-08-22]. Dostupné na: https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/.

Creative Commons License
Lidskoprávní aspekty klimatické litigace is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení