AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 49–58

Recodification of Slovak Criminal Proceedings: Early Ideas, Concrete Steps and Its Subsequent Application

Libor Klimek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.26
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The article deals with recodification of Slovak criminal proceedings. It is divided into three sections. The first section is focused on the early idea of recodification of Slovak national criminal law and the introduction of innovations of national criminal proceedings. While the second section is focused on adoption of new Criminal Proceeding Code No. 301/2005 Zb. and understanding of “redesigned” criminal proceedings, the third section is focused on necessary improvement of criminal proceedings in the light of the electronic monitoring of persons.

klíčová slova: Slovak national law; recodification of criminal law; criminal proceedings; Criminal Code No. 300/2005 Zb.

reference (43)

1. Additional Protocol to the European Convention on Extradition. Council of Europe, European Treaty Series No. 86 [1975], Strasbourg, 15th October 1975.

2. Article 1(1) of the Act No. 78/2015 Coll. on Control of the Enforcement of Certain Decisions by Technical Instruments.

3. BARANÍK, K. Ústava na hviezdnom nebi: vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu [Constitution in the Starry Sky: the Relationship of the Constitution of the Slovak Republic to International Law]. Prague: Leges, 2020.

4. BLÁHOVÁ, I. Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950 [Recodification of Criminal Procedural Law in 1948-1950]. Prague: Auditorium, 2017.

5. BLAŽEK, R. Rekodifikácia Trestného poriadku - zmeny v zásadách dokazovania [Recodification of the Criminal Proceedings Code - Amendments in the Principles of Evidence]. Justičná revue. 2007, Vol. 60, No. 5, pp. 613-621.

6. Convention drawn up on the Basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on a Simplified Extradition Procedure between the Member States of the European Union. Official Journal of the European Communities, C 78/2 of 30th March 1995.

7. Convention drawn up on the Basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to extradition between the Member States of the European Union. Official Journal of the European Communities, C 313/12 of 23rd October 1996.

8. Convention established by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union. Official Journal of European Communities, C 197/3 of 12th July 2000.

9. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Council of Europe, European Treaty Series No. 5 [1950]. Rome, 4 November 1950.

10. Convention implementing the Schengen Agreement of 14th June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders. Official Journal of the European Communities, C 239/19 of 22nd September 2000.

11. Council Framework Decision 2002/465/JHA of 13th June 2002 on joint investigation teams. Official Journal of the European Communities, L 162/1 of 20th June 2002.

12. Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13th June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States as amended by the Framework Decision 2009/299/JHA. Official Journal of the European Communities, L 190/1 of 18th July 2002.

13. DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky: komentár [Constitution of the Slovak Republic: Commentary]. 2nd ed. Bratislava: C. H. Beck, 2019.

14. ČENTÉŠ, J. Prípravné konanie po piatich rokoch aplikácie Trestného poriadku [Pre-trial Proceedings After Five Years of Application of the Criminal Proceedings Code]. In: KURUC, P. (ed.). Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 9. februára 2011 [Recodified Criminal Code and Criminal Proceedings Code - An Analysis of Knowledge of Theory and Practice: collection of contributions from the international scientific conference held on 9th February 2011]. Bratislava: Peneurópska vysoká škola, 2011, pp. 161-171.

15. Explanatory Report of the Draft Criminal Proceedings Code, version of 26th May 2004.

16. European Convention on Extradition. Council of Europe, European Treaty Series No. 24 [1957], Paris, 13th December 1957.

17. European Regional Development Fund. In: European Commission: EU regional and urban development [online]. [cit. 2023-05-23]. Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/.

18. FERENČÍKOVÁ, S. Kriminologické a technické aspekty vybraných druhov monitoringu a možnosti ich uplatnenia [Criminological and Technical Aspects of Selected Types of Monitoring and Possibilities of Their Application]. In: ROMŽA, S. (ed.). III. Košické dni trestného práva: kriminologické a organizačno-technické aspekty privatizácie trestného práva: zborník príspevkov z konferencie [Košice Days of Criminal Law: Criminological and Organisational-Technical Aspects of Privatisation of Criminal Law: Conference Proceedings]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, pp. 173-187.

19. FERENČÍKOVÁ, S. Možnosti využitia technických prostriedkov pri výkone detencie [Possibilities of Application of Technical Means in Execution of Detention]. In: JÚDA, V. -ŠOLTYS, D. (eds.). Nové horizonty v práve 2019 [New Horizons in Law, 2019]. Banská Bystrica: Belianum, 2019, pp. 301-315.

20. FERENČÍKOVÁ, S. - MICHAĽOV, L. Criminal and Technical Aspects of the Imposition and Execution of a Home Prison Penalty in the Slovak Republic. European Integration Studies. 2019, Vol. 13, No. 1, pp. 122-130.

21. GRABENWARTER, CH. European Convention on Human Rights: Commentary. München: C. H. Beck, 2014. CrossRef

22. IVOR, J. et al. Trestné právo procesné [Substantive Criminal Law]. Bratislava: Iura edition, 2006.

23. KLÁTIK, J. Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania [Speeding-up and Economising of Criminal Proceedings]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010.

24. KLÁTIK, J. - KLIMEK, L. Electronic Monitoring of Sentenced Persons in Slovak Legal Practice. Sociopolitical Sciences. 2020, No. 6, pp. 13-30. CrossRef

25. KLÁTIK J. - KLIMEK L. Implementation of Electronic Monitoring of Sentenced Persons in the Slovak Republic. Sociopolitical Sciences. 2020, No. 5, pp. 59-75. CrossRef

26. KLIMEK, L. Základy trestného práva Európskej únie [Fundamentals of the European Union Criminal Law]. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2017.

27. KOLESÁR, J. Dohoda o vine a treste - strašiak spravodlivosti? [A Plea Agreement - a Bogeyman of Justice?]. Bulletin slovenskej advokácie. 2009, Vol. 16, No. 1-2, pp. 3-6.

28. MADLIAK, J. - PORADA, V. Niekoľko poznámok k rekodifikáciám trestoprávnych noriem v Slovenskej republike [A Few Notes on the Recodifications of Criminal Law Standards in the Slovak Republic]. Humanum: Miedzynarodowe Studia Spoleczno-Humanistyczne. 2009, Nr. 3, pp. 55-68.

29. MINÁRIK, Š. et al. Trestný poriadok: stručný komentár [Criminal Proceedings Code: a Brief Commentary]. Bratislava: Iura edition, 2006.

30. PROKEINOVÁ, G. Odklony v trestnom konaní [Deviations in Criminal Proceedings]. Bratislava: Faculty of Law of the Comenius University, 2007.

31. SCHABAS, W. A. The European Convention on Human Rights: a Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2015.

32. ŠIMOVČEK, I. Rekodifikácia trestného práva a zrýchlenie trestného konania [Recodification of Criminal Law and Speeding-up of Criminal Proceedings]. In: ZÁHORA, J. (ed.). Aktuálne otázky trestného zákonodarstva: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 19. januára 2012 [Contemporary Issues of Criminal Legislation: Collection of Contributions from the International Scientific Conference held on 19th January 2012]. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2012, p. 259-268.

33. ŠRAMEL, B. Dohoda o vine a treste vo svetle angloamerického "plea bargaining" [Agreement on Guilt and Punishment in the Light of the Angloamerican Process of Plea Bargaining]. Právník. 2014, Vol. 153, No. 2, pp. 160-172.

34. Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 385 z 31. mája 2000 [Resolution of the Government of the Slovak Republic No. 385 of 31st May 2000].

35. VROBELOVÁ, Ľ. Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO) - zavádzanie moderných metód do slovenského väzenstva [Electronic Personnel Monitoring System (EPMS) - Implementation of Modern Methods into Slovak Prison System]. In: STRÉMY, T. (ed.). Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach [Restorative Justice and Alternative Punishments in Theoretical Perspective]. Prague: Leges, 2014, pp. 309-318.

36. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. decembra 2005 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu [Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic of 20th December 2005 No. 619/2005 Coll. on the Conditions and Procedure of the Prosecutor in the Proceedings on the Plea Agreement and Acceptance of Punishment].

37. Zákon č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov [Constitution of the Slovak Republic No. 40/1992 Coll. as Amended by Later Legislation].

38. Zákon Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky zo dňa 29. novembra 1961 č. 140/1961 Zb., Trestný zákon v znení neskorších predpisov [Act of the National Assembly of the Czechoslovak Socialist Republic of 29th November 1961 No. 140/1961 Coll., Criminal Code as mended by Later Legislation].

39. Zákon Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky zo dňa 29. novembra 1961 č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov [Act of the National Assembly of the Czechoslovak Socialist Republic of 29th November 1961 No. 141/1961 Coll. on Criminal Proceedings (Criminal Proceedings Code) as Amended by Later Legislation].

40. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 18. júna 2009 č. 291/2009 Z. z. o Špecializovanom trestnom súde [Act of the National Council of the Slovak Republic of 18th June 2009 No. 291/2009 Coll. on the Specialised Criminal Court].

41. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 20. mája 2005 č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon [Act of the National Council of the Slovak Republic of 20th May 2005 No. 300/2005 Coll., Criminal Code]. Since its adoption, this Act has been amended 42 times (at the time of the writing of the paper).

42. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 21. októbra 2003 č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry [Act of the National Council of the Slovak Republic of 21st October 2003 No. 458/2003 Coll. on the Establishment of the Special Court and the Office of the Special Prosecutor].

43. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 24. mája 2005 č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok [Act of the National Council of the Slovak Republic of 24th May 2005 No. 301/2005 Coll., Criminal Proceedings Code]. Since its adoption, this Act has been amended 54 times (at the time of the writing of the paper).

Creative Commons License
Recodification of Slovak Criminal Proceedings: Early Ideas, Concrete Steps and Its Subsequent Application is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení