AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 115–129

Využitelnost dohody o vině a trestu a prohlášení viny v jednotlivých stadiích trestního řízení

[Applicability of an Agreement Upon Guilt and Punishment and a Statement of Guilt in Individual Stages of Criminal Proceedings]

Filip Ščerba

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.31
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The article deals with the possibilities of using an agreement upon guilt and punishment and a statement of guilt during individual phases of criminal proceedings, primarily, during trial and after the commencement of proof. This problem is solved from the point of view of legal admissibility and from the point of view of its usefulness when the current practice of the courts is taken into consideration. Attention is also paid to the punishment imposed in agreement upon guilt and punishment or following a statement of guilt, with respect to the stage in which this procedure is applied. The article also offers some consideration regarding the validity of entering into the agreement upon guilt and punishment at the very beginning of an investigation.

klíčová slova: agreement upon guilt and punishment; statement of guilt; stages of criminal proceedings; punishment; appeal procedure

reference (10)

1. COHEN, N. P. - HALL, D. J. - ADELMAN, S. E. Criminal Procedure: the Post-investigative Process, Cases and Materials. 3rd ed. Newark, San Francisco: LexisNexis, 2008.

2. COOK, J. G. - MARCUS, P. Criminal Procedure. 2nd ed. New York: Matthew-Bender & Co., 1986.

3. FENYK, J. - CÍSAŘOVÁ, D. - GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

4. MUSIL, J. Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení. Kriminalistika. 2008, roč. 41, č. 1, s. 3-26.

5. Nejvyšší státní zastupitelství ČR. Metodika k postupu zástupců při sjednávání dohod o vině a trestu [online]. 27. 1. 2023 [cit. 2023-04-22]. Dostupné na: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2023/03/1-SL-111-2022.pdf.

6. NOVOTNÝ, O. Je naše trestní právo procesní v krizi? Trestní právo. 2006, roč. 10, č. 7-8, s. 28-31.

7. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014.

8. ŠKVAIN, P. Dohoda o vině a trestu nejen z pohledu aplikační praxe státního zastupitelství. In: KALVODOVÁ, V. - FRYŠTÁK, M. - PROVAZNÍK, J. (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova Univerzita, 2018, s. 473-482.

9. VANTUCH, P. Lze uzavírat dohody o vině a trestu na počátku vyšetřování? Bulletin advokacie. 2023, roč. 53, č. 1-2, s. 23-29.

10. Státní zastupitelství. Stručné shrnutí Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2021 [online]. 2021, s. 13 [cit. 2023-04-25]. Dostupné na: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2022/07/St%C3%A1tn%C3%AD-zastupitelstv%C3%AD-v-roce-2021.pdf.

Creative Commons License
Využitelnost dohody o vině a trestu a prohlášení viny v jednotlivých stadiích trestního řízení is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení