AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 7–20

Koncept kontradiktornosti v trestním řízení

[The Concept of Adversarial Proceedings in Criminal Proceedings]

Vladimír Pelc

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.23
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The article deals with the issue of adversarialism in relation to Czech criminal proceedings. Although it is a frequently mentioned aspect of the criminal process, adversarialism has not yet been established in Czech criminal law scholarship in the broader professional discourse. Legal practice also treats this concept rather restrainedly and selects certain partial aspects of this problem. In the Czech environment, therefore, one cannot yet speak of a doctrine of adversarialism. It is questionable whether the new Criminal Procedure Code, if adopted, could change this, since it explicitly mentions adversarialism. The author is of the opinion that adversarialism is an immanent part of every criminal process, especially criminal proceedings before the court. He considers adversarialism to be a principle which he elaborates in a broader context than is usually stated. He sees the essence of adversarialism in the legitimate clash of allegations and legal opinions, not merely in the right to be informed of the substance of oneʼs accusation and the right to comment on such an accusation. He considers the audiatur et altera pars rule to be the very minimum and unbreakable guarantee of an adversarial finding of law.

klíčová slova: adversarial principle; principle of contradiction; Aristotle; principle of impeachment; audiatur et altera pars; right to defence; recodification of the Code of Criminal Procedure

reference (44)

1. ARISTOTELÉS. Metafyzika. 4. vyd. Praha: Rezek, 2021

2. BRUNA, E. Kontradiktornost v trestním řízení v podmínkách trestního procesu. Karlovarská právní revue. 2012, roč. 8, č. 3, s. 1-18.

3. BRUNOVÁ, M. - POLANSKÝ, I. Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním - řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu. Bulletin advokacie. 2021, roč. 51, č. 5, s. 36-39.

4. FENYK, J. Zásada kontradiktorní v trestním řízení anglosaského a kontinentálního typu. In: FENYK, J. (ed.). Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 9 a násl.

5. FENYK, J. - CÍSAŘOVÁ, D. - GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

6. GALOVCOVÁ, I. Uplatnenie zásady kontradiktórnosti pri dokazovaní v trestnom konaní. In: JELÍNEK, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, s. 128-138.

7. GALOVCOVÁ, I. Vazba v trestním řízení. Praha: Leges, 2020.

8. HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

9. JELÍNEK, J. Základní zásady trestního řízení - stálé trauma české trestní legislativy. In: JELÍNEK, J. (ed.). Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, s. 14 a násl.

10. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: Leges, 2021.

11. JELÍNEK, J. - GŘIVNA, T. - ROMŽA, S. - TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, J. - SYKOVÁ, A. a kol. Trestní právo Evropské unie. 2. vyd. Praha: Leges, 2019.

12. JELÍNEK, J. - IVOR, J. a kol. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. 2. vyd. Praha: Leges, 2015.

13. KINCL, J. Dicta et regulae iuris aneb právnické mudrosloví latinské. Praha: Karolinum, 1990.

14. KLIMEK, L. Základy trestného práva Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer ČR, 2017.

15. KINCL, J. - URFUS, V. - SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995.

16. KRAUS, J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2006.

17. MULÁK, J. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019.

18. MULÁK, J. Zásada kontradiktornosti v trestním řízení - evropské souvislosti a česká reflexe. Bulletin advokacie. 2019, roč. 49, č. 3, s. 33 a násl.

19. Nález Ústavního soudu ze dne 12. října 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94, publikovaný pod č. 46/1993 Sb. n. a u.

20. Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 1999, sp. zn. III. ÚS 210/98, publikovaný pod č. 33/1999 Sb. n. a u.

21. Nález Ústavního soudu ze dne 23. ledna 2001, sp. zn. IV. ÚS 472/2000, publikovaný č. 15/2001 Sb. n. a u.

22. Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2001, sp. zn. IV. ÚS 37/01, č. 154/2001 Sb. n. a u.

23. Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2013, sp. zn. I. ÚS 2208/13, publikovaný pod č. 125/2012 Sb. n. a u.

24. Nález Ústavního soudu ze dne 15. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3326/13, publikovaný pod č. 5/2014 Sb. n. a u.

25. Nález Ústavního soudu ze dne 14. září 2016, sp. zn. I. ÚS 1377/16, publikovaný pod č. 175/2016 Sb. n. a u.

26. OLEJ, J. - KOLCUNOVÁ, M. - KOLCUN, J. Kontradiktórnosť v trestnom konaní. Bratislava: C. H. Beck, 2014, 232 s.

27. PELC, V. Kontradiktornost - realita nebo chiméra českého trestního procesu? In: JELÍNEK, J. a kol. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020, s. 46-56.

28. REPÍK, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002.

29. Rozsudek ESLP ze dne 3. března 2000 ve věci Krčmář a další v. Česká republika, stížnost č. 35376/97.

30. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. října 1997, sp. zn. 2 Cdon 1183/96. Soudní rozhledy. 1999, č. 7, s. 216.

31. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. ledna 2023, č. j. 2 As 71/2022-34.

32. Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 20. února 1996 ve věci Vermeulen v. Belgie, stížnost č. 19075/91.

33. RŮŽIČKA, M. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem. Praha: LexisNexis CZ, 2005.

34. STORCH, F. Řízení trestní rakouské. I. díl. Praha: Tiskem a nákladem J. Otty, 1887.

35. SOKOL, T. Kontradiktornost v soudní fázi trestního řízení. Právní rádce. 2003, roč. 11, č. 10, s. 52-62.

36. ŠÁMAL, P. Kontradiktorní proces. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 348.

37. ŠÁMAL, P. - MUSIL, J. - KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

38. TOMÁŠEK, M. a kol. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009.

39. TOMÁŠEK, M. Prorůstání adversárních a inkvizičních prvků při europeizaci trestního procesu. Právník. 2009, roč. 148, č. 5, s. 467-479.

40. Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. července 2005, sp. zn. I. ÚS 54/05, publikované pod č. 17/2005 Sb. n. a u.

41. Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. října 2009, sp. zn. IV. ÚS 407/07.

42. Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. března 2023, sp. zn. II. ÚS 157/23.

43. Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. března 2023, sp. zn. III. ÚS 49/23.

44. Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. března 2023, sp. zn. III. ÚS 314/23.

Creative Commons License
Koncept kontradiktornosti v trestním řízení is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení