AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 173–189

Vůle a její relevance pro právní filozofii

[Will and Its Relevance to Legal Philosophy]

Tristan Florian

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.35
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The article deals with the will and related legal issues. It first discusses the historical development of the concept of will and then looks at other issues relating to it, such as its freedom. It shows the different ways in which the definition of will has been approached, and also explains how contemporary scholarship has approached the question of its freedom. In particular, the text mentions the problem of personhood as one that is related to the question of the will in contemporary legal philosophy. To be able to grant rights to someone (whether human rights in the sense of moral rights or subjective rights in general), some theories recognize as a relevant criterion precisely the will of the agent, or also its freedom. The author argues, however, that we have neither a clearly accepted definition of the will nor a generally accepted explanation regarding its freedom. This then generally puts us on thin ice when we base theories of legal personhood or laws that affect peopleʼs lives on this concept.

klíčová slova: will; legal philosophy; human rights theories; choice; theories of rights; personhood

reference (47)

1. AKVINSKÝ, T. Theologická summa (část druhá, první díl). Olomouc: Bohovědné učiliště řádu dominikánského, 1938.

2. ALEXY, R. Law, Morality, and the Existence of Human Rights. Ratio Juris. 2012, Vol. 25, No. 1, s. 2-14. CrossRef

3. ARISTOTELÉS. Etika Nikomachova. Praha: Jan Laichter, 1937.

4. ARISTOTELÉS. O duši. Praha: Petr Rezek, 1995.

5. BAILEY, A. M. Incompatibilism and the Past. Philosophy and Phenomenological Research. 2012, Vol. 85, No. 2, s. 351-376. CrossRef

6. BALDNER, K. Is Transcendental Idealism Coherent? Synthese. 1990, Vol. 85, No. 1, s. 1-23. CrossRef

7. BERRIOS, G. E. - GILI, M. Abulia and impulsiveness revisited: a conceptual history. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1995, Vol. 92, No. 3, s. 161-167. CrossRef

8. BERRIOS, G. E. - GILI, M. Will and its disorders: a conceptual history. History of Psychiatry. 1995, Vol. 6, No. 21, s. 87-104. CrossRef

9. BRASS, M. - FURSTENBERG, A. - MELE, A. R. Why neuroscience does not disprove free will. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2019, Vol. 102, s. 251-263. CrossRef

10. DRYDEN, J. Autonomy. In: Internet Encyclopedia of Philosophy [online]. 2010 [cit. 2022-01-30]. Dostupné na: https://iep.utm.edu/autonomy/

11. DURANT, W. The Story of Philosophy: the Lives and Opinions of the Greater Philosophers. New York: Washington Square Pr, 1953.

12. FLORIAN, T. Roboti ve světle teorií subjektivních práv. Jurisprudence. 2022, roč. 31, č. 4, s. 19-30.

13. FRYDRYCH, D. What Is the Will Theory of Rights? Ratio Juris. 2019, Vol. 32, No. 4, s. 455-472. CrossRef

14. GEWIRTH, A. The Epistemology of Human Rights. Social Philosophy and Policy. 1984, Vol. 1, No. 2, s. 1-24. CrossRef

15. GURTLER, G. M. The Activity of Happiness in Aristotle's Ethics. The Review of Metaphysics. 2003, Vol. 56, No. 4, s. 801-834.

16. HAGGARD, P. The Psychology of Action. British Journal of Psychology (London, England: 1953). 2001, Vol. 92, No. Pt 1, s. 113-128. CrossRef

17. HAPLA, M. Teorie lidských práv. In: SOBEK, T. - HAPLA, M. (eds.). Filosofie práva. Brno: Nugis Finem Publishing, 2020, s. 337-364.

18. HAPLA, M. The Problem of Recognition of Human Rights: Does Explicative-Existential Justification Really Work? Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. 2021, Nr. 2, s. 5-15. CrossRef

19. HART, H. L. A. Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory. Oxford: Oxford University Press, 1982.

20. HINTON, T. Kant and Aquinas on the Priority of the Good. The Review of Metaphysics. 2002, Vol. 55, No. 4, s. 825-846.

21. HOEFER, C. Causal Determinism. In: ZALTA, E. N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. Stanford: Stanford University, Metaphysics Research Lab, 2016 [cit. 2022-02-07]. Dostupné na: https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/determinism-causal/.

22. HUME, D. A Treatise of Human Nature. Oxford: Clarendon Press, 1960.

23. IMAI, E. M. Contemplation and the Human Animal in the Philosophy of St. Thomas Aquinas. Chicago: Dissertations, Loyola University Chicago, 2011.

24. IRWIN, T. H. Who Discovered the Will? Philosophical Perspectives. 1992, Vol. 6, s. 453-473. CrossRef

25. JACKSON, K. Temporal Structures of Justification in the Economic Analysis of Law: Legal Philosophy and Free Will. In: RÓNA, P. - ZSOLNAI, L. - WINCEWICZ-PRICE, A. (eds.). Words, Objects and Events in Economics: The Making of Economic Theory. Virtues and Economics. Cham: Springer International Publishing, 2021, s. 213-222. CrossRef

26. JACQUETTE, D. Schopenhauer's Proof that Thing-in-ltself is Will. Kantian Review. 2007, Vol. 12, No. 2, s. 76-108. CrossRef

27. JOHNSON, R. - CURETON, A. Kant's Moral Philosophy. In: ZALTA, E. N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. Stanford: Stanford University, Metaphysics Research Lab, 2022 [cit. 2022-01-28]. Dostupné na: https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/kant-moral/.

28. KAHN, C. H. Plato's Theory of Desire. The Review of Metaphysics. 1987, Vol. 41, No. 1, s. 77-103.

29. KLOZAR, K. Augustine's Self-Knowledge in Animals. Filosofie dnes. 2019, Vol. 11, No. 1, s. 7. CrossRef

30. LIBET, B. W. Do We Have Free Will? Journal of Consciousness Studies. 1999, Vol. 6, No. 8-9, s. 47-57.

31. LOCKE, J. Of Power (Chapter XXI). In: An Essay Concerning Human Understanding (Book II) [online]. Project Gutenberg, 2004 [cit. 2022-01-25]. Dostupné na: https://www.gutenberg.org/files/10615/10615-h/10615-h.htm.

32. MELE, A. Free Will and Neuroscience: Decision Times and the Point of No Return. In: FELTZ, B. - MISSAL, M. - SIMS, A. (eds.). Free Will, Causality, and Neuroscience. 338. Leiden: Brill, 2020, s. 83-96. CrossRef

33. MEŠTROVIĆ, S. G. Rethinking the Will and Idea of Sociology in the Light of Schopenhauer's Philosophy. The British Journal of Sociology. 1989, Vol. 40, No. 2, s. 271-293. CrossRef

34. MÜLLER-LAUTER, W. Nietzsche's Doctrine of the Will to Power. In: HÖFFE, O. (ed.). Nietzsche as German Philosopher. The German Philosophical Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, s. 155-200. CrossRef

35. PANDE, T. Criminal Justice System in the Light of Free Will Versus Determinism Debate. International Journal of Law Management & Humanities. 2021, Vol. 4, No. 2, s. 727-737.

36. PERKAMS, M. Aquinas on choice, will, and voluntary action. In: MÜLLER, J. - PERKAMS, M. - HOFFMANN, T. (eds.). Aquinas and the Nicomachean Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 72-90. CrossRef

37. PURYEAR, S. Schopenhauer on the Rights of Animals: Schopenhauer on the Rights of Animals. European Journal of Philosophy. 2017, Vol. 25, No. 2, s. 250-269. CrossRef

38. RAPP, C. Tackling Aristotle's Notion of the Will. Philosophical Inquiry. 2017, Vol. 41, No. 2, s. 67-79. CrossRef

39. RICKLESS, S. Locke on Freedom. In: ZALTA, E. N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. Stanford: Stanford University, Metaphysics Research Lab, 2020 [cit. 2022-01-25]. Dostupné na: https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/locke-freedom/.

40. SCHLOSSER, M. E. The neuroscientific study of free will: a diagnosis of the controversy. Synthese. 2014, Vol. 191, No. 2, s. 245-262. CrossRef

41. SCHRADER, G. A. - SCHRADER, G. The Thing in Itself in Kantian Philosophy. The Review of Metaphysics. 1949, Vol. 2, No. 7, s. 30-44.

42. SMILANSKY, S. The Ethical Advantages of Hard Determinism. Philosophy and Phenomenological Research. 1994, Vol. 54, No. 2, s. 355-363. CrossRef

43. SMITH, R. Trial by medicine: insanity and responsibility in Victorian trials. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.

44. STUMP, E. Aquinas's Account of Freedom: Intellect and Will. The Monist. 1997, Vol. 80, No. 4, s. 576-597. CrossRef

45. TORNAU, C. Saint Augustine. In: ZALTA, E. N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. Stanford: Stanford University, Metaphysics Research Lab, 2020 [cit. 2022-01-31]. Dostupné na: https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/augustine/.

46. TROXELL, M. Arthur Schopenhauer (1788-1860). In: Internet Encyclopedia of Philosophy [online]. 2011 [cit. 2022-10-01]. Dostupné na: https://iep.utm.edu/schopenh/.

47. WANG, S. Aquinas on Human Happiness and the Natural Desire for God. New Blackfriars. 2007, Vol. 88, No. 1015, s. 322-334. CrossRef

Creative Commons License
Vůle a její relevance pro právní filozofii is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení