AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 145–155

The Rule of Law and Criminality in the Republic of Kosovo

Avdullah Robaj

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.33
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The principle of the state of law is undoubtedly one of the most important and essential principles for any state and democratic society. Its fullest realisation in everyday life is the best guarantee for the development of democracy as well as recognition and enforcement of citizensʼ fundamental rights and freedoms. To this end, the general principles of the rule of law today occupy a special place and are fixed explicitly in contemporary constitutions and democratic legislation. However, it should be borne in mind that the existence of the constitutional and legal framework is only a necessary premise for the rule of law. Equally important is the functioning of various control mechanisms for the implementation of constitutional and legal norms, and especially, the creation of a new mentality among both public officials and citizens expressed in the awareness to the needs for the implementation of these norms and in the reaction with legal and democratic means against their violation by anyone. The Balkan Peninsula represents great strategic importance, not only for the surrounding states but also for the criminal groups that interact in this region. Many Balkan states have been through and currently are in deep democratic transition and it is difficult to break away from their historical past. Although many law enforcement agencies in this region stand out for their professionalism, the impact of consecutive wars presents decisive factors for the triumph or failure of law enforcement institutions against various crimes in this European area. The last war was waged in Kosovo, which ceased in June 1999, has a significant importance in the increase of criminality in Kosovo. After 1999, due to poorly controlled borders, lack of legislation, creation of a new police, and the establishment of the justice system, many criminal groups from the field of narco-criminality took advantage of this situation by creating organized criminal networks for the purpose of trafficking narcotic substances and psychotropic substances from the country of origin, transiting through Kosovo, and continuing towards the country of destination which was in Western Europe. The current internal processes that Kosovo is facing are economic and social development, which are still far from regional and European development structures, which as a result of poverty and lack of perspective, for a significant part of Kosovan society, are resulting with a high crime rate. The geostrategic position of the Republic of Kosovo in the Balkans, as well as the created post-war conditions, enables various criminal groups to carry out organised crime activities. High levels of unemployment and poverty, high levels of corruption in state institutions, and lack of free movement outside Kosovo contribute to creating appropriate conditions for the development of criminality in general and organised crime in particular. In support of various analyses conducted during the research, is the author has noticed that the Republic of Kosovo, compared to EU countries, has a lower level of criminality, while compared to countries in the region where the criminality level is higher.

klíčová slova: the rule of law; criminality; criminality factors; organised crime; criminality fighting

reference (35)

1. ABAZOVIĆ, M. - MURATBEGOVIĆ, E. - HALILOVIĆ, H. - BUDIMLIČ, M. - BEČIROVIĆ, E. Politika e luftimit të kriminalitetit [Criminality Fighting Policy]. Sarajevo, Prishtina: University of Sarajevo, University of Prishtina, 2006.

2. American State Department. International Narcotics Control Strategy Report. March 2021.

3. BURDEAU, G. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris: Librairie générale de droit et jurisprudence, 1963.

4. BICAJ, K. Droga, narkomania dhe kriminaliteti [Drugs, drug addiction and criminality]. Prishtina: University Iliria, 2010.

5. CAPUSSELA, L. A. Shtetndërtimi në Kosovë: demokracia, korrupsioni dhe BE-ja në Ballkan [State building in Kosovo: democracy, corruption and the EU in the Balkans]. Prishtina: Koha, 2015. CrossRef

6. CARPO Regional Project. Report on the state of organized crime and economic crime in Southeast Europe. Strasbourg, August 2021.

7. Criminal Code of the Republic of Kosovo, 2019.

8. DRAGUSHA, M. Penalizimi i krimeve financiare në Kosovë - korniza ligjore dhe praktika [Penalisation of financial crimes in Kosovo - legal framework and practice]. Avokatura [online]. 2010, Nr. 10 [cit. 2022-12-28]. Available at: http://musa-dragusha.com/wp-content/uploads/punime_autoriale/inkriminimi_ligjor.pdf.

9. EULEX. Monitoring Report. Prishtina, 2021.

10. EULEX. Rule of law in Independent Kosovo: report for Europe. No. 204, 19 May 2021.

11. General Assembly Resolution, 48/104, 1993.

12. HALILI, R. Kriminologjia [Criminology]. Prishtina: University of Prishtina, 2011.

13. HENTIG, H. Krimi në Shoqëritë Bashkëkohore [Crime in Contemporary Societies]. Sarajevo, 1962.

14. HOXHA, J. Krimi i organizuar në Ballkan si një kërcënim serioz i sigurisë në Bashkimin Europian [Organized crime in the Balkans as a serious security threat to the European Union]. Çështje të sigurisë [Journal of Security Issues]. 2009, Nr. 14, p. 122-135.

15. International Crisis Group. Interview. Prishtina, January-April 2021.

16. KELMENDI, A. Kosovo Prostitution Racket Flourishes. IWPR's Balkan Crisis Report [online]. 2001, No. 230 [cit. 2022-12-28]. Available at: https://iwpr.net/global-voices/kosovo-prostitution-racket-flourishes.

17. Kosovo Police. Trafficking and Prostitution Investigation Unit. 2021.

18. Kosovo Women's Network (KWN). Scientific Research. 2021.

19. KRSTIČ, D. Psihološki rečnik [Psychological Dictionary]. 2nd ed. Beograd: Savremena administracija, 1991.

20. Law on Consumer Protection of Kosovo. 2018.

21. LOGA, S. Psikopatologjia gjyqësore [Forensic Psychopathology]. Prishtina: University of Prishtina, 2007.

22. Mapping of existing information on domestic violence in Kosovo. 2021.

23. MILUTINOVIĆ, M. Kriminologjia [Criminology]. Prishtina: ETMMK, 1982.

24. MOOS, R. H. Effects of the Social Climates of Correctional Institution. California: University of California, 1960.

25. ROBAJ, A. Demokracia parlamentare dhe shteti i së drejtës në Republikën e Shqipërisë [Parliamentary democracy and the state of law in the Republic of Albania]. Prishtina: FAMA College, 2007.

26. SALIU, K. E drejta kushtetuese I [Constitutional Law I]. Prishtina: University of Prishtina, 2004.

27. SALIHU, I. E drejta Penale [Criminal Law]. University of Prishtina: Prishtina, 2005.

28. SEITI, A. Faktorët e kriminalitetit në Shqipëri [Factors of criminality in Albania]. AGIR. 2004, N° 19.

29. SINGER, M. - VUKADIN, I. - MRAOVIĆ, I. Kriminologija [Criminology]. 3rd rev. ed. Zagreb: Globus, Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis, 2002.

30. SHABANI, A. - BUDIMLIČ, M. Kriminologjia [Criminology]. Sarajevo, Pristina, 2007.

31. TOCQUEVILLE, A. Demokracia në Amerikë [Democracy in America]. Tirana: Fondacioni Sopros & Kristalina, 2002.

32. UNICEF. Opinion of the European Economic and Social Committee on the Prevention of Juvenile Delinquency. 2006/C 110/13.

33. VANGJELI, L. Gjeografia e krimit shqiptar [Geography of Albanian crime]. Newspapers Panorama. 8.11.2019.

34. WOOTON, B. Social science and social pathology. London: Allen and Unwin, 1959.

35. ZAGANJORI, X. Demokracia dhe Shteti i së Drejtës [Democracy and State of Law]. Tirana: Shtëpia Botuese "Luarasi", 2002.

Creative Commons License
The Rule of Law and Criminality in the Republic of Kosovo is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení