AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 85–97

Role přípravného řízení v českém trestním procesu

[The Role of Preliminary Proceedings in Czech Criminal Proceedings]

Jan Musil

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.29
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The understanding of the role of preliminary proceedings within the Czech criminal process is changing in historical development. In some periods, the preliminary proceedings are given a key role in the sense that the center of evidence lies in it, while at other times, on the contrary, it is emphasized that its function is only auxiliary, since the center of evidence must lie in the proceedings before the court. Ideas are also changing about which authorities should carry out preliminary proceedings – whether it should be the police or the public prosecutor – and whether the court should also participate in the preliminary proceedings. The question of whether the participation of the accused and the defense attorney in the preliminary proceedings should be allowed is also regulated differently. These different concepts are reflected in the legislation and the wording of the Criminal Procedure Act. The author takes a position on these debatable issues and pronounces de lege ferenda.

klíčová slova: preliminary proceedings; court proceedings; police; public prosecutor; court; evidence; diversions

reference (49)

1. DEARING, A. a kol. Kriminalpolizei und Strafprozessreform: Konzept der Arbeitsgruppe StPO-Reform des Bundesministeriums für Inneres zu einem sicherheitsbehördlichen Ermittlungsverfahren. Juristische Schriftenreihe, Bd. 84. Wien: Verlag Österreich, 1995.

2. DEDY, E. Ansätze einer Reform des Ermittlungsverfahrens. Berlin: Duncker&Humblot, 2002. CrossRef

3. Die Landesregierung Schleswig-Holstein. Die Allgemeine Verfügung über die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität vom 23. Januar 2006.

4. Diskussionsentwurf zur Reform des strafprozessualen Vorverfahrens (Stand: April 1998). Wien: Bundesministerium für Justiz, JMZ 578.017Ü2-II.3/1998.

5. FENYK, J. Veřejná žaloba. Díl druhý, Příručka pro práci státního zástupce. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky, sv. 63. [Praha]: Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2002.

6. FRYŠTÁK, M. Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

7. FUCHS, H. Die Ergebnisse des Vorverfahrens als Grundlage des Strafurteils. In: Strafprozessreform: Konzepte und Orientierungen zum neuen Vorverfahren. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Justiz, 54. Wien: Bundesministeriums für Justiz, 1991, s. 141-173.

8. GROSS, H. Zur Frage der Voruntersuchung. Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik. 1903, Bd. X, s. 258-262.

9. GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Karolinum, 2005.

10. Informace o postavení a funkci vyšetřujících soudců. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1997.

11. IVOR, J. Základné východiská navrhovanej koncepcie prípravního konania. In: Záhora, Jozef (eds.). Prípravné konanie - možnosti a perspektívy. Zborník príspevkov z celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. apríla 2016. Praha: Leges, 2016, s. 22-35.

12. JELÍNEK, J. Přípravné řízení a rekodifikace českého trestního procesu. In: ZÁHORA, J. (ed.). Prípravné konanie - možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. apríla 2016. Praha: Leges, 2016, s. 36-43.

13. JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 5. aktual. vyd. Praha: Leges, 2014.

14. KALLAB, J. Několik poznámek o postavení soudce vyšetřujícího. Právník. 1903, roč. 42, s. 699.

15. KIRCHHOFF, G. Das Recht auf konfrontative Befragung im Ermittlungsverfahren. HRRS. 2015, Heft 12, s. 506-512.

16. KRONBERGER, F. K reformě trestního řízení přípravného. Praha: Knihovna věd státních a právních, 1928.

17. LAGODNY, O. Staatsanwaltschaft oder/und Kriminalpolizei? Österreichische Juristen-Zeitung. 2000, Jhrg. 55, Nr. 9, s. 325-331.

18. LILIE, H. Das Verhältnis von Polizei und Staatanwaltschaft im Ermittlungsverfahren. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 1994, Jhrg. 114, Heft 2, Nr. 106, s. 625-643. CrossRef

19. LISZT, F. VON. Die Reform des Strafverfahrens. Berlin: J. Guttentag, 1906. CrossRef

20. MIKLAU, R. - SZYMANSKI, W. Strafverfahrensreform und Sicherheitsbehörden - eine Nahtstelle zwischen Justiz und Verwaltungsrecht. In: MELNIZKY, W. - MÜLLER, O. F. - FEHÉRVÁRY, J. (eds.). Festschrift für Franz Pallin. Wien: Manz, 1989, s. 249-282.

21. MOOS, R. Der Strafprozess im Spiegel ausländischer Verfahrensordnungen. Berlin: H. Jung, 1990.

22. 211. MOOS, R. Die Reform des strafprozessualen Vorverfahrens. In: SOYER, R. (ed.). Strukturreform des Vorverfahrens. Wien: Verlag Österreich, 1996, s. 41 a násl.

23. MOOS, R. (ed.). Rechtsvergleichendes Seminar über die Rollenverteilung im strafprozessualen Vorverfahren. Reichersberg am Inn, 1991.

24. MOOS, R. Zur Reform des Strafprozessrechts und des Sanktionenrechts für Bagatelldelikte. Wien, New York: Springer, 1981. CrossRef

25. NETT, A. K problematice účasti obviněného při vyšetřovacích úkonech. In: ZÁHORA, J. (ed.). Prípravné konanie - možnosti a perspektívy: zborník príspevkov z celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. apríla 2016. Praha: Leges, 2016, s. 137-14.

26. NOVOTNÝ, O. Kriminalita, trestní právo, kodifikace (vybrané problémy). Trestní právo. 1998, roč. 3, č. 10, s. 3-11.

27. PILNACEK, CH. - PLEISCHL, W. Das neue Vorverfahren (Leitfaden zum Strafprozessreformgesetz). Wien: Manz, 2005.

28. POLÁK, P. Funkcie prípravného konania. In: Záhora, Jozef (eds.). Aktuálne problémy prípravného konania trestného. Praha: Leges, 2014, s. 18-337.

29. PRUŠÁK, J. Hájení obviněného (podezřelého) v řízení přípravném. Právník. 1899, roč. 38, s. 689-711.

30. Rekodifikace trestního práva procesního. In: JUSTICE.CZ [online]. [cit. 2023-02-10]. Dostupné na: www.https://justice.cz/web/msp/rekodifikace-trestniho-prava-procesniho.

31. REPÍK, B. Mezinárodní konference o ochraně lidských práv při výkonu trestní spravedlnosti v postkomunistických zemích. Právo a zákonnost. 1992, roč. 40, č. 4, s. 248-253.

32. RŮŽEK, A. - CÍSAŘOVÁ, D. Vztah přípravného řízení k hlavnímu líčení. Socialistická zákonnost. 1968, roč. 16, č. 7, s. 426-433.

33. RŮŽIČKA, M. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C. H. Beck, 2005.

34. SAMEL, E. Historische Entwicklung des Ermittlungsverfahrens als Vorverfahren innerhalb des Strafprozesses: Studien zur Entstehung und Weiterentwicklung des Ermittlungsverfahrens im Strafprozess. Hamburg: Kovač, 2012.

35. SCHLACHETZKI, N. Die Polizei - Herrin des Strafverfahrens?: eine Analyse des Verhältnisses von Staatsanwaltschaft und Polizei. Berlin: Mensch-und-Buch-Verl., 2003.

36. SCHMIEDEL, B. (eds.). Gesetzgebungstheorie, Juristische Logik, Zivil- und Prozeßrecht: Gedächtnisschrift für Jürgen Rödig. Berlin: Springer, 1978, s. 349 a násl.

37. SOLNAŘ, V. Jaké záruky mají býti poskytnuty obviněným během přípravného řízení? Věstník Čs. společnosti pro právo trestní. 1937, roč. XIII, č. 2, s. 21-27.

38. STEFAŃSKI, R. A. Model postępowania przygotowawczego: dotychczasowe zmiany i wnioski "de lege ferenda". Ius Novum. 2014, Numer specjalny, s. 81-92.

39. STORCH, F. Zprávy o schůzích Právnické Jednoty v Praze: týdenní schůze dne 2. listopadu 1899. Právník. 1900, roč. 39, s. 29-36.

40. ŠÁMAL, P. - RŮŽIČKA, M. - VONDRUŠKA, F. - NOVOTNÁ, J. - NOVOTNÝ F. Přípravné řízení trestní. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003.

41. ŠTĚPÁN, J. Minulost a budoucnost evropského trestního řízení (k úvahám o rekodifikaci trestního řádu. In: MALÝ, K. V. Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1348-1998: jubilejní sborník. Praha: Právnická fakulta UK, 1998, s. 126-142.

42. ŠTĚPÁN, J. Účel a rozsah přípravného řízení a jeho poměr k hlavnímu líčení. Právník. 1967, roč. 106, č. 8, s. 716-725.

43. TIBITANZLOVÁ, A. Kritika soukromé žaloby v trestním řízení. Trestněprávní revue. 2015, roč. 15, č. 9, s. 216-218.

44. TRIFFTERER, O. Soll die Voruntersuchung im österreichischen Strafverfahren beibehalten, reformiert oder abgeschaft werden? In: KLUG, U. - RAMM, T. - RITTNER, F. - SCHMIEDEL, B. (eds.). Gesetzgebungstheorie, Juristische Logik, Zivil- und Prozeßrecht: Gedächtnisschrift für Jürgen Rödig. Berlin, New York: Springer, Heidelberg, 1978, s. 349-365. CrossRef

45. TYLMAN, J. Postępowanie przygotowawcze w procesie karnym. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1998.

46. WALTOŚ, S. Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.

47. ZÁHORA, J. (ed.). Prípravné konanie - možnosti a perspektívy. Zborník príspevkov z celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. apríla 2016. Praha: Leges, 2016.

48. Zákon ze dne 29. 11. 1961 č. 141/1961 Sb. ve znění novel. CrossRef

49. ZUCKER, A. Ein Wort zur Aufhebung der gerichtlichen Voruntersuchung. Berlin: Guttentag, 1904. CrossRef

Creative Commons License
Role přípravného řízení v českém trestním procesu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení