AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 67–83

Zajištění informací a věcí v návrhu nového trestního řádu

[Securing of Information and Items in the Draft New Code of Criminal Procedure]

Jaroslav Fenyk, Jan Provazník

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.28
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The paper focuses on an overview of the Draft New Code of Criminal Procedure’s chapter covering searching for, discovering, and securing information, items, electronic data, and documents important for criminal procedure. It is divided into two main parts. The first is a brief introduction to the new conception in a general manner and strives to provide a comprehensive analysis of its main cornerstones and traits, the second consists of an analysis of the most important novelties in particular areas such as a new regime for securing electronic data, new rules for the search of premises where advocacy is conducted, a determination of ownership of a secured item etc. It also brings a discussion of a few chosen elements, which the authors deem as controversial or important. Where the text of the draft is criticized, possible solutions are also recommended.

klíčová slova: Draft New Code of Criminal Procedure; criminal procedure; securing of information and items in criminal procedure; securing electronic data

reference (24)

1. Aktuální verze návrhu nového trestní řádu. In: JUSTICE.CZ [online]. [cit. 2023-06-05]. Dostupné na: https://justice.cz/web/msp/rekodifikace-trestniho-prava-procesniho.

2. AUGUSTINOVÁ, P. - HERANOVÁ, S. - MULÁK, J. Procesní použitelnost záznamů ze sledování osob a věcí v jiné trestní věci - několik poznámek k úpravě tzv. prostorového odposlechu. Trestní právo. 2020, roč. 25, č. 4, s. 2-13.

3. FRYŠTÁK, M. Operativně pátrací prostředky. In: ŠÁMAL, P. - MUSIL, J. - KUCHTA, J. a kol. Trestní řád: komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 507.

4. GŘIVNA, T. - MANDÁK, V. Pořádková pokuta. In: FENYK, J. - GŘIVNA, T. - CÍSAŘOVÁ, D. a kol. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 279.

5. HUSSEINI, F. K čl. 2, bod 13. In: HUSSEINI, F. - BARTOŇ, M. - KOKEŠ, M. - KOPA, M. a kol. Listina základní práv a svobod [online]. Praha: C. H. Beck, 2021 [cit. 2023-06-05]. Dostupné na: www.beck-online.cz.

6. JELÍNEK, J. K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu. Bulletin advokacie. 2018, roč. 38, č. 6-7, s. 13-19.

7. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 818/20 ze dne 21. 7. 2020 (N 152/101 SbNU 64).

8. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 1181/21 ze dne 30. 8. 2021.

9. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2713/18 ze dne 9. 11. 2020.

10. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 2264/13 ze dne 27. 3. 2014 (N 47/72 SbNU 531).

11. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 3647/14 ze dne 13. 8. 2015 (N 147/78 SbNU 275).

12. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 3844/13 ze dne 30. 10. 2014 (N 201/75 SbNU 259).

13. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 253/03 ze dne 15. 10. 2003 (N 121/31 SbNU 91).

14. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 3283/18 ze dne 21. 5. 2019 (N 91/94 SbNU 166).

15. SKALICKÁ, V. Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestní věci. Státní zastupitelství. 2022, roč. 20, č. 1, s. 9-23.

16. ŠÁMAL, P. Peněžité tresty z pohledu soudní praxe aneb jak zvýšit jejich ukládání. In: Právní prostor [online]. 14. 5. 2018 [cit. 2023-06-05]. Dostupné na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/penezite-tresty-z-pohledu-soudni-praxe-aneb-jak-zvysit-jejich-ukladani.

17. ŠÁMAL, P. - RŮŽIČKA, M. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

18. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 383/2016, publ. pod č. 12/2018 Sb. roz. tr.

19. Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 15 Tdo 510/2013, publ. pod č. 13/2014-I. Sb. rozh. tr.

20. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. 7 Tdo 865/2020, 8 Tdo 647/2020, publ. pod č. 1/2021 Sb. roz. tr.

21. VANTUCH, P. Pořádková pokuta. In: ŠÁMAL, P. - MUSIL, J. - KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 258.

22. WINTR, J. Metody nalézání a interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013.

23. Zvláštní část důvodové zprávy k novému trestnímu řádu.

24. <bez popisu>

Creative Commons License
Zajištění informací a věcí v návrhu nového trestního řádu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení