AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 99–114

Odvolání a jeho koncepce v návrhu trestního řádu

[Appeal and Its Concept in the Draft Criminal Procedure Code]

Jiří Říha

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.30
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The article is focused on the appeal as an ordinary judicial remedy against a judgment and its procedure in the draft Criminal Procedure Code. The article presents the concept of legal regulation of appeals in the draft of the new Criminal Procedure Code prepared by the Commission for the New Criminal Procedure Code. It focuses on the basic foundations of the new regulation and the most significant changes compared to the current version of the Criminal Procedure Code in force in the Czech Republic.

klíčová slova: appeal; remedy; draft Criminal Procedure Code

reference (12)

1. BAXA, J. § 259 a § 264 tr. ř. In: ŠÁMAL, P. - PÚRY, F. - BAXA, J. - KRÁL, V. Trestní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, SEVT, 1995, s. 1028-1030 a s. 1047.

2. BRUNNER, R. § 331 StPO [Verbot der Schlechterstellung]. In: SATZGER, H. - SCHLUCKEBIER, W. - WIDMAIER, G. a kol. StPO: Strafprozessordnung: Kommentar. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2014, s. 1565-1570.

3. HALLER, K. - CONZEN, K. Das Strafverfahren: Eine systematische Darstellung mit Originalakte und Fallbeispielen. 6. Aufl. Heidelberg: C. F. Müller, 2011.

4. KARABÍN, M. § 322 odst. 3 a § 327 odst. 2 TP. In: ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný poriadok: veľký komentár. 4. vyd. Bratislava: Eurokodex, 2019, s. 677 a 682.

5. KMEC, J. Kapitola XXXIII: Právo na odvolání v trestních věcech (čl. 2 Protokolu č. 7). In: KMEC, J. - KOSAŘ, D. - KRATOCHVÍL, J. - BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1397-1402.

6. KOUDELKA, L. Kritika návrhu nového českého trestního řádu v části týkající se řádných opravných prostředků. Soudce. 2021, roč. 26, č. 1, s. 11 a násl.

7. MULÁK, J. The Exeptions of the right to appeal in criminal matters under Article 2 of Protocol No. 7 to the ECHR. Czech Yearbook of Public and Private International Law [online]. 2022, Vol. 13, s. 177-190 [cit. 2023-06-01]. Dostupné na: https://rozkotova.cld.bz/CYIL-vol-13-2022/177/.

8. PÚRY, F. § 259 a § 264 tr. ř. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád II. § 157-314: komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3085-3088 a 3130-3131.

9. ROLENC, O. § 259 a § 264 tr. ř. In: RŮŽEK, A. a kol. Trestní řád: komentář. I. díl. 2. přepr. a dopln. vyd. Praha: Panorama, 1981, s. 662 a s. 671-672.

10. SEILER, S. Strafprozessrecht. 7. Aufl. Wien: WUVUniversitätsverlag, 2004.

11. TYLMAN, J. in: GRZEGORCZYK, T. - TYLMAN, J. Polskie postępowanie karne. Wyd. 8. Warszawa: LexisNexis, 2011, s. 855, 860 a násl.

12. <bez popisu>

Creative Commons License
Odvolání a jeho koncepce v návrhu trestního řádu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení