AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 59–66

Problematické aspekty rozhodování o náhradě škody v tzv. adhezním řízení

[Problematic Aspects of Granting Damages in Criminal Proceedings]

František Púry, Martin Richter

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.27
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The article deals with the interdisciplinary context on the concept of damages and names the current issues that these contexts bring to the decision on damages in the so-called adhesion proceedings, which is part of criminal proceedings. First, the divergences in the concept of damages under civil law and substantive criminal law are discussed. Next, the article discusses the fundamental differences in the application of a private law claim in criminal and civil proceedings, which may affect the actual decision on the claim. Finally, the article discusses possible differences in the understanding of damages in civil court proceedings and in the adhesion proceedings themselves in the context of criminal proceedings, which, in the authors’ opinion, are the most controversial and fundamentally problematic, but the consistent enforcement of a completely identical understanding of the claim in civil court proceedings and in adhesion proceedings, which are part of criminal proceedings, may pose similarly serious problems of principle.

klíčová slova: adhesion proceedings; damages in criminal law; damages; claim for compensation

reference (12)

1. KŘÍSTEK, L. Rozdílné pojetí škody v civilním a trestním řízení. Bulletin advokacie. 2023, roč. 53, č. 1-2, s. 29-34.

2. KŘÍSTEK, L. Vliv typu soudního řízení na oceňování znalcem. Bulletin advokacie. 2018, roč. 48, č. 1-2, s. 38-43.

3. MULÁK, J. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019.

4. NOVOTNÝ, O. - ŠÁMAL, P. in: ŠÁMAL, P. - GŘIVNA, T. - BOHUSLAV, L. - NOVOTNÝ, O. - HERCZEG, J. - VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022.

5. STORCH, F. Řízení trestní rakouské. I. a II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011 [reprint původního vydání].

6. PELC, V. Právo poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení. In: JELÍNEK, J. - GŘIVNA, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, s. 77-90.

7. PETROV, J. - VÝTISK, M. - BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. [1. aktualizace]. Praha: C. H. Beck, 2022.

8. PÚRY, F. - RICHTER, M. Vliv nového znaleckého práva na zjišťování škody v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2020, roč. 50, č. 11, s. 20-25.

9. PÚRY, F. - RICHTER, M. Problematické aspekty zjišťování škody a její výše v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2022, roč. 52, č. 7-8, s. 21-28.

10. RŮŽIČKA, M. - PÚRY, F. - ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. Beck, 2007.

11. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád II. § 157 až 314: komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

12. <bez popisu>

Creative Commons License
Problematické aspekty rozhodování o náhradě škody v tzv. adhezním řízení is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení