AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 45–61

Fotovoltaické elektrárny ve víru veřejných zájmů

[Photovoltaic Power Plants in the Whirlwind of Public Interests]

Jan Bačovský, Jakub Straka

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.4
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

Europe is undergoing a massive transition to electricity generation from renewable energy sources. Photovoltaic power plants, representing one of the main renewable energy sources, require a lot of space, which is why agricultural land and building roofs are considered to be most suitable for such projects. However, performed analysis in the field of agricultural land, landscape or cultural heritage protection has shown that other public interests often constitute an important obstacle to the development of photovoltaic power plants, especially when the values represented by these interests are significantly affected by the project. The aim of this paper is to identify such cases, in addition to situations where the installation of photovoltaic power plants would be compatible with these public interests.

klíčová slova: photovoltaics; agricultural land; cultural heritage protection; landscape character

reference (27)

1. DAMOHORSKÝ, M. - STEJSKAL, V. a kol. Ochrana světového kulturního přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu: kolektivní monografie. Beroun: Eva Rozkotová, 2012.

2. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Mezinárodní právo životního prostředí. 2. část, (zvláštní). Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008.

3. Důvodová zpráva. In: odok [online]. [cit. 2023-08-27]. Dostupné na https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCNPDHVRS/.

4. Fotovoltaické systémy a památková péče [online]. Národní památkový ústav, 2022 [cit. 2023-08-28]. Dostupné na: https://www.npu.cz/portal/o-nas/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/hlavni-temata-sezony/2022/fotovoltaika/fotovoltaika-v-pp---upraveno-23.pdf.

5. FRANKOVÁ, M. Plní zákon o ochraně zemědělského půdního fondu svůj účel? Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2019, Vol. LXV, č. 3, s. 35-44. CrossRef

6. CHLUBNA, L. - NOVOTNÝ, I. Využití dat BPEJ (HPKJ) při výpočtu potenciálu biomasy hospodářských plodin v aplikaci RESTEP [online]. Ostrava: GIS Ostrava, 2014 [cit. 2023-08-25]. Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2014/sbornik/papers/gis2014523c77342ee31.pdf.

7. CHOWDHURY, S. - RAHMAN, K. - CHOWDHURY, T. a kol. An overview of solar photovoltaic panels' end-of-life material recycling. Energy strategy reviews [online]. 2020, Vol. 27, s. 100431 [cit. 2023-08-25]. CrossRef

8. Metodické sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k ustanovení § 9 odst. 8 ZOZPF ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci. Věstník Ministerstva životního prostředí [online]. 2021, roč. XXI, částka 5, č. j. MZP/2021/130/659 [cit. 2023-08-31]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2021/$FILE/SOTPR-Vestnik_srpen_2021-210803.pdf).

9. Ministerstvo životního prostředí. Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny [online]. [cit. 2023-02-18]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2018/$FILE/SOTPR_Vestnik_priloha2_zari_181002.pdf.

10. Modernizační fond. In: Ministerstvo životního prostředí [online]. [cit. 2023-02-18]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/cz/modernizacni_fond.

11. MÜLLEROVÁ, H. Right to Environment, Balancing of Competing Interests and Proportionality. The Lawyer Quarterly. 2018, Vol. 8, No. 2, s. 129-141.

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. In: odok [online]. [cit. 2023-08-31]. Dostupné na: https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCNPDHVRS/.

13. NOVÁK, E. - VČELÁK, J. Building Integrated Photovoltaics (BIPV) in Line with Historic Buildings and Their Heritage Protection [online]. IOP Conf. Series: Earth and environmental science, 290. Bristol: IOP Publishing, 2019 [cit. 2023-08-28]. CrossRef

14. Obecný programový dokument pro implementaci Modernizačního fondu v České republice [online]. Praha: Státní fond životního prostředí ČR, 2021 [cit. 2023-02-18]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/modernizacni_fond/$FILE/OPTNE-PDMdF-20210125.pdf.

15. Památkově chráněná území. In: Národní památkový ústav [online]. [cit. 2023-08-28]. Dostupné na: https://www.npu.cz/cs/pamatkova-pece/pamatkovy-fond/pamatkove-chranena-uzemi.

16. Počet stotisícových měst v Česku se snížil. In: Český statistický úřad [online]. 2. 9. 2022 [cit. 2023-08-28]. Dostupné na: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-stotisicovych-mest-v-cesku-se-snizil.

17. SAXENA, G. - GIDWANI, L. Estimation of energy production of grid connected rooftop solar photovoltaic system at Nagar Nigam Kota, Rajasthan. In: 2018 3rd International Innovative Applications of Computational Intelligence on Power, Energy and Controls with their Impact on Humanity (CIPECH) [online]. IEEE, 2018, s. 45-49 [cit. 2023-08-28]. CrossRef

18. Směrnice o energetické náročnosti budov: Energy performance of buildings directive. In: European Comission: Energy, Climate change, Environment [online]. [cit. 2023-08-28]. Dostupné na: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive.

19. Solar resource maps of Czech Republic. In: SOLARGIS [online]. [cit. 2023-02-18]. Dostupné na: https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/czech-republic.

20. Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky In: ČÚZK [online]. [cit. 2023-08-27]. Dostupné na: https://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu.aspx.

21. Společný metodický výklad odboru adaptace krajiny na klimatickou změnu a odboru legislativního orgánům ochrany zemědělského půdního fondu k některým ustanovením zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Věstník Ministerstva životního prostředí [online]. 2022, roč. XXXII, částka 6, č. j. MZP/2022/050/467, s. 18 [cit. 2023-02-18]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7//cz/vestnik_mzp_2022/$FILE/SOTPR-Vestnik_zari-20220923.pdf.

22. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. In: Ministerstvo životního prostředí [online]. [cit. 2023-08-27]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie.

23. TKÁČIKOVÁ, J. - VOMÁČKA, V. - ŽIDEK, D. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020.

24. VOMÁČKA, V. Judikatura NSS: Ochrana krajinného rázu. Soudní rozhledy [online]. 2013, roč. 19, č. 11-12, s. 385 [cit. 2023-02-18]. Dostupné na: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgnpxg4s7geyv6mjsl5zv6mzygu&groupIndex=15&rowIndex=0&refSource=search.

25. VOMÁČKA, V. - KNOTEK, J. - KONEČNÁ, M. - HANÁK, J. - DIENSTBIER, F. - PRŮCHOVÁ, I. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha: C. H. Beck, 2018.

26. VOPRAVIL, J. - VRABCOVÁ, T. - KHEL, T. - NOVOTNÝ, I. - BANÝROVÁ, J. Vývoj a degradace půd v podmínkách očekávaných změn klimatu. In: ROŽNOVSKÝ, J. - LITSCHMANN, T. (eds.). Voda v krajině: sborník příspěvků z konference, Lednice 31. 5. - 1. 6. 2010. Praha: Ministerstvo zemědělství, Celostátní síť pro venkov, 2010, s. 23-30.

27. Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny. Věstník Ministerstva životního prostředí [online]. 2018, roč. XXVIII, částka 6, č. j. MZP/2018/130/682, s. 34 a 35 [cit. 2023-08-27]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2018/$FILE/SOTPR_Vestnik_zari_181002.pdf.

Creative Commons License
Fotovoltaické elektrárny ve víru veřejných zájmů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení