AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 21–30

Problematické aspekty základních zásad v návrhu rekodifikace trestního procesu

[Problematic Aspects of the Basic Principles of Criminal Procedure in the Draft Recodification of Criminal Procedure]

Tomáš Gřivna

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.24
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The paper discusses the basic principles of criminal procedure as set out in the draft of the new Criminal Procedure Code. The author also presents the work of the recodification commission on these principles. He mentions the problems connected with their expression in the text of the code and their systematic arrangement. Two principles are examined in detail. Concerning the principle of legality, he considers the discretionary powers of the prosecutor and the method of controlling compliance with it. With regard to the principle of substantive truth, he discusses the extent to which this principle is eroded by institutions adopted from other legal systems.

klíčová slova: basic principles of criminal procedure; draft of the new Criminal Procedure Code; criminal procedure

reference (30)

1. CÍSAŘOVÁ, D. Podnětné diskuse o základních zásadách trestního řízení. Socialistická zákonnost. 1983, roč. 31, č. 9, s. 540 a násl. CrossRef

2. CÍSAŘOVÁ, D. Několik poznámek ke koncepci základních zásad v návrhu nového trestního řádu. In: HRUŠÁKOVÁ, M. (ed.). Pocta Petru Hlavsovi: sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, Právnická fakulta, 2009, s. 55-59.

3. COUFAL, P. Problémy spojené s případným užitím zásady oportunity v rekodifikovaném českém trestním procesu. Trestní právo. 1998, roč. 3, č. 5, s. 5 a násl.

4. ELIAS, E. - SKALOŠ, M. Vybrané aspekty základných zásad trestného konania v historicko-právnom kontexte na Slovensku a v Čechách. In: HRUŠÁKOVÁ, M. - PROVAZNÍK, J. - VALDHANS, J. (eds.). Dny práva 2017: zásady trestního práva hmotného i procesního a jejich uplatňování v praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, s. 54-70.

5. FENYK, J. Několik poznámek k věcnému záměru zákona o trestním řízení soudním (trestního řádu) České republiky 2008. In: ZÁHORA, J. (ed.). Teoretické a praktické problémy dokazovania: pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80. narodeninám. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 47-58.

6. FENYK, J. Volné hodnocení důkazů, materiální pravda, vnitřní přesvědčení, praktická jistota a důvěra v úsudek soudce v českém trestním řízení. In: KALVODOVÁ, V. - FRYŠTÁK, M. - PROVAZNÍK, J. (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, s. 117-134.

7. FENYK, J. Zásada legality nebo oportunity v novém trestním řízení? In: DÁVID, R. - SEHNÁLEK, D. - VALDHANS, J. (eds.). Dny práva 2010: 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010, s. 31 a násl.

8. GALOVCOVÁ, I. Uplatnenie zásady kontradiktórnosti při dokazovaní v trestnom konaní. In: JELÍNEK, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, s. 128-138.

9. GAZAREKOVÁ, L. Základné zásady trestného konania. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2007, tom. 25, s. 121-144.

10. GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Karolinum, 2005.

11. GŘIVNA, T. Základní zásady připravované rekodifikace trestního řízení z komparativního pohledu. In: ROMŽA, S. - FERENČÍKOVÁ, S. - MICHAĽOV, L. (eds.). Princípy a zásady v trestnom práve. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciách, 2014, s. 59-66.

12. GŘIVNA, T. - DVOŘÁK, M. Důvody fakultativního zastavení trestního stíhání ve světle základních zásad trestního řízení. In: ČENTÉŠ, J. - KURILOVSKÁ, L. (eds.). Efektívnosť prípravného konania - súčasný stav a výzvy pro futuro. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2022, s. 148-168.

13. GŘIVNA, T. - GŘIVNOVÁ, P. Prostředky kontroly dodržování zásady legality v trestním řízení. In: ZÁHORA, J. (ed.). Rekodifikácia trestného práva: doterajšie poznatky a skúsenosti: zborník príspevkov z celoštátného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 21. apríla 2008. Bratislava: Bratislavská vysoká škola, 2008, s. 138-145.

14. GŘIVNA, T. - ŠIMÁNOVÁ, H. (eds.). Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v České republice: pohled zpět i vpřed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021.

15. GŘIVNA, T. - ŠIMÁNOVÁ, H. Právo poškozeného na účinné vyšetřování. In: GŘIVNA, T. - ŠIMÁNOVÁ, H. (eds.). Přípravné řízení dnes a zítra. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, s. 100-122.

16. HERMANOVSKÝ, P. K pojetí základních zásad trestního řízení. Stát a právo. 1986, roč. 37, č. 23, s. 193 a násl.

17. HERMANOVSKÝ, P. Systém základních zásad trestního řízení a jejich mravní aspekt. Československá kriminalistika. 1985, roč. 18, č. 4, s. 356 a násl.

18. KANDOVÁ, K. Trestně procesní zásady legality a oportunity ve světle trestních teorií. Právník. 2018, roč. 158, č. 7, s. 582-596.

19. KRATOCHVÍL, V. Základní zásady trestního řízení / trestního práva procesního v česko-rakousko-polsko-evropském srovnání. In: GŘIVNA, T. - VANDUCHOVÁ, M. (eds.). Rekodifikace trestního práva procesního: aktuální problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008, s. 66-72.

20. KRATOCHVÍL, V. Základní zásady trestního řízení / trestního práva procesního v česko-slovensko-evropském srovnání. In: ŠIMOVČEK, I. (ed.). Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, s. 17-34.

21. KRISTKOVÁ, A. K legalitě a oportunitě v českém trestním řízení. Trestní právo. 2014, roč. 19, č. 4, s. 4-13.

22. MULÁK, J. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019.

23. MULÁK, J. Zásada kontradiktornosti v trestním řízení - evropské souvislosti a česká reflexe. Bulletin advokacie. 2019, roč. 49, č. 3, s. 33 a násl.

24. MULÁK, J. Zásada legality a oportunity v českém trestním řízení. In: JELÍNEK, J. (ed.). Základní zásady trestního řízení: vůdčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, s. 44-59.

25. PELC, V. Kontradiktornost - realita nebo chiméra českého trestního procesu? In: JELÍNEK, J. a kol. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020, s. 46-56.

26. PROKEINOVÁ, M. Zásady trestného konania upravené v čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. In: SMATANA. R. (ed.). Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, s. 347-352.

27. REPÍK, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie. 1982, roč. 12, s. 125-154.

28. RŮŽEK, A. Několik poznámek k zásadě presumpce neviny. Právník. 1966, roč. 105, č. 5, s. 443-447.

29. TÓTHOVÁ, M. - BALIŠOVÁ, K. Význam základných zásad v trestnom konaní. In: HAMULÁK, O. (ed.). Principy a zásady v právu - teorie a praxe. Praha: Leges, 2010, s. 263-270.

30. ZÁHORA, J. Zásada oportunity a jej uplatňovanie v prípravnom konaní. In: JELÍNEK, J. (ed.). Základní zásady trestního řízení: vůdčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, s. 29-43.

Creative Commons License
Problematické aspekty základních zásad v návrhu rekodifikace trestního procesu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení