AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 21–30

Změna klimatu a limity odpovědnosti států

[Climate Change and the Limits of State Responsibility]

Piero Orlandin

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.2
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

Climate change is now considered one of the greatest global challenges facing the world community. Climate change, or rather global warming, which is its main accelerator, is responsible for many of the negative impacts that people in different parts of the world are facing today. The world community is responding to climate change and setting clear targets to be achieved so that global warming begins to slow down and then returns to its natural equilibrium. However, this goal will not be achieved immediately, and certain parts of the world are already experiencing significant negative impacts that are affecting their human rights and fundamental freedoms. The question of responsibility, i.e., who is responsible for causing these negative impacts and who is responsible for addressing them, is still not closed. The so-called climate litigation, which has been spreading around the world since the middle of the last decade, could help to clarify it. Recently, human rights arguments have been emphasised in this litigation, and there is great potential that in the near future judicial and other decisions will eventually force states to act more effectively, especially on their international obligations and the potential liability consequences of non-compliance.

klíčová slova: climate change; state responsibility; human rights

reference (31)

1. ACOT, P. Historie a změny klimatu: od velkého třesku ke klimatickým katastrofám. Praha: Karolinum, 2005.

2. AGARD, J. - SCHIPPER, E. L. F. Annex II: Glossary. In: BARROSET, V. R. (ed.). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability: Part B: Regional Aspects. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, s. 1757-1776.

3. BALOUNOVÁ, E. Úvod do klimatické litigace: globální přehled. České právo životního prostředí. 2020, roč. XX, č. 3, s. 12-40.

4. BRUGER, M. - TIGRE, M. A. Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review. In: Columbia Law School: Scholarship Archive: Sabin Center for Climate Change Law [online]. [cit. 2023-11-02]. Dostupné na: https://scholarship.law.columbia.edu/sabin_climate_change/202/.

5. CÍLEK, V. Porozumět klimatické změně. In: Věk nerovnováhy: klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci. CÍLEK, V. - AČ, A. a kol. Praha: Academia, 2019, s. 23.

6. DAMOHORSKÝ, M. - ŠTURMA, P. - ONDŘEJ, J. - ZÁSTĚROVÁ, J. - SMOLEK, M. - SOBOTKA, M. - STEJSKAL, V. - ŽÁKOVSKÁ, K. Mezinárodní právo životního prostředí. II. část (zvláštní). Eva Rozkotová - IFEC, 2008.

7. EVANS, S. Analysis: Which Countries Are Historically Responsible for Climate Change? In: CarbonBrief: Clear on Climate [online]. 5. 8. 2021 [cit. 2023-11-01]. Dostupné na: https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/.

8. FAURE, M. - MARJAN, P. Liability and Climate Change. In: Climate Science [online]. 29. 4. 2019, s. 9 [cit. 2023-12-01]. Dostupné na: https://oxfordre.com/climatescience/display/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-648.

9. GERLOCH, A. Teorie Práva. 6. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.

10. Green Climate Fund [online]. [cit. 2023-11-02]. Dostupné na: https://www.greenclimate.fund/.

11. HÄRTERICH, C. - HAUKE, H. - THIEß, P. Shared Responsibility for Global Climate Protection: Historical, Current and Fiduciary Liability in Industrialized, Emerging and Developing Countries [online]. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2021, s. 7 [cit. 2023-11-02]. Dostupné na: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_NW_Shared_responsibility_global_climate_protection.pdf.

12. LINDSEY, R. Climate Change: Atmospheric Carbon Dioxide. In: Climate.gov [online]. 12. 5. 2023 [cit. 2023-10-28]. Dostupné na: https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide.

13. MOLDAN, B. Podmaněná planeta. 2. rozš. a upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015.

14. MÜLLEROVÁ, H. První česká klimatická litigace: prvoinstanční rozhodnutí jako průlom v dovození mitigačních závazků ČR i v doplnění práva na příznivé životní prostředí. České právo životního prostředí. 2022, roč. XXII, č. 2, s. 12-28.

15. NASA's Jet Propulsion Laboratory. What Is Climate Change? In: NASA: GLOBAL CLIMATE CHANGE: Vital Signa of the Planet [online]. [2023-11-09]. Dostupné na: https://climate.nasa.gov/what-is-climate-change/.

16. OHCHR. Frequently Asked Questions on Human Rights and Climate Change: Fact Sheet. New York, Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2021.

17. PASCAL, A. Historie a změny klimatu: od velkého třesku ke klimatickým katastrofám. Praha: Karolinum, 2005.

18. STEJSKAL, V. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR o kasačních stížnostech ve věci první české klimatické litigace. České právo životního prostředí. 2023, roč. XXIII, č. 1, s. 95-102.

19. ŠEBA, J. Klimatická změna před soudem: případ Urgenda proti Nizozemsku. České právo životního prostředí. 2017, roč. XVII, č. 3, s. 116-147.

20. TIGRE, M. A. U.N. Human Rights Committee Finds That Australia Is Violating Human Rights Obligations Towards Torres Strait Islanders for Climate Inaction. In: Columbia Law School: A Sabin Center blog [online]. 27. 9. 2022 [cit. 2023-12-01]. Dostupné na: https://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2022/09/27/u-n-human-rights-committee-finds-that-australia-is-violating-human-rights-obligations-towards-torres-strait-islanders-for-climate-inaction/.

21. TSANG, V. S. W. Establishing State Responsibility in Mitigating Climate Change under Customary International Law. In: Columbia Law School: Scholarship Archive: LL.M. Essays & Theses. 1 [online]. 2021, s. 22-25 [cit. 2023-11-02]. Dostupné na: https://scholarship.law.columbia.edu/llm_essays_theses/1.

22. UN General Assembly. Declaration on the Right to Development, 4 December 1986. In: United Nations [online]. [cit. 2023-10-28]. Dostupné na: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development.

23. UN General Assembly. International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966. In: United Nations [online]. [cit. 2023-10-28]. Dostupné na: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights.

24. UN General Assembly. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966. In: United Nations [online]. [cit. 2023-10-28]. Dostupné na: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.

25. UN General Assembly. The Universal Declaration of Human Rights. In: United Nations [online]. [cit. 2023-10-28]. Dostupné na: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.

26. UN Human Rights Committee. Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016: Human Rights Committee. In: United Nations: Digital Library [online]. [cit. 2023-11-02]. Dostupné na: https://digitallibrary.un.org/record/3979204.

27. UN Human Rights Committee. Views adpoted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol concerning communication No. 3624/2019, 18 September 2022, CCPR/C/135/D/3624/2019. In: United Nations: Human rights: Treaty bodies [online]. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na: https://t.ly/gwtbj.

28. UN Human Rights Council. Resolution adopted by the Human Rights Council on 8 October 2021 - The human right to a clean, healthy and sustainable environment, 18 October 2021, A/HRC/RES/48/13. In: Official Documents System of the United Nations [online]. [cit. 2023-11-25]. Dostupné na: t.ly/2HRWW.

29. UN Human Rights Council. Resolution adopted by the Human Rights Council on 8 October 2021 - Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change, 13 October 2021, A/HRC/RES/48/14. In: Official Documents System of the United Nations [online]. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na: https://t.ly/p1y9B.

30. UNEP - Sabin Center for Climate Change Law at Columbia University. Climate Change and Human Rights. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2015.

31. United Nations. Charter of the United Nations, 1945, 1 UNTS XVI. In: United Nations [online]. [cit. 2023-10-28]. Dostupné na: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.

Creative Commons License
Změna klimatu a limity odpovědnosti států is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení